čtvrtek 12. ledna 2017

1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz


     Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1.ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu, který bude vždy bude vždy mezi třemi nejvyššími ze všech bank v České republice. V reklamách se pořád opakovala slova "vždycky" a "napořád".

     Pokud se vám toto chování nelíbí, napište prosím svůj názor Air bance jako jejich klient. Podle vyjádření na Facebooku bude pravděpodobně jejich vysvětlení spočívat v obměnách "TOP3 garance při současných nízkých úrokových sazbách ztratila smysl a proto jsme ji zrušili. Aktivním klientům nabízíme výhodný úrok 1%." A nic jiného z nich nedostanete.

TOP3 garance naporad
Úrok vždy mezi třemi nejvyššími (2011-2016)
TOP3 garanci zrušíme od 1.1.2017 (11-2016)

Proč jim psát - bude to k něčemu?

     Je možné, že ne. Na druhou stranu, napsání mailu nedá moc práce a jestli se vám nechce vymýšlet vlastní varianta, můžete zkopírovat ten můj. Zajímavý je totiž paragraf 2989 Občanského zákoníku, podle kterého platí u nekalé reklamy něco jako presumpce viny a Air Bank a.s. bude muset dokazovat, že nešlo o porušení klamavé reklamy. Tedy musí poslat jasné stanovisko, proč zrušení TOP3 garance není klamavou reklamou. Jako důkaz klamavé reklamy se dá považovat rozhodnutí Rady pro reklamu, že reklama je v rozporu s Kodexem reklamy - viz můj příspěvek 5-rada-pro-reklamu-vysledky.

Dopis Air bance - pošlete na info@airbank.cz


Dobrý den,

vaše oznámení o zrušení TOP3 garance mne zklamalo. Ve svých reklamách jste zdůrazňovali, že TOP3 garance je napořád. Veřejně vyhlášený závazek TOP3 garance napořád nemůžete jen tak zrušit. V duchu paragrafu § 2988 Občanského zákoníku vás vyzývám ke zdržení se nekalé soutěže a k veřejné omluvě zákazníkům ve stejném rozsahu a formátu, jako bylo použito pro reklamu na TOP3 garanci, případně k obnovení TOP3 garance. Spořicí účet jsem si zřídil mimo jiné kvůli slibu TOP3 garance napořád, protože pak nemusím sledovat, u které banky jsou zrovna nejvýhodnější úroky.
Současně požaduji symbolickou náhradu škody ve výši tisíc korun českých, pokud nebude TOP3 garance obnovena.

Prosím o vaše vyjádření podle paragrafu 2989 odstavec(2).

Jedním z důkazů klamavé reklamy je rozhodnutí Arbitrážní komise Rady pro reklamu, která označila tuto reklamu za odporující Kodexu reklamy, který jste se zavázali dodržovat.

634/1992 Sb. ZÁKON o ochraně spotřebitele, § 5 Klamavá konání 
  (3) Obchodní praktika se rovněž považuje za klamavou, pokud ve věcných souvislostech, s  přihlédnutím ke všem jejím rysům a okolnostem, vede nebo může vést k tomu, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil, a pokud zahrnuje ….
  c) nedodržení jednoznačného závazku obsaženého v kodexu chování, k jehož dodržování se prodávající prokazatelně zavázal.


Výhodný úrok v rámci TOP3 garance byl popisován s časovým určením "vždy", jak je například vidět v Přehledu úrokových sazeb - https://www.airbank.cz/file-download/318-prehled-urokovych-sazeb.pdf. Tento dokument je v Obchodních podmínkách označen jako místo, kde je specifikována výše úroku. Zde spotřebitelé předpokládají přesné a pravdivé informace.

Občanský zákoník 89/2012, § 2989:
 (2) Uplatní-li spotřebitel právo, aby se rušitel zdržel nekalé soutěže nebo aby odstranil závadný stav a jde-li o některý případ stanovený v § 2976 až 2981 nebo v § 2987, musí rušitel prokázat, že se nekalé soutěže nedopustil.

S pozdravem
Josef Novák
....Co říká Občanský zákoník:

§ 2976
Základní ustanovení
(1) Kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže. Nekalá soutěž se zakazuje.
(2) Nekalou soutěží podle odstavce 1 je zejména
a) klamavá reklama,
Ochrana proti nekalé soutěži
§ 2988
Osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno, může proti rušiteli požadovat, aby se nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav. Dále může požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.
§ 2989
(1) Právo, aby se rušitel nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav, může mimo případy uvedené v § 2982 až 2985 uplatnit též právnická osoba oprávněná hájit zájmy soutěžitelů nebo zákazníků.
(2) Uplatní-li spotřebitel právo, aby se rušitel zdržel nekalé soutěže nebo aby odstranil závadný stav a jde-li o některý případ stanovený v § 2976 až 2981 nebo v § 2987, musí rušitel prokázat, že se nekalé soutěže nedopustil. Uplatní-li spotřebitel právo na náhradu škody, musí rušitel prokázat, že škoda nebyla způsobena nekalou soutěží.

Text Občanského zákoníku v aktuálním znění - www.zakonyprolidi.cz.

Přehled příspěvků:
TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.12.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 26.2.2018
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.