sobota 20. dubna 2019

4 ČNB a vyšetřování ombudsmanem


     Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1. ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu, které bude vždy mezi třemi nejvyššími ze všech bank v České republice. V reklamách se pořád opakovala slova "vždy", "napořád"", "trvale" a podobně.
 
     ČNB reklamu prošetřovala a vypadá to, že se spíše snaží bránit Air banku místo nestranného vyšetřování. Rozhodl jsem se požádat o pomoc úřad ombudsmana (veřejný ochránce práv). Ombudsman může šetřit postup státních orgánů, na Air banku nemá žádné pravomoci, ale může prověřit, zda ČNB při posuzování TOP3 garance nepostupovala liknavě. Ombudsman našel některé nedostatky v práci ČNB, ovšem ČNB k odpovědi nepřinutil. Čekám ještě na finální odpověď od ombudsmana, a protože se dlouho nevyjadřuje, uvádím aspoň poslední známý stav. Je tam jen část, celá zpráva je celkem dlouhá a předcházelo ji několik podobných zpráv.

     Co ombudsman ČNB vytýká? Nepostoupili můj podnět dalším odpovědným úřadům, což je základní povinnost úřadů. Pokud úřad není k přijatému podnětu kompetentní, je úřad povinen podnět předat příslušnému úřadu. Občan nemusí zjišťovat, který to je, to si musí zjistit úřad, který podnět obdržel. ČNB neposláním Radě pro televizní a rozhlasové vysílání umožnila promeškat 5 letou promlčecí dobu od posledního televizního vysílání reklamy na TOP3 garanci. Podobně neuvědomili živnostenský odbor v Praze, což jsem udělal až já, když jsem si závěry ombudsmana přečetl. Úřad ještě šetření nedokončil.

    Ve zprávě se objevil dosud neznámý názor ČNB, že TOP3 garance měla být poskytována těm klientům, kteří se ji stihli sjednat v době její platnosti. Pokud tuto službu Air banka neposkytuje, doporučuje soukromoprávní vymáhání této garance. ČNB Air bance doporučila, aby se příště vyhýbala sporným reklamním sdělením. I ombudsmanovi připadala tato reakce přiměřená, správní řízení a případně pokuta není podle ČNB jediným možným řešením. 

     Jinými slovy, ČNB Air bance pouze doporučila, aby příště podobnou nejasnou reklamu nepoužívala, Air banka za to nebyla nijak jinak postižena. Podvedeným klientům doporučuje obrátit se na soud. ČNB také přislíbila, že příště předá podněty týkající se nekalé reklamy příslušným úřadům (RRTV, živnostenský úřad). Tedy ČNB slibuje, že už bude dodržovat povinnost uloženou ve Správním zákoně 500/2004 §12. Dva roky si s nimi dopisuji a nikdo z ČNB neuvědomil ani RRTV, ani živnostenský úřad. O RRTV si "mysleli", že už to projednávali a nechtěli jim proto psát. Důvod neinformování živnostenského úřadu ČNB neuvedla.

     Zpráva o činnosti ombudsmana k tomuto případu byla zveřejněna. Air banka není jmenována, je označena jako společnost B, ale lze ji identifikovat např. podle textu "že úroková sazba bude vždy nejhůře třetí nejvyšší sazbou na trhu".

     Stanovisko ombudsmana - https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/6870.
     Závěrečné stanovisko -  https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ESO/7585-17-JHO-ZSO-8.pdf.
Zpráva ochránce práv ze dne 18. prosince 2018:


Vážený pane guvernére,
dne 28. srpna 2018 jsem vydal zprávu o šetření podnětu XXX (dále jako „stěžovatel“). Šetřil jsem postup České národní banky (dále jen „ČNB“) při šetření podnětu stěžovatele týkajícího se nekalých obchodních praktik společnosti Air Bank, a. s. Ve zprávě o šetření jsem shledal tato pochybení ČNB:
  • podnět stěžovatele v části, která nespadala do její působnosti, tedy co se týká reklamy jako nekalé praktiky, nepostoupila věcně příslušnému orgánu;
  • nesprávně právně ohodnotila skutkový stav tím, jak vyložila „TOP3 garanci“ v přehledu úrokových sazeb;
  • vyrozumění stěžovatele nebylo v souladu s § 42 správního řádu a principy dobré správy, neboť v některých bodech nebylo přiléhavé obsahu jeho podnětu.
     Své závěrečné stanovisko pro přehlednost člením podle shledaných pochybení:
(1) ČNB pochybila, neboť podnět stěžovatele v té části, která nespadá do působnosti ČNB, nepostoupila k vyřízení věcně příslušnému orgánu.
     Uznal jste pochybení ČNB spočívající v tom, že podnět stěžovatele nepostoupila Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (dále také „Rada“). Uvedl jste, že k tomuto pochybení došlo předjímáním možného budoucího rozhodnutí Rady ve věci dotčené reklamy. Příčinou tohoto předjímání byla dosavadní spolupráce mezi ČNB a Radou nastavená tak, že Rada zasílá ČNB upozornění na reklamy, které podle Rady nejsou v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele a které se současně mohou týkat osob podléhajících dohledu ČNB. Z absence takového upozornění ve věci reklamy „TOP3 garance“ ČNB usoudila, že Rada v případě této reklamy neshledala porušení zákona o ochraně spotřebitele spočívající v porušení zákazu nekalých praktik.
     Na Radu se obrátil sám stěžovatel v prosinci 2017. Ta mu mj. sdělila, že z důvodu uplynutí promlčení doby přestupku, pokud byl spáchán, zanikla případná odpovědnost banky, proto se danou věcí již nemohla zabývat (reklama v televizi byla naposledy vysílána dne 31. března 2012). Musím však konstatovat, že kdyby ČNB postoupila podnět Radě bezodkladně po jeho obdržení, promlčecí doba přestupku by pravděpodobně ještě neuplynula a Rada mohla reklamu posoudit věcně a přijmout patřičná opatření.
     Jak jsem uvedl ve zprávě o šetření, pokud není reklama šířena v elektronických médiích, je orgánem dozoru krajský živnostenský úřad. Jelikož stěžovatel v podnětech ČNB upozorňoval i na takovou reklamu (reklama na serveru YouTube a na internetových stránkách banky), měla ČNB část podnětu postoupit také příslušnému krajskému úřadu. Během mého šetření se na krajský úřad rovněž obrátil sám stěžovatel.

     Jako opatření k nápravě tohoto pochybení navrhuji, aby do budoucna ČNB Radě, resp. krajskému úřadu, postoupila podněty, které nespadají do působnosti ČNB, ale spadají do působnosti Rady, resp. krajského úřadu.


(2) ČNB nesprávně vyhodnotila skutkový stav tím, jak vyložila „TOP3 garanci“ v přehledu úrokových sazeb.

     K tomuto bodu jste zpřesnil své vyjádření z března 20182, které jste myslel tak, že „produkt
banky ‚TOP3 garance‘ může být Bankou nabízen jen po určitou dobu, zřejmě pak po dobu vysílání dotčené reklamy (tj. období od 22. listopadu 2011 do 31. prosince 2016), tedy produkt sám může být v nabídce Banky pro další klienty po 31. prosinci 2016 již nedostupný, a výhody produktu ‚TOP3 garance´ tak budou požívat pouze klienti Banky, které dotčenou garanci ve vymezeném časovém intervalu akceptovali, a to ‚napořád‘. ‚Věčnost‘ garance tak zřejmě měla spočívat v tom, že Banka ‚napořád‘ bude garantovat to, že Bankou nabízená úroková sazba bude vždy mezi třemi nejvyššími sazbami na peněžním trhu (to však jen těm klientům, kteří tuto nabídku využili), a nikoli to, že produkt ‚TOP3 garance‘ bude Bankou nabízen navždy všem, tedy i budoucím klientům, a to i po uplynutí onoho časového intervalu […] Pokud by Banka […] přestala […] shora vymezené množině klientů garantovat, že úroková sazba bude vždy nejhůře třetí nejvyšší sazbou na trhu, bylo by namístě uvažovat o případném právním vymáhání této garance...“

     S tímto hodnocením skutkového stavu se již ztotožňuji. Podotýkám však, že z Vašeho původního vyjádření (ani z vyjádření adresovaných stěžovateli) toto hodnocení nebylo možné interpretovat.

     Jak jsem uvedl ve zprávě o šetření, zahájení správního řízení je pouze jedním možným postupem ČNB v případě zjištění porušení právních předpisů některým z dohlížených subjektů (např. vedle seznámení se zjištěními ČNB a výzvy k opatření k nápravě). Považuji proto, co se týče hodnocení, zda přehled úrokových sazeb byl nekalou praktikou, za dostatečné, že ČNB již bance sdělila, že do budoucna by měla při propagaci svých produktů postupovat s odbornou péčí a měla by předcházet situacím, kdy může být nejasné nebo přinejmenším sporné, zda je dané reklamní sdělení přípustné a zda jím ve spotřebitelích nevyvolává mylnou představu o povaze a vlastnostech propagovaného
produktu.


     Případné soukromoprávní vymáhání garance „TOP3 garance“ je již v rukou stěžovatele.


(3) Vyrozumění stěžovatele nebylo v souladu s § 42 správního řádu, neboť v některých bodech nebylo přiléhavé obsahu podnětu stěžovatele.


     Sdělil jste, že v konečném vyřízení věci ČNB dopisem samostatného odboru interního auditu ze dne 12. května 2017, č. j. 2017/XXX/CNB/130, adresovaným stěžovateli, konstatuje, že podnět stěžovatele nespadá do působnosti ČNB, ale do působnosti Rady. Proto považujete na nadbytečné, aby vyjádření obsahovalo informaci o tom, že ČNB nezahájila s bankou správní řízení. V dalším textu odpovědi ČNB uvedla důvody, pro které by zřejmě nebylo zahájeno správní řízení ani v případě, že by věc spadala do působnosti ČNB.

     Dílčí pochybení jsem shledal v předchozí korespondenci ČNB se stěžovatelem. Zejména v první reakci ČNB ze dne 11. ledna 2017 (či alespoň v některé z dalších časově nejbližších) postrádám vysvětlení působnosti ČNB ve vztahu k reklamě (několik prvních odpovědí ČNB se věnovalo pouze změně úrokových sazeb, ačkoliv stěžovatel upozorňoval na nekalou reklamu). Dále v odpovědize dne 1. února 2017 ČNB uvedla, že šetření podnětu neprokázalo pochybení banky, a konstatovala, že tímto přípisem má podání za vyřízené (bez jakékoli zmínky o nekalé reklamě). Stěžovatel se tak domníval, že ČNB se úmyslně vyhýbá věcnému posouzení. Navíc vzhledem k výše nastíněnému pohledu ČNB na „TOP3 garanci“ (obsažené i v přehledu úrokových sazeb, který může ČNB z pohledu nekalé praktiky hodnotit) nelze zdůvodnění nezahájení správního řízení považovat za přiléhavé, a tedy ani souladné s § 42 správního řádu.

     Jelikož stěžovatel se o hodnocení postupu dozvěděl již z mého šetření, nepožaduji opatření k nápravě v jeho záležitosti (v tomto bodě). Navrhuji však, aby ČNB v budoucnu dbala na správné vyřízení podnětů k zahájení správního řízení, zejména v odpovědi na podněty řádně vyjasnila svou působnosti k namítané problematice, věnovala se všem zásadním námitkám podatele podnětu (zejména těm, které spadají do její působnosti) a své vysvětlení nezahájení správního řízení podávala srozumitelně, a to již v prvních reakcích na podněty stěžovatelů.

     Vážený pane guvernére, v souladu s § 20 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv, si Vás dovoluji vyzvat, abyste mi do 30 dnů ode dne doručení tohoto dopisu sdělil, zda ČNB přijme navržená opatření.

S pozdravem
JUDr. Stanislav Křeček v. r.
zástupce veřejné ochránkyně práv
Přehled příspěvků:

TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.12.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 26.2.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 4.3.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 29.6.2018
4 ČNB a vyšetřování ombudsmanem Co zjistil ombudsman o postupu ČNB
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
5) Česká bankovní asociace ČBA - usnesení Etického výboru
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.