čtvrtek 7. dubna 2022

5) Finanční arbitr II

     V příspěvku 5) Stížnosti poslané na další instituce jsem psal, že Finanční arbitr řeší jen spory týkající se vedení účtu, neřeší spory týkající se klamavé reklamy. A protože ve smlouvě není TOP3 garance zmíněna (myslím, že už od počátku počítalo vedení Air banky s jejím zrušením, viz příspěvek Šlo o podvod už od začátku?), tak to s arbitrem vypadalo beznadějně.


     Ale naděje umírá poslední a jak se ukázalo, trpělivost přinesla jednomu zákazníkovi Air banky růže v podobě odškodnění 50 000 Kč. Rozhodnutí arbitra je uvedeno na jejich stránkách https://finarbitr.cz/download/sbirka_dokument_cs/1612447398_cs_fa_sr_ps_30_2018_nalez.pdf. Text je dlouhý a ne moc srozumitelný a proto bych jej zde chtěl popsat v přístupnější formě. Jaké právní argumenty zákazník ve sporu použil?


1.    Nepřímý odkaz na TOP3 garanci ve smluvní dokumentaci.

Na začátku stála úvaha, že smlouva sice nemá žádnou zmínku o TOP3 garanci, ta je ale nepřímo několikrát zmíněna, například odkazem na dokument Přehled úrokových sazeb:

Výše úrokové sazby je uvedena v přehledu úrokových sazeb, aktuálně platném ke dni účinnosti rámcové smlouvy.

     A v přehledu byl popis TOP3 garance, občas se trošku měnil, např. od 15.5.2016 tam bylo tohle:

Jako jediná banka vám ručíme za to, že úroková sazba na vašem spořicím účtu v korunách bude vždy mezi třemi nejvyššími na bankovním trhu. Říkáme tomu TOP3 garance.

2.    Změna úroku podle referenční sazby

    Druhý argument přivedl arbitr na svět dotazem, podle jaké referenční byla sazba spořicího účtu snížena na 0 % od 1.1.2017. Zákon o platebním styku § 94 odst. 5 obsahuje totiž tuto definici, kdy je možné úrok snížit okamžitě:

poskytovatel oprávněn … změnit dohodu stran o úrokových sazbách …, pokud je změna založena na změně referenčních sazeb“.

     Air banka tuto sazbu nikde neuvádí a odpověděla, že změny byly prováděny podle sazby PRIBOR 3M a jako důkaz uvedli tento graf:

https://drive.google.com/file/d/1CZ4BUgGN9ON2Y1ZHJoocwmhoRom1pS5e/view?usp=sharing
PRIBOR 3M a TOP3 garance - podle Air banky

     V tomto grafu není uvedena (určitě schválně) klíčová změna úroku z 0,3 % na 0 % od 1.1.2017. Po doplnění hodnot úroků od 1.1.2017 je v grafu jasně vidět, že snížení úroků na nulu nemá žádnou oporu v odpovídajícím snížení sazby PRIBOR 3M. Snížení úroku na nulu tedy nebylo možné provést podle paragrafu o změnách referenčních sazeb, ale muselo být oznámeno nejméně 2 měsíce předem, což nebylo dodrženo. Zrušení TOP3 garance bylo oznámeno v listopadu 2016. Druhým argumentem se tedy stalo to, že toto snížení úroků bylo v rozporu se zákonem.

https://drive.google.com/file/d/1K8kwOdI27kHc0rz9RvV5d42xl1o0gfTJ/view?usp=sharing
PRIBOR 3M a TOP3 garance - doplnění po zrušení TOP3 garance


     Potom začala být Air banka v úzkých a aby se vyhnula rozhodnutí ve prospěch klienta, použila fintu obvyklou i u jiných bank, jak jsem zjistil studováním několika sporů u arbitra. Smlouvu zákazníkovi vypověděla a tím došlo k zániku smluvního vztahu. Banka i zákazník mohou smlouvu vypovědět bez udání důvodu. A aby zamezila sporu o odškodnění za ušlé úroky, vypočítala jakési „vypořádání“ podle simulace úročení úrokem 1,8% od zavedení bonusového úroku (1.4.2013) do ukončení smlouvy. A velkoryse částku zaokrouhlili na 50 000 Kč. Tím mohli argumentovat právním pojmem "naléhavý právní zájem". Spor nemá smysl řešit, protože spořicí účet už neexistuje a veškeré případné odškodnění je obsaženo v tom „vyrovnání“. Ve sporu by bylo možné pokračovat po dokázání "naléhavého právního zájmu", což je obtížné. Tento pojem byl zaveden na ochranu soudů před spory, které nemohou mít nějaké konkrétní výsledky. V tomto případě by soud mohl maximálně zjistit, že snížení úroku bylo neoprávněné, ale nařídit pokračování smlouvy nemůže, smlouvu Air banka ukončila podle zákona. To by z hlediska pověsti banky bylo mnohem horší než dobrovolné „vyrovnání“ za 50 000 Kč a proto raději zaplatili případnou škodu..


Závěr:

     Air banka očekávala rozhodnutí ve prospěch zákazníka a raději smlouvu vypověděla a dobrovolně poskytla „vyrovnání 50 000 Kč“, aby arbitr spor ukončil zamítnutím návrhu. Protože zřejmě platí doba promlčení 3 roky, nemohou se na arbitra obrátit další zákazníci, jejich návrh by byl z důvodu promlčení zamítnut hned na začátku. Návrh by musel být podán do 31.12.2019.Poznámka – zde jsou uvedeny doslovné formulace argumentů Air banky. Sledujte, jak se jejich obsah měnil od „je to blázen“ přes „chceme se s klientem dohodnout na smírném řešení“ až k „po zaplacení 50 000 Kč není právní důvod pro pokračování sporu“.
 • 12.3.2018 – Air bank – předložení podkladů ke smlouvě
  • K bodu bodu g) a h) Výzvy:
  • V příloze zasíláme všechny verze dokumentu Přehled úrokových sazeb, které byly ode dne uzavření Rámcové smlouvy její součástí s tím, že u jednotlivých názvů souborů je vyznačeno datum účinnosti, přičemž nová verze vždy nahrazovala verzi předcházející, která tak byla účinná do dne předcházejícího účinnosti nové verze dokumentu.
  • (opačné tvrzení než ze dne 8.7.2019)   
 • 2.7.2018 – Air bank – Vyjádření I (Vyjádření instituce k návrhu na zahájení řízení)
  • TOP3 garance byla reklama a nikoli obchodní závazek, požadavky Navrhovatele jsou zcela nelogické a mylné. Navrhujeme zastavit řízení podle § 14 odst.1 písm. d) Zákona o fin. arbitrovi – „návrh zjevně bezdůvodný nebo šikanózní“.

 • 10.8.2018 – Air bank – Vyjádření II (Vyjádření instituce k výzvě finančního arbitra ze dne 9.4.2018)
  • Úrokové změny na účtu navrhovatele probíhaly výhradně podle § 94 odst. 5 zákona o obchodném styku, změna úroků byla založena na referenční sazbě PRIBOR3M. Navrhujeme zastavit řízení podle § 14 odst.1 písm. d) Zákona o fin. arbitrovi – „návrh zjevně bezdůvodný nebo šikanózní“.
 • 8.7.2019 – Air bank – Vyjádření IV (Vyjádření instituce v návaznosti na ústní jednání konané dne 7.5.2019)
  • Změny úrokové sazby probíhaly podle referenční sazby. Přehled úrokových sazeb jako celek není součástí Rámcové smlouvy. Instituce učinila Navrhovateli návrh dohody o narovnání sportu včetně finančního vyrovnání v řádu desítek tisíc Kč.
  • Rámcová smlouva ani jiný dokument (Obchodní podmínky nebo Produktové podmínky) neobsahuje žádné přímé ani nepřímé včlenění Přehledu úrokových sazeb do Rámcové smlouvy. 
  • (opačné tvrzení než ze dne 12.3.2017)
 • 1.11.2020 – Air bank – Vyjádření VI - Předložení podkladů podle výzvy z 16.10.2019
  • Instituce je stále připravena uzavřít s navrhovatelem smír, za podmínek prezentovaných v rámci emailové komunikace ze dne 9.6.2019.
 • 19.2.2020 – výpověď smlouvy ze strany Air banky
 • 2.6.2020 - Air bank – Vyjádření instituce v návaznosti na zánik závazku z rámcové smlouvy
  • V návaznosti na ukončení závazku z rámcové smlouvy tak zanikl eventuální naléhavý právní zájem ve smyslu § 80 zákona č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OSŘ“) na určení, za jakých podmínek bylo měněno úročení Spořicího účtu od uzavření rámcové smlouvy s ohledem na stanovení aktuální výše úrokové sazby na Spořicím účtu do budoucna.
  • [7] Jak je dále v části 2.2 detailně rozebráno, instituce v rámci smírného ukončení smluvního vztahu z rámcové smlouvy vyplatila navrhovateli vypořádání ve výši 50.000,- Kč. Poskytnuté vypořádání tak pokrylo jakékoli, byť i zcela hypotetické nároky navrhovatele. V tomto kontextu tak je, obdobně jako výše, nezbytné konstatovat, že poskytnutím vypořádání zanikl, byť eventuální naléhavý právní zájem ve smyslu § 80 OSŘ na určení, za jakých podmínek bylo měněno úročení Spořicího účtu od okamžiku uzavření rámcové smlouvy do jejího zániku.
  • Přestože instituce jednoznačně odmítá, že by se dopustila jakéhokoli porušení zákonných či smluvních povinností ve vztahu k navrhovateli, rozhodla se v rámci smírného ukončení smluvního vztahu vyplatit při zániku závazku z rámcové smlouvy navrhovateli na Spořicí účet částku ve výši 50.000,- Kč.
  • V souladu s výše uvedeným, tak nezbývá než aby finanční arbitr řízení § 24 ZFA ve spojení s § 66 odst. 1 písm. g) SŘ zastavil pro bezpředmětnost, protože již neexistuje právo či závazek o kterém by mohlo být v rámci tohoto řízení rozhodováno.