čtvrtek 12. ledna 2017

1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz


     Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1.ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu, který bude vždy mezi třemi nejvyššími ze všech bank v České republice. V reklamách se pořád opakovala slova "vždycky" a "napořád".

     Pokud se vám toto chování nelíbí, napište prosím svůj názor Air bance jako jejich klient. Podle vyjádření na Facebooku bude pravděpodobně jejich vysvětlení spočívat v obměnách "TOP3 garance při současných nízkých úrokových sazbách ztratila smysl a proto jsme ji zrušili. Aktivním klientům nabízíme výhodný úrok 1%." A nic jiného z nich nedostanete.

TOP3 garance naporad
Úrok vždy mezi třemi nejvyššími (2011-2016)
TOP3 garanci zrušíme od 1.1.2017 (11-2016)

Proč jim psát - bude to k něčemu?

     Je možné, že ne. Na druhou stranu, napsání mailu nedá moc práce a jestli se vám nechce vymýšlet vlastní varianta, můžete zkopírovat ten můj. Zajímavý je totiž paragraf 2989 Občanského zákoníku, podle kterého platí u nekalé reklamy něco jako presumpce viny a Air Bank a.s. bude muset dokazovat, že nešlo o porušení klamavé reklamy. Tedy musí poslat jasné stanovisko, proč zrušení TOP3 garance není klamavou reklamou. Jako důkaz klamavé reklamy se dá považovat rozhodnutí Rady pro reklamu, že reklama je v rozporu s Kodexem reklamy - viz můj příspěvek 5-rada-pro-reklamu-vysledky.

Dopis Air bance - pošlete na info@airbank.cz


Dobrý den,

vaše oznámení o zrušení TOP3 garance mne zklamalo. Ve svých reklamách jste zdůrazňovali, že TOP3 garance je napořád. Veřejně vyhlášený závazek TOP3 garance napořád nemůžete jen tak zrušit. V duchu paragrafu § 2988 Občanského zákoníku vás vyzývám ke zdržení se nekalé soutěže a k veřejné omluvě zákazníkům ve stejném rozsahu a formátu, jako bylo použito pro reklamu na TOP3 garanci, případně k obnovení TOP3 garance. Spořicí účet jsem si zřídil mimo jiné kvůli slibu TOP3 garance napořád, protože pak nemusím sledovat, u které banky jsou zrovna nejvýhodnější úroky.
Současně požaduji symbolickou náhradu škody ve výši tisíc korun českých, pokud nebude TOP3 garance obnovena.

Prosím o vaše vyjádření podle paragrafu 2989 odstavec(2).

Jedním z důkazů klamavé reklamy je rozhodnutí Arbitrážní komise Rady pro reklamu, která označila tuto reklamu za odporující Kodexu reklamy, který jste se zavázali dodržovat.

634/1992 Sb. ZÁKON o ochraně spotřebitele, § 5 Klamavá konání 
  (3) Obchodní praktika se rovněž považuje za klamavou, pokud ve věcných souvislostech, s  přihlédnutím ke všem jejím rysům a okolnostem, vede nebo může vést k tomu, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil, a pokud zahrnuje ….
  c) nedodržení jednoznačného závazku obsaženého v kodexu chování, k jehož dodržování se prodávající prokazatelně zavázal.


Výhodný úrok v rámci TOP3 garance byl popisován s časovým určením "vždy", jak je například vidět v Přehledu úrokových sazeb - https://www.airbank.cz/file-download/318-prehled-urokovych-sazeb.pdf. Tento dokument je v Obchodních podmínkách označen jako místo, kde je specifikována výše úroku. Zde spotřebitelé předpokládají přesné a pravdivé informace.

Občanský zákoník 89/2012, § 2989:
 (2) Uplatní-li spotřebitel právo, aby se rušitel zdržel nekalé soutěže nebo aby odstranil závadný stav a jde-li o některý případ stanovený v § 2976 až 2981 nebo v § 2987, musí rušitel prokázat, že se nekalé soutěže nedopustil.

S pozdravem
Josef Novák
....Co říká Občanský zákoník:

§ 2976
Základní ustanovení
(1) Kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže. Nekalá soutěž se zakazuje.
(2) Nekalou soutěží podle odstavce 1 je zejména
a) klamavá reklama,
Ochrana proti nekalé soutěži
§ 2988
Osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno, může proti rušiteli požadovat, aby se nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav. Dále může požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.
§ 2989
(1) Právo, aby se rušitel nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav, může mimo případy uvedené v § 2982 až 2985 uplatnit též právnická osoba oprávněná hájit zájmy soutěžitelů nebo zákazníků.
(2) Uplatní-li spotřebitel právo, aby se rušitel zdržel nekalé soutěže nebo aby odstranil závadný stav a jde-li o některý případ stanovený v § 2976 až 2981 nebo v § 2987, musí rušitel prokázat, že se nekalé soutěže nedopustil. Uplatní-li spotřebitel právo na náhradu škody, musí rušitel prokázat, že škoda nebyla způsobena nekalou soutěží.

Text Občanského zákoníku v aktuálním znění - www.zakonyprolidi.cz.Co odpověděli z Air banky:

     Po dlouhém dopisování a vyvracení jejich "důkazů" odmítli další spolupráci, máme pro příště bavit jen prostřednictvím soudu, finančního arbitra. Uvedu zde ty jejich "důkazy", že reklama na TOP3 garanci nebyla nekalou soutěží (kurzíva), a moje komentáře:

 • TOP3 garanci jsme nabízeli od listopadu 2011 s cílem držet sazbu na spořicím účtu dlouhodobě mezi třemi nejvyššími. I značnou dobu po odvysílání televizní reklamy (v roce 2012) zákazníkům službu TOP3 garance také poskytovali. Kvůli propadu úrokových sazeb na bankovním trhu jsme ale museli nabídku TOP3 garance stále více a více omezovat a nakonec jsme se ji po více než pěti letech rozhodli přestat nabízet úplně. Šlo o naše obchodní rozhodnutí a běžnou změnu nabídky a komunikace, která není nijak neobvyklá v žádné obchodní oblasti, tedy ani v bankovnictví. V době zrušení této nabídky jsme klientům jako alternativu nabídli třikrát vyšší bonusové úročení jen za to, že pětkrát do měsíce zaplatí naší kartou v libovolné výši.
  • Pokud úroky klesají, tak dodržení TOP3 garance vyžaduje menší náklady, než když jsou úroky vysoké. Pokles úroků není důvodem pro zrušení TOP3 garance.
  • TOP3 garance byla zrušena ani ne 5 měsíců po ukončení kampaně. Za ukončení kampaně beru popis v Přehledu úrokových sazeb, odkud bylo slovo „vždy“ odstraněno od 1.7.2016 - https://www.airbank.cz/file-download/315-prehled-urokovych-sazeb.pdf (v Přehledu platném od 15.5.2016 toto slovo bylo - https://www.airbank.cz/file-download/318-prehled-urokovych-sazeb.pdf). Televizní reklama byla vysílána na začátku spuštění TOP3 garance, ale reklamní kampaň pokračovala jinými prostředky až do 30.6.2016.
  • Klientům jste nabídli náhradní řešení, to části klientům nevyhovuje. V reklamě bylo důrazně řečeno, že úroky platí napořád a neobsahovala žádné podmínky aktivního klienta, které jsou nyní nezbytné pro získání úroku. Pořád můžete nabízet jako předtím TOP3 garanci a současně bonusový úrok pro aktivní klienty.
  • Pokud jste úroky chtěli držet dlouhodobě mezi nejvyššími, proč jste používali tak striktní a jednoznačné časové určení – napořád? Vašemu záměru odpovídají slova jako „dlouho“, „značnou dobu“ a podobná.
 • Slovo „napořád“ jsme v reklamě použili ve smyslu „bez předem určeného konce“. Naši nabídku TOP3 garance jsme totiž bez předem určeného konce skutečně nabízeli a chtěli jsme tím karikovat další zlozvyk tradičních bank, které se předhání v akčních nabídkách na půl roku, měsíc nebo dokonce týden.
  • Podle Slovníku spisovného jazyka českého slovo „napořád" má význam: stále, trvale, natrvalo či ustavičně.
  • Fráze „bez předem určeného konce“ je velmi málo používaná, jak se dá lehce dokázat hledáním pomocí služby Google. Tento vyhledávač ukazuje jen několik stránek odkazů, z toho první stránky jsou všechno odkazy vztahující se k vysvětlení Instituce po zrušení TOP3 garance. Všechny ostatní odkazy se netýkají právnických nebo ekonomických záležitostí.
  •  
  • Fráze „bez předem určeného konce“ se v právnické oblasti nepoužívá, pro specifikaci časového období s předem neznámou délkou trvání je zažitý obrat „na dobu neurčitou“. Používá se například u nájemních smluv a pracovních poměrů a tím je známý pro většinu obyvatel ČR. Proč nebyl použit stejný termín i pro TOP3 garanci? Podobná reklama společnosti UPC slibovala „ceny, které platí napořád“ a ČTÚ rozhodl o udělení pokuty milión korun. https://www.dtest.cz/clanek-3651/ctu-pokuta-upc-za-klamave-obchodni-praktiky. ČTÚ tedy také chápe „napořád“ jako trvalý závazek.
  • Chtěli jste karikovat zlozvyk tradičních bank, které mají akční nabídky trvající jen půl roku. Jak je uvedeno výše, za konec kampaně lze považovat den 30.6.2016, protože od 1.7.2016 jste vypustili slovo „napořád“ z popisu spořicího účtu na vašich webových stránkách, například v dokumentu Přehled úrokových sazeb (odkazy jsou uvedeny výše). Zrušení vaší akční nabídky na TOP3 garanci jste tedy oznámili (11-2016) asi pět měsíců po konci reklamní kampaně, takže jste se chovali jako vámi kritizované tradiční banky.
 • Nevidíme ani rozpor s Kodexem chování mezi bankami a klienty ČBA.
  • Rozpor je jasný. Etický kodex zakazuje bankám nabízet služby s výhodami, které nemůže zaručit (odstavec 5 - Při propagaci svých služeb a reklamní činnosti banka uvádí pravdivé informace, bez prvků klamavé reklamy, nezamlčuje důležité skutečnosti a nenabízí výhody, které nemůže zaručit.). Vy jste nabízeli službu výhodných úroků napořád, a jak jste sami uznali v obhajobě před RPR, napořád není v tomto světě nic. Proč jste tedy v reklamách zdůrazňovali, že zaručujete výhodné úroky napořád?
 • Staré aktuality na web nebo archivní tiskové zprávy, kterými nově argumentujete, považujeme za v určitém smyslu „svědky doby“, které popisovaly tehdy platnou nabídku. V současnosti je rozhodně není možné považovat za reklamu a ani tyto staré texty tak tedy nemohou naplňovat znaky klamavé reklamy a nekalé soutěže.
  • Tehdy platná nabídka zmiňovaná v tiskových zprávách slibovala TOP3 garanci „napořád“. V současnosti je nepovažujete za reklamu, ale asi budete souhlasit, že v té době se za reklamu daly považovat, propagovaly službu TOP3 garance. Byla zde popisována zvláštní jakost služby (výhodný úrok napořád) a tuto vlastnost služby jste zrušili. Tím jste se dopustili Klamavého označení zboží nebo služby podle § 2978 Občanského zákoníku.


Přehled příspěvků:

TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.12.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 26.2.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 4.3.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 29.6.2018
4 ČNB a vyšetřování ombudsmanem Co zjistil ombudsman o postupu ČNB
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
5) Česká bankovní asociace ČBA - usnesení Etického výboru
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.

3 komentáře:

 1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 3. Souhlasím s tím, že člověk se musí bránit. Jen podle mě nemá moc smysl bránit se prostřednictvím oficiálního e-mailu AirBank. :-) Ale to je pak už na každém, jakým způsobem se bude bránit a hájit svoje práva. Dělám věci jako správa dluhopisů a samozřejmě se někdo ozve, že tohle nebo tamto nefungovalo. A vždycky dosáhne většího dovolání a případné kompenzace, když to udělá trochu oklikou než napřímo. :)

  OdpovědětVymazat