pátek 6. dubna 2018

4 ČNB – kopie rozhodnutí – 2018-04-03

Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1. ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu, které bude vždy mezi třemi nejvyššími ze všech bank v České republice. V reklamách se pořád opakovala slova "vždy", "napořád"", "trvale" a podobně.
 
     V tomto příspěvku je vidět obsah mé stížnosti poslané do ČNB a odpověď ČNB. Můžete se přesvědčit, jak úředníci placení z našich daní pracují.

     Moje podání je kromě drobné úpravy stejné jako v prosinci 2017, navíc jsem poslal eskalační mail Jiřímu Rusnokovi. Podání jsem rozdělil do pěti bodů. Na co odpověděli, co ignorovali?

Bod 1 - TOP3 garance byla součástí obchodních podmínek - bez vyjádření.
Bod 2 - Porušení kodexů chování – důvod pro klamavé konání podle § 5 odst. 3 písm. c) - upustili od argumentace tzv:" obezřetným spotřebitelem". Teď tvrdí, že lidé si účet zřizovali kvůli vysokému úroku, ne kvůli slibu TOP3 garanci napořád.
Bod 3 - důvody, proč ČNB nepovažuje zrušení TOP3 garance za klamavé konání - částečně vysvětlen postoj k části d) - účet je bez poplatků, takže předčasným zrušením nevznikla žádná škoda.
Bod 4 - Klamavé konání podle § 5 odst. (1) - bez vyjádření.
Bod 5 - tiskové zprávy s popisem TOP3 garance "napořád" - uvádí jen tu z roku 2012 s argumentem promlčení po 5 letech.

     ČNB částečně odpověděla. Vedení spořicího účtu nic nestojí, takže ČNB si myslí, že zrušením TOP3 garance nedošlo k žádné majetkové újmě spotřebitelů a tím k nekalé soutěži. Také si podle názoru ČNB lidé spořicí účet zřizovali zejména kvůli vysokému úročení, nikoli kvůli slovu "napořád" v popisu TOP3 garance.  Toto slovo je užíváno ve vtipu ve smyslu časově neomezeného závazku, v doslovném kontextu reklamy „delšího než týden“. Tím nelze tuto reklamu nazvat klamavým konáním, protože neovlivnila rozhodování spotřebitelů, zda si účet zřídit či ne. V jiném odstavci popisuje TOP3 garanci trochu jinak - spořicí účet bude výhodně úročen v každém okamžiku, kdy bude TOP3 garance poskytována. Obě definice významu slova "napořád" si trochu odporují - v prvním významu je to trvání služby TOP3 garance ve významu zažitého termínu "na dobu neurčitou", v druhém to znamená, že "napořád" znamená po dobu platnosti TOP3 garance.

     ČNB už upustila od argumentace tzv. "obezřetným spotřebitelem", který si sliby z reklamy prověřuje v obchodních podmínkách. Raději teď tvrdí, že zákazníci se podle reklamy neřídili. Tím odpadá jedna z podmínek klamavého konání, tj. to, že klamavé konání ovlivnilo chování spotřebitele a pořídil si službu, kterou by si jinak nesjednal. 
Popis TOP3 garance v Přehledu úrokových sazeb


Televizní reklama TOP3 garance napořád
Úrok vždy mezi třemi nejvyššími (2011-2016)
TOP3 garanci zrušíme od 1.1.2017 (11-2016)


(žluté podbarvení, popř. ještě kombinace s tučným písmem je moje. ČNB použila tučné písmo pro zdůraznění, že už na moje další podněty nebudou odpovídat))

Vážený pane XXXXX,
Česká národní banka obdržela dne 13. 3. 2018 a 22. 3. 2018 Vaše další podání týkající se jednání společnosti Air Bank a.s., IČO: 29045371, se sídlem Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6 (dále jen „Banka“), v souvislosti s propagací a následným zrušením služby „TOP3 garance“, která spočívala v záruce, že úrok na spořicím účtu nabízeného Bankou bude mezi třemi nejvyššími v porovnání se spořicími účty nabízenými jinými bankami.

     V obou Vašich podáních naznačujete, že se Česká národní banka nedostatečně zabývala daným jednáním Banky a nevyjádřila se k Vámi předkládaným argumentům. Česká národní banka Vám v dané souvislosti opakovaně sděluje, že se Vašimi podáními i namítaným jednáním Banky důkladně zabývala. Jak Vám bylo opakovaně sděleno, Česká národní banka nezahájila řízení z moci úřední v dané věci. Nad rámec svých zákonných povinností Vám Česká národní banka svůj postup zevrubně odůvodnila v předchozích odpovědích, jejichž opakování není smyslem nynějšího vyjádření.

     S ohledem na povinnost mlčenlivosti, kterou je vázána Česká národní banka a její zaměstnanci při výkonu dohledu podle § 25a odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, Vám Česká národní banka sděluje, že Vám nemůže poskytnout bližší informace o komunikaci s Bankou nebo o jednotlivých krocích České národní banky v dané věci.

     Česká národní banka dále nad rámec svých zákonných povinností shrnuje, že se zabývala naplněním definice možné nekalé praktiky podle předpisů upravujících ochranu spotřebitele a podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Podle čl. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (dále jen „směrnice o nekalých obchodních praktikách“), je účelem jmenované směrnice chránit ekonomické zájmy spotřebitelů, které by mohly být poškozeny nějakou nekalou obchodní praktikou, použitou obchodníkem vůči spotřebiteli.

     Podle čl. 5 směrnice o nekalých obchodních praktikách je nekalou obchodní praktikou to, co je v rozporu s požadavky náležité profesionální péče, a zároveň podstatně narušuje nebo je schopno podstatně narušit ekonomické chování průměrného spotřebitele, který je nekalé praktice vystaven nebo kterému je tato praktika určena; obdobně definuje nekalou praktiku i § 4 zákona o ochraně spotřebitele. Jedním z hlavních účelů regulace ochrany spotřebitele je proto bezpochyby bránit tomu, aby spotřebiteli vznikla újma v souvislosti s nepoctivým, nekalým či lživým jednáním podnikatele. Vzhledem k uvedenému se proto Česká národní banka věnovala otázce, zda by posuzovaným jednáním Banky mohla být spotřebiteli způsobena nějaká majetková újma. V daném případě je nezbytné konstatovat, že Banka svůj spořicí účet, kterého se týkala „TOP3 garance“, poskytovala a i nadále poskytuje bez jakýchkoli poplatků. Jinak řečeno, spotřebitel zde neplatí za sjednání, využívání ani za zrušení spořicího účtu žádné poplatky. Dále může spotřebitel spořicí účet kdykoliv bez poplatků vypovědět, přičemž Banka účty ruší bez výpovědní lhůty okamžitě. Zároveň vložené peněžní prostředky jsou spotřebiteli na spořicích účtech vždy k dispozici, a dispozice s prostředky není vázána na žádné podmínky. Banka navíc měla v době propagace „TOP3 garance“ (v době vysílání reklam) nejvyšší úrok ze všech spořicích účtů. Spotřebitelům tedy nevznikla v souvislosti se sjednáním, využíváním ani ukončením spořicího účtu žádná újma, ani nebyly prostředky na spořicích účtech nikterak vázány.

     Vzhledem k právě uvedeným skutečnostem lze zároveň pochybovat o tom, zda to byla jen sama reklama, která skutečně vedla spotřebitele ke sjednání spořicího účtu, ke kterému by jinak nepřistoupil; jednalo se (tehdy) o nejvýhodnější spořící produkt s nulovou mírou rizika, u kterého nebyly peněžní prostředky vázány žádnými podmínkami. Hlavním znakem této služby (a primárním sdělením pro spotřebitele v reklamě), které odlišovalo spořicí účet Banky od ostatních, je, že na daný účet bude mít tu vlastnost, že úrok bude mezi třemi nejvyššími na trhu. Pro spotřebitele byla nabídka výhodná v tom smyslu, že budou mít v každém okamžiku, kdy bude „TOP3 garance“ Bankou poskytována, úročeny vložené prostředky z pohledu trhu výhodnou sazbou, a nebudou muset nutně sledovat vývoj úrokových sazeb u spořicích účtů, protože při porovnání s ostatními budou mít nejhůře třetí nejlepší úrokovou sazbu na trhu.


     Z Vašich podání vyplývá, že se domníváte, že se Banka dopustila klamavého konání ve smyslu §5 odst. 3 písm. c) zákona o ochraně spotřebitele, tedy že jednání Banky vedlo nebo mohlo vést ve věcných souvislostech, s přihlédnutím ke všem jejím rysům a okolnostem, k tomu, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil, a zároveň zahrnovalo nedodržení jednoznačného závazku obsaženého v kodexu chování, k jehož dodržování se prodávající prokazatelně zavázal. Česká národní banka Vám již sdělila, že není přesvědčena o tom, že uvedené jednání Banky mohlo vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil. Česká národní banka se domnívá, že spotřebitelé si sjednali spořicí účet zejména s ohledem na výši jeho úročení a celkovou výhodnost produktu, nikoliv pouze a jenom v kontextu toho, že bylo v reklamě na spořicí účet použito s nadsázkou slovo „napořád“ v souvislosti s poskytováním „TOP3 garance“. Z reklamy je zřejmé, že slovo „napořád“ je užíváno ve vtipu ve smyslu časově neomezeného závazku, v doslovném kontextu reklamy „delšího než týden“.

     Závěrem není od věci podotknout, že případná odpovědnost Banky za přestupek v podobě údajné nekalé obchodní praktiky by vzhledem k období, kdy byla „TOP3 garance“ propagována (vysílání reklamy do března 2012, tiskové sdělení s použitím slova „doživotní“ také z března 2012), již zanikla uplynutím pětileté objektivní promlčecí doby, která platila podle § 24b odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele ve znění platném v době propagování „TOP3 garance“, respektive vysílání reklamy či publikace tiskového sdělení, a to ve spojení s § 112 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Česká národní banka Vám děkuje za Vaše podání. Zároveň považuje Česká národní banka toto vyjádření za konečné. Na další podání v dané věci nebude Českou národní bankou odpovídáno.

Pokud se cítíte jednáním Banky zkrácen na svých právech či se domníváte, že Vám byla Bankou způsobena finanční újma (například zrušením „TOP3 garance“ navzdory reklamnímu sdělení, že bude klientům Banky poskytována napořád), můžete se domáhat ochrany svých práv soudní cestou. ---------------------------------------------------------------------------
Výše uvedená odpověď na Vaše podání byla zpracována příslušným odborným útvarem ČNB, případně byly k její přípravě využity podklady zpracované příslušným odborným útvarem ČNB. Odeslání standardně vyřizuje odbor komunikace sekce kancelář.

     S pozdravem
Marek Zeman
ředitel odboru komunikace
sekce kancelář

Česká národní banka
www.cnb.cz
www.penizenauteku.cz – nový web zaměřený na finanční vzdělávání


Moje podání přes webový formulář ČNB (souhrnná odpověď ČNB viz výše):

Nemohu považovat vaši odpověď ze dne 26. 2. 2018 poslanou z info@cnb.cz na moji adresu XXXXX za uspokojivou. Vaše poslední odpověď ze dne 26. 2. 2018 neobsahuje žádné vyjádření k mému podnětu kromě vysvětlení, proč nemůže sdělit, jak jste s Air bank a.s. komunikovali ohledně jejich tiskové zprávy slibující, že TOP3 garance „se nemění a měnit nebude“. Já považuji tuto zprávu a další vyjádření Air bank a.s. za důkaz klamavého konání ve smyslu § 5 odst. (1). V mém podání jsem dodal informace o kodexech chování, které Air bank a.s. porušila, jak jste požadovali v předchozí odpovědi ze dne 20. 12. 2017. Dále tam jsou argumenty dokládající klamavé konání společnosti Air bank a.s.

     Požaduji jasné vyjádření k těmto argumentům. Air banka se dle mého názoru dopustila klamavého konání, protože řada spotřebitelů si zřídila spořicí účet právě kvůli TOP3 garanci slibované napořád. Vy se vyhýbáte zřetelnému stanovisku nebo na některé části mých podání nereagujete, proto musím podávat podání opakovaně.

Obsah mého předchozího podání:

Chtěl bych reagovat na stanovisko ČNB týkající se TOP3 garance ze dne 20. 12. 2017.

1. TOP3 garance byla součástí obchodních podmínek

     Vy tvrdíte, že „je třeba znovu zdůraznit, že závazek poskytovat „TOP3 garanci napořád“ nebyl zakotven ve smlouvách s klienty“. Já se domnívám, že byl. V Obchodních podmínkách je výše úroků stanovena odkazem na „Přehled úrokových sazeb“ a v tomto Přehledu bylo jasně stanoveno, že TOP3 garance platí napořád. Tento přehled je nedílnou součástí obchodních podmínek. Smluvní podmínky obsahují paragraf o možnosti změny výše úroku, kdy Air bance stačí změny oznámit 1 den předem. Tyto změny chápu jako nezbytnost k dodržení závazku TOP3 garance, banka musí sledovat bankovní trh a měnit vlastní úrokovou sazbu tak, aby TOP3 byla dodržena. Zákon 284/2009 §94 (1) o platebním styku nařizuje informovat uživatele o změně Rámcové smlouvy nejméně dva měsíce předem. Je jasné, že pro dodržení TOP3 garance je potřeba provádět změny úroku častěji než jednou za dva měsíce a logické místo je uvedení TOP3 garance v Přehledu úrokových sazeb. Navíc řada zákazníků Obchodní podmínky nečte a z hlediska banky je proto výhodnější definici uvádět v Přehledu. Dát definici do obou dokumentů by mohlo vést ke zmatkům, jaký popis je závazný v případě sporů.

     Považuji tedy váš argument, že obezřetný spotřebitel měl hledat definici TOP3 garance v Obchodních podmínkách za nelogický a odporující běžné praxi v bankovnictví. Pokud jeden paragraf dovoluje změnu úroků s denním předstihem (11) a druhý odkazuje na definici aktuálního úroku v Přehledu (1), kde je TOP3 garance popsána, tak by měl platit výklad pro spotřebitele výhodnější, protože je tzv. „slabší stranou“. Definice slabší strany je například v Občanském zákoníku.

     Dále můžeme vzít do úvahy pojmy „litera“ a „duch“ zákona, v tomto případě Obchodních podmínek. Podle „litery“ je možný výklad, že TOP3 garance mohla kdykoliv být zrušena, pokud byla oznámena 1 den předem (paragraf 11). „Duch“ Obchodních podmínek posílený principem spotřebitele jako „slabší“ strany vůči bankám takovýto výklad nedovoluje a naopak bere TOP3 garanci jako nezrušitelnou, protože tak byla jasně definována v paragrafu 1 (odkazujícím na Přehled, nedílnou součást Obchodních podmínek. Air bank při zrušení neuvedla nějaký právnicky přiměřený argument jako třeba vyšší moc apod. Uvedla pouze, že úroky podle TOP3 garance jsou vzhledem k obecnému poklesu úrokových sazeb velmi nízké a proto bude dávat vyšší úrok než by byl vypočten podle TOP3 garance, ovšem jen těm, kdo mají kromě Spořicího účtu zřízen i Běžný účet, mají platební kartu a provádí nejméně pět plateb měsíčně. Zásadní rozdíl oproti závazku TOP3 garance napořád, kdy stačilo si zřídit pouze Spořicí účet, běžný účet nebyl potřeba.


Ze smluvní dokumentace (https://www.airbank.cz/file-download/obchodni-podminky-platne-od-1-4-2016.pdf):
Úrokové sazby
1. Zůstatek peněz na účtech úročíme roční úrokovou sazbou platnou pro jednotlivé typy účtů. Úrokové sazby a částky, pro které tyto sazby platí, uvádíme v přehledu úrokových sazeb, který najdete na www.airbank.cz a ve schránce dokumentů.

11. Dohodli jsme se, že přehled úrokových sazeb můžeme měnit. O každé změně úrokových sazeb na běžném nebo spořicím účtu Vám dáme vědět nejméně 1 den předem. Kromě toho, že změnu najdete na našich internetových stránkách, pošleme Vám o ní zprávu mailem a do internetového bankovnictví. Úrokové sazby měníme podle vývoje referenčních úrokových sazeb. To, jak jsou zrovna vysoké, závisí na ceně peněz na peněžním a finančním trhu, na našich nákladech a na naší obchodní politice. Úroková sazba Vašeho úvěru je součástí smlouvy, kterou se sjednává úvěr. Podmínky změny úrokové sazby Vašeho úvěru popisují podmínky pro poskytování úvěru. Úroková sazba Vaší hypotéky i to, jak se může změnit, je součástí smlouvy o hypotéce.

Přehled úrokových sazeb platný od 15.5.2016 (https://www.airbank.cz/file-download/318-prehled-urokovych-sazeb.pdf):
TOP3 garance
Jako jediná banka vám ručíme za to, že úroková sazba na vašem spořicím účtu v korunách bude vždy mezi třemi nejvyššími na bankovním trhu. Říkáme tomu TOP3 garance


2. Porušení kodexů chování – důvod pro klamavé konání podle § 5 odst. 3 písm. c),
Byly porušeny tři kodexy chování:
a) závazek chovat se pravdivě ke klientům (https://www.airbank.cz/o-air-bank/, kliknout na více o bance)
b) Etický kodex ČBA
c) Kodex reklamy rady pro reklamu

     Obezřetný spotřebitel, jak pořád uvádíte, by si nejspíše zjistil, že je Air bank členem ČBA (je tam většina bank v ČR). Takovýto obezřetný spotřebitel jistě zná, že Rada pro reklamu pokrývá většinu reklamy v ČR. Obezřetný spotřebitel si jistě projde webové stránky banky a přečte si, co o sobě banka prohlašuje. Na https://www.airbank.cz/o-air-bank/ je uvedeno, že banka se ke klientům bude chovat pravdivě. Proto předpokládá, že závazek „napořád“ je pravdivý a bude dodržen. A pokud ne, ví, že ČNB má zákonnou povinnost dohledu nad klamavým konáním na bankovním trhu a předpokládá, že takto jednoznačně vyhlášený závazek si žádná banka netroufne porušit. Proto se domnívám, že slib TOP3 garance a jeho porušení je klamavou praktikou, protože i nadmíru obezřetný zákazník předpokládal, že kodexy chování Air banky budou dodrženy, a proto si zřídil spořicí účet.
V příloze dokládám porušení Kodexů.


3. Uvedli jste důvody, proč nepovažujete zrušení TOP3 garance za klamavé konání. Pro přehled jsem tyto vaše důvody sepsal do bodů. Domnívám se, že vaše argumenty jsou nesprávné a nepovažuji je za vyvrácení klamavé konání Banky:

a) „Televizní reklama propagující „TOP3 garanci“ byla vysílána od ledna do března 2012.“
b) „Banka po odvysílání reklamy a propagace „TOP3 garance“ značnou dobu poskytovala svým klientům úročení jejich spořicích účtů ve smyslu „TOP3 garance“.“
c) „úroková sazba spořicího účtu nabízeného Bankou je stále mezi třemi nejvyššími ve smyslu „TOP3 garance“ při splnění smluvních podmínek“
d) „v souvislosti se spořicími účty nebyly Bankou účtovány žádné poplatky“

     ad a) Televizní reklama byla vysílána v omezeném časovém období v roce 2012, ale všemi ostatními komunikačními prostředky Air bank a.s. TOP3 garanci propagovala, viz například definice v Přehledu úrokových sazeb, tiskové zprávy, popis TOP3 garance na jejich webových stránkách, odpovědi zaměstnanců na Facebooku apod. V Přehledu úrokových sazeb platném od 15.5.2016 byla stále TOP3 garance propagována se slovem „vždy“ (https://www.airbank.cz/file-download/318-prehled-urokovych-sazeb.pdf). V dalším Přehledu platném od 1.7.2016 už toto slovo není (https://www.airbank.cz/file-download/315-prehled-urokovych-sazeb.pdf). Tedy zrušení TOP3 garance bylo oznámeno asi 6 měsíců potom, co si zájemci o Spořicí účet přečetli definici TOP3 garance v Přehledu se slovem „vždy“.

     ad b) TOP3 garance byla sice poskytována značnou dobu, ale byla popisována jako „napořád“, „vždy“, “doživotně“, tedy slovy, která dle Slovníku spisovného jazyka českého jednoznačně znamenají napořád, nikoli na „značnou“ dobu, jak uvádíte vy na obranu Air bank a.s. jak jsem uvedl v předchozím bodu, zákazníkům zřizujícím si Spořicí účet v červnu 2016 bylo zrušení služby TOP3 garance oznámeno 6 měsíců po zřízení tohoto účtu. Chápat období 6 měsíců jak „značnou dobu“ v kontextu významu slova „vždy“ je velmi přehnané.

     ad c) TOP3 garance srovnávala účty bez žádných dalších podmínek typu vysoké úroky je při příchozí měsíční platbě 15 000 Kč apod. Takovéto účty byly vždy ze srovnávání vyřazeny. Současný úrok 1%, co Air bank poskytuje, je vyplácen za podmínky provedení 5 plateb kartou měsíčně. U TOP3 garance nebylo ani potřeba mít zřízený běžný účet, natož platit kartou. Váš argument, že současné úrok je pořád vysoký, je nesprávný. Spořicí účet u Air bank a.s. má od 1.1.2017 úrok nula procent a současný úrok 1% není ekvivalentem úroku podle TOP3 garance.

     ad d) Poplatky za spořicí účet nebyly účtovány ani za doby trvání TOP3 garance, ani nejsou účtovány nyní. Nechápu, jak tento argument ospravedlňuje zrušení TOP3 garance.

4. Klamavé konání podle § 5 odst. (1) – obchodní praktika obsahuje věcně nesprávnou informaci a je tedy nepravdivá, což vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil.

     TOP3 garance vedla zákazníky k tomu, že si zřídili spořicí účet, protože uvěřili slibu výhodných úroků napořád. Určitě by si tento účet zřídilo méně zákazníků, kdyby výhody TOP3 garance nebyly slibovány napořád nebo byly použity se slovy „na dlouho“, „na značnou dobu“, případně nebyla specifikována doba, po kterou tyto výhodné úroky budou poskytovány apod. Nejsem sám, kdo očekával poskytování TOP3 napořád, když byla takto jednoznačně slibována. Váš názor, jak jsem pochopil z vašeho posledního dopisu, se dá shrnout tak, že Banka může svůj spořicí účet popisovat mimo Obchodní podmínky jakkoliv, například s TOP3 garancí napořád nebo se slibem vysokého úroku po dobu deseti let. Banka úroky dle vašeho výkladu může úrok kdykoliv změnit, stačí oznámit změnu 1 den předem, jak je definováno v Podmínkách. Tento váš názor je v hrubém rozporu s definicí klamavého jednání v . § 5 odst. (1). Závazek TOP3 garance považujete za pouhou „reklamní nadsázku“. Je tento váš názor podložen nějakými argumenty? Zákon o ochraně spotřebitele popis reklamní nadsázky neobsahuje.

5. V odpovědi uvádíte, že: „tisková sdělení Banky, ve kterých Banka používá slova „doživotní“ (z března 2012) a 26. 2. 2018 (z února 2014) Česká národní banka uvádí, že uvedená sdělení byla předmětem dohledu České národní banky a byla s Bankou komunikována“.
Pokládám tyto tiskové zprávy za lživé. Jak jste s Bankou to nepravdivé prohlášení komunikovali? Spotřebitelé mohli učinit rozhodnutí o zřízení Spořicího účtu právě proto, že Banka takto výslovně deklarovala neměnnost TOP3 garance. Toto nepravdivé tvrzení pokládám za důkaz klamavého jednání ve smyslu § 5 odst. (1). Znamená to, že banky v ČR mohou uvádět nepravdivé informace ve svých tiskových zprávách? Hájila se Banka například vyšší mocí nebo nějakým jiným obecným právním instrumentem?


Eskalační mail Jiřímu Rusnokovi (souhrnná odpověď ČNB viz výše):

Vážený pane guvernére,

musím se na Vás znovu obrátit ohledně prošetřování mého podnětu na klamavé konání Air banky. Odpověď z 20.1.2.2017 byla celkem věcná, možná díky vašemu zásahu, ale požadovala upřesnění toho, jaké jednoznačné závazky chování Air bank a.s. porušila. To jsem v podání ze dne 30.1.2018 dodal včetně odůvodnění, jak nedodržení těchto závazků „vedlo nebo mohlo vést ve věcných souvislostech, s přihlédnutím ke všem jejím rysům a okolnostem, k tomu, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil“.

     Ovšem odpověď Vašich podřízených obsahovala pouze sdělení, že služba TOP3 garance už byla důkladně prošetřena a že mně bylo již vše vysvětleno. Každý rozumně uvažující člověk musí souhlasit s tím, že požadovat vysvětlení a pak odpovědět, že vše již bylo řečeno, nedává smysl.

     Prosím proto o instruování Vašich podřízených, aby bylo nekalé jednání Air banky řádně došetřeno a aby se ČNB vyjádřila k mým argumentům. Výzvu k prošetření jsem podal znovu 13.3.2018. Pro přehled jsou v příloze příslušná podání a odpovědi.Přehled příspěvků:

TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.12.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 26.2.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 4.3.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 29.6.2018
4 ČNB a vyšetřování ombudsmanem Co zjistil ombudsman o postupu ČNB
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
5) Česká bankovní asociace ČBA - usnesení Etického výboru
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.

Žádné komentáře:

Okomentovat