pondělí 29. května 2017

5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky

    Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1. ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu, které bude vždy mezi třemi nejvyššími ze všech bank v České republice. V reklamách se pořád opakovala slova "vždy", "napořád"", "trvale" a podobně.

     Arbitrážní komise Rady pro reklamu prohlásila reklamu na TOP3 garanci za závadnou, protože porušuje Kodex reklamy. Air banka se odvolala a Komise svoje původní rozhodnutí potvrdila. Air banka tvrdí, že zrušení TOP3 garance představuje běžnou změnu nabídky.  V odvolání zavádí nový argument, že slovo "napořád" nelze chápat doslovně a v této reklamě znamená "na neurčito".

TOP3 garance naporad
Úrok vždy mezi třemi nejvyššími (2011-2016)
TOP3 garanci zrušíme od 1.1.2017 (11-2016)

ROZHODNUTÍ O PROTESTU

proti

ROZHODNUTÍ ARBITRÁŽNÍ KOMISE RPR

(Čj. 007/2017/STÍŽ)

Zadavatel: Air Bank a.s., Hráského 2231/25, 148 00 Praha 4

Stěžovatel: soukromá osoba

Médium: TV

Protest:

Rozhodnutím Arbitrážní komise byla reklama naší společnosti, týkající se nabídky TOP3 Garance, prohlášena za závadnou.

Toto rozhodnutí nás opravdu mrzí, protože jsme Air Bank založili na principech otevřenosti, férovosti a klientské vstřícnosti. K tomu pochopitelně patří i pravdivá reklama, jakkoli samozřejmě pracuje s reklamní zkratkou a nadsázkou. S plným respektem ctíme Kodex reklamy a závadnou reklamu bychom nevysílali. Jsme ale přesvědčeni, že v ani tomto případě jsme Kodex reklamy neporušili, že naše reklama v roce 2012 závadná nebyla a proto proti rozhodnutí o závadnosti podáváme v řádné lhůtě sedmi dnů od doručení rozhodnutí tento

P R O T E S T

A. K rozhodnutí samotnému:

Napadené rozhodnutí označuje uvedenou reklamu za klamavou z toho důvodu, že obsahuje slovo „napořád“, přičemž zadavatel toto „napořád“ nedodržel, když změnil své podmínky úročení spořicích účtů v souladu se smluvním vztahem ke svým klientům po zhruba pěti letech.

Zde je namístě uvést, že slovo „napořád“ nelze vnímat formalisticky a absolutně – vždyť skutečně „napořád“ není na světě vůbec nic a všichni jsme si této skutečnosti stále dobře vědomi. Naše „napořád“ bylo v předmětné reklamě použito ve smyslu „na neurčito“, bez časového limitu. Nejen bankovní svět je plný různých nabídek typu na tři měsíce, šest měsíců, do tehdy a tehdy, maximálně na rok apod. Celý reklamní koncept byl tak postaven na karikování těchto zlozvyků. Proto byla propagace nabídky úročení postavena jako „napořád“ ve smyslu „bez předem určeného konce“. Slovo „napořád“ je třeba hodnotit tak, jak mu v kontextu celé reklamy rozumějí její adresáti. A ti v drtivé většině případů vnímali závazek v reklamě tak, že se nejedná o nějakou rychlou náborovou akci v řádu týdnů, ale že jde o dlouhodobou nabídku, která nicméně nevylučuje, aby ji banka při změně poměrů po několika letech změnila. Kdybychom slovo „napořád“ v jedné reklamě chápali absolutně, vedlo by to ke zcela absurdním závěrům, když bank aby například teoreticky nikdy nemohla ani ukončit činnost, aby „napořád“ neporušila.

I dávná římská Clausula rebus sic stantibus (výhrada změny poměrů) je dle § 1765 Občanského zákoníku dnes zákonnou součástí každého právního vztahu. Právě změna poměrů na finančním trhu nás ke zrušení TOP 3 vedla. Z výše uvedeného tedy dle našeho názoru vyplývá, že rozhodnutí o stížnosti nebylo věcně správné, protože reklama, která u určité podmínky použije slovo „napořád“, není klamavá jen proto, že tuto podmínku po dlouhé době řádným a legálním postupem změní. Všichni majitelé spořicích účtů měli možnost v řádné výpovědní době zvolit -jiný produkt, úplně zrušit své spoření či se rozhodnout jakkoli jinak a k žádnému porušení jejich práv rozhodně nedošlo.

B. K „procesní“ stránce rozhodnutí:

1. Napadené rozhodnutí se týká pět let staré reklamy.

2. Skutečnost, že sporný reklamní spot je dostupný na webové síti, neznamená, že jde stále o reklamu. Reklama je dne zákona č. 40/1995 Sb. Definována svým cílem v podobě podpory prodeje, dle Etického kodexu „účelem poskytnout spotřebiteli informace o zboží a službách“. Takový cíl či účel zpřístupnění starších reklam nemá. Přístupnost reklamního spotu na webovém kanálu YouTube je dána jiným cílem: je to zábavný historický dokument, svědek doby, oblíbený pro výkon postav a vtipnost, u kterého je uvedeno, že byl nahrán 9. ledna 2012, a u kterého je zcela jasné, že jeho cílem již není podpora komunikované obchodní nabídky – a který proto již není vůbec reklamou.

3. Rozhodnout o závadnosti reklamy, která již není pět let užívána, není dle našeho názoru v souladu se smyslem Rady pro reklamu. Jejím základním smyslem je efektivní stažení neetické reklamy. K tomu míří celý systém Rady pro reklamu, který bydle našeho názoru neměl být aplikován na reklamu již dlouhou dobu neexistující, jak o tom svědčí zejména následující logické otázky:

  • Je možné u reklamy, pět let již nepoužívané „doporučit stažení reklamy či jejíúpravu“, což je povinností Arbitrážní komise (Etický kodex, článek 4.5.1)?
  • Je možné u reklamy pět let již nepoužívané, vyřídit stížnost změnou reklamy(článek 8 Jednacího řádu)? Platí-li, že prohlásí-li zadavatel, že reklama nebude již používána, je tím stížnost vyřízena, pak takové prohlášení činíme – i když u pět let staré reklamy je tato skutečnost i bez takového prohlášení zcela zjevná.
  • Jak může zadavatel v řízení sdělit, zda reklamu změní nebo pozastaví (článek10., odst.1 Jednacího řádu), když jí již pět let nepoužívá?

4. Z výše uvedeného rozboru podle našeho názoru vyplývá, že Arbitrážní komise měla u reklamy, která již pět let není užívána, postupovat v souladu s článkem 8. jednacího řádu a vyřídit stížnost v souladu s tímto článkem tím, že reklama již zjevně není a nebude užívána. Projednání a vydání nálezu k reklamě, která již pět let není užívána, není dle našeho názoru v souladu s Etickým kodexem i Jednacím řádem Rady jako takové a významně zkracuje práva zadavatele, který v řízení vůbec nemůže využít instituty, evidentně určené pro zadavatele živých reklam.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem si dovolujeme navrhnout, aby Arbitrážní komise Rady pro reklamu v řízení o protestu zrušila napadený nález a rozhodla buď tak, že uvedená stížnost je nedůvodná, anebo tak, že v souladu s článkem 8. Jednacího řádu je stížnost vyřízena tím, že reklama již není a zjevně nebude užívána, což zde zadavatel znovu potvrzuje.

Rozhodnutí o protestu:

Arbitrážní komise potvrdila své původní rozhodnutí. Napořád znamená bez předem určeného konce. Nelze uplatnit ani výhradu změny poměrů. Za předpokladu, že se zadavatel zasadí o stažené této reklamy ze sociálních sítí, kde je předmětná komerční komunikace stále dohledatelná, využije Rada pro reklamu možnosti nezveřejnit své rozhodnutí v této kauze. Protest se zamítá.

V Praze dne 9. května 2017

Za správnost: XXXX
 výkonný ředitel RPR

Adresáti:
1. zadavatel
2. stěžovatelPoznámky:
Žlutě podbarvené písmo -  moje zvýraznění
XXXX - cenzurované jméno
 


Přehled příspěvků:

TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.12.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 26.2.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 4.3.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 29.6.2018
4 ČNB a vyšetřování ombudsmanem Co zjistil ombudsman o postupu ČNB
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
5) Česká bankovní asociace ČBA - usnesení Etického výboru
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.

5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí

     Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1. ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu, které bude vždy mezi třemi nejvyššími ze všech bank v České republice. V reklamách se pořád opakovala slova "vždy", "napořád"", "trvale" a podobně.

     Arbitrážní komise Rady pro reklamu prohlásila reklamu na TOP3 garanci za závadnou, protože porušuje Kodex reklamy. Air banka se odvolala a Komise svoje původní rozhodnutí potvrdila. Air banka tvrdí, že zrušení TOP3 garance představuje běžnou změnu nabídky.  V odvolání zavádí nový argument, že slovo "napořád" nelze chápat doslova a v této reklamě znamená "na neurčito".

TOP3 garance naporad
Úrok vždy mezi třemi nejvyššími (2011-2016)
TOP3 garanci zrušíme od 1.1.2017 (11-2016)

ROZHODNUTÍ ARBITRÁŽNÍ KOMISE RPR

 (Čj. 007/2017/STÍŽ)

Zadavatel: AirBank a.s., Hráského 2231/25, 148 00 Praha 4

Stěžovatel: soukromá osoba

Médium:


Stížnost:

Stížnost směřuje proti reklamě Air Banka.s. Stěžovatel považuje reklamu za klamavou. V podnětu uvádí: „Při zahájení činnosti slibovala tzv. „TOP3 garanci“, kdy úročení na spořicím účtu se mělo pohybovat vždy mezi třemi nejvyššími úroky poskytovanými na bankovním trhu České republiky. Toto tvrzení bylo opakovaně sdělováno v dalších reklamních kampaních a bylo uváděno na webových stránkách banky. 5 let od zahájení činnosti se Air Bank a.s. rozhodla tento svůj závazek zrušit. Spořicí účet jsem si sjednal mimo jiné kvůli této výhodné vlastnosti, neboť v té době docházelo i nadále dochází na bankovním trhu k častým změnám úročení a pokud chce střadatel docílit vyššího úročení, musí neustále sledovat aktuální úrokové sazby. Slovo „vždy“ znamená stále, neustále, ustavičně. Rozhodně neznamená nějakou časově omezenou dobu, jak si představuje Air Bank a.s. Na svých webových stránkách Air bank a.s. smazala prakticky všechny výskyty spojení „TOP3 garance“ a přestala TOP3 garanci propagovat. Na službě Youtube je stále k dispozici video, kde jejich bankéř propaguje TOP3 garanci a několikrát zdůrazňuje, že jde o garanci „navždy“ a „napořád“ - https://www.youtube.com/watch?v=L09lSJT0aM8. Cítím se být poškozen touto klamavou reklamou. Pokud by nezaručovali výhodnou sazbu úroku napořád, pravděpodobně bych se pro tento spořicí účet nerozhodl.


Rozhodnutí: stížnosti bylo vyhověno – reklama je závadná

Odůvodnění:

Členové nezávislé Arbitrážní komise se seznámili s obsahem stížnosti, s vizuálem předmětné reklamy a se stanoviskem zadavatele. Ten ve svém vyjádření mj. uvádí:

 "Naše společnost je přesvědčena, že reklama „TOP3 Garance“ byla zcela etická a neodporovala v žádném bodě Etickému kodexu Rady pro reklamu. K tomuto přesvědčení nás vedou především tyto skutečnosti:

1. TOP3 Garance byla v době šíření reklamy a ještě značnou dobu poté řádně plněna a zákazníkům poskytována

2. Skutečnost, že uvedená nabídka či záruka byla po značné době zrušena, představuje běžnou změnu nabídky a komunikace, která není nijak neobvyklou v žádné obchodní oblasti bankovnictví nevyjímaje. Ke změně nás bohužel přivedl vývoj na bankovním trhu, zejména pak propad jakýchkoliv úroků, včetně úroků na spořících účtech. 

3. Dostupnost staršího reklamního spotu na YouTube je motivována pouze tím, že naše spoty jsou oblíbené pro své vtipné zpracování a žádané v rovině „fanouškovské“. Proto jsou, jak je v praxi většiny firem obvyklé, všechny přístupné v „archivu reklam“. U spotu s TOP3 Garancí je zřetelně uvedeno, že byl nahrán 9. ledna 2012 a vysílán od ledna do března 2012, tedy před více než pěti roky, a každý soudný návštěvník této stránky tak jistě chápe, že se jedná pouze o historický artefakt, nikoliv o aktuální nabídku či aktuální reklamu.“ Potud citace z vyjádření zadavatele. Zadavatel závěrem usuzuje, že vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem je jeho reklama etická, protože neobsahuje žádný prvek, který by byl v rozporu s duchem či literou Etického kodexu nebo zákona. Zadavatel proto navrhuje, aby Arbitrážní komise uvedenou stížnost zamítla jako nedůvodnou. 


Členové Arbitrážní komise označili tuto reklamu za klamavou. Arbitrážní komise vnímá argument zadavatele, že jde o reklamu, která již neodráží současnou nabídku jeho produktů. Zadavatel však formuloval svou nabídku produktu mimořádně kategoricky - za použití tvrzení „napořád“. Stěžovatel vzal zadavatele za slovo a stěžuje si na to, že jeho slib nebyl dodržen. Že předmětná reklama se v současné době nevysílá, na věci nic nemění. Stále je dostupná a to i díky - jak sám zadavatel uvádí - svému vtipnému zpracování. Arbitrážní komise se také nedomnívá, že šlo o použití přijatelné nadsázky. Členové Arbitrážní komise posoudili předmětnou reklamu za použití ustanovení článku 3.2 (základní požadavky na reklamu), Části první, Kapitoly 1., který stanoví, že „reklama musí být slušná, čestná a pravdivá. Musí být vytvářena s vědomím odpovědnosti vůči spotřebiteli i společnosti“ a článku 3.1 (pravdivost reklamy), Části první, Kapitoly 2, který stanoví, že „reklama nesmí šířit klamavé údaje o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech. Klamavým údajem je i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, může uvést v omyl.“ Arbitrážní komise rozhodla, že předmětná reklama obě citované ustanovení porušuje a je tedy z pohledu etického Kodexu reklamy závadná.

Ve smyslu článku 12 Jednacího řádu RPR může zadavatel, resp. reklamní agentura ve lhůtě 7 dnů od doručení rozhodnutí podat prostřednictvím sekretariátu RPR protest, kterým se bude zabývat Arbitrážní komise. Podání protestu nemá odkladný účinek.

V Praze dne 16. března 2017

Za správnost: XXXXXXX výkonný ředitel RPR

Adresáti:
1. zadavatel reklamy
2. stěžovatel


Poznámky:
Žlutě podbarvené písmo -  moje zvýraznění
XXXX - cenzurované jméno

Přehled příspěvků:

TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.12.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 26.2.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 4.3.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 29.6.2018
4 ČNB a vyšetřování ombudsmanem Co zjistil ombudsman o postupu ČNB
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
5) Česká bankovní asociace ČBA - usnesení Etického výboru
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.

5) Rada pro reklamu - výsledky

    Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1. ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu, které bude vždy mezi třemi nejvyššími ze všech bank v České republice. V reklamách se pořád opakovala slova "vždy", "napořád"", "trvale" a podobně.

     Arbitrážní komise Rady pro reklamu prohlásila reklamu na TOP3 garanci za závadnou, protože porušuje Kodex reklamy. Air banka se odvolala a Komise svoje původní rozhodnutí potvrdila. Air banka tvrdí, že závazek „napořád“ znamená závazek bez předem určeného konce a tento závazek je možné zrušit, když se změní poměry. A většina zákazníků to tak údajně pochopila. A i když slibovali něco napořád, tak lze tento závazek zrušit, pokud zrušení proběhne podle smluvních podmínek. Slovo „napořád“ byla jen reklamní nadsázka a zákazníci ho nesprávně chápali doslovně.

     Takovéto argumenty Air banka nikdy nepoužila, když se nespokojení zákazníci ptali. Jsou nejspíše určeny jen pro argumentaci u Rady pro reklamu a ne pro zákazníky. Ti by se mohli cítit dotčeně, když podle Air banky jim mělo být hned jasné, že napořád není myšleno napořád.

     Já chápu slovo napořád v jeho hlavním významu, prostě takový slib nelze zrušit. Seriózní banka by takové sliby neměla dávat, situace se opravdu může změnit a daný slib pak už nemusí být možno dodržet. Zvláště banka, která chce být vstřícná k zákazníkům, by si na podobné věci měla dávat pozor.

TOP3 garance naporad
Úrok vždy mezi třemi nejvyššími (2011-2016)
TOP3 garanci zrušíme od 1.1.2017 (11-2016)

Z prvotního rozhodnutí Rady pro reklamu:

„Toto rozhodnutí nás opravdu mrzí, protože jsme Air Bank založili na principech otevřenosti, férovosti a klientské vstřícnosti. K tomu pochopitelně patří i pravdivá reklama, jakkoli samozřejmě pracuje s reklamní zkratkou a nadsázkou. S plným respektem ctíme Kodex reklamy a závadnou reklamu bychom nevysílali.

"Skutečnost, že uvedená nabídka či záruka byla po značné době zrušena, představuje běžnou změnu nabídky a komunikace, která není nijak neobvyklou v žádné obchodní oblasti bankovnictví nevyjímaje. Ke změně nás bohužel přivedl vývoj na bankovním trhu, zejména pak propad jakýchkoliv úroků, včetně úroků na spořících účtech."

     Zadavatel však formuloval svou nabídku produktu mimořádně kategoricky - za použití tvrzení „napořád“. Stěžovatel vzal zadavatele za slovo a stěžuje si na to, že jeho slib nebyl dodržen.
 …
    Arbitrážní komise se také nedomnívá, že šlo o použití přijatelné nadsázky.

Z odvolání Air Banky (+ definitivní rozhodnutí Rady pro reklamu):

     Zde je namístě uvést, že slovo „napořád“ nelze vnímat formalisticky a absolutně – vždyť skutečně „napořád“ není na světě vůbec nic a všichni jsme si této skutečnosti stále dobře vědomi. Naše „napořád“ bylo v předmětné reklamě použito ve smyslu „na neurčito“, bez časového limitu. Nejen bankovní svět je plný různých nabídek typu na tři měsíce, šest měsíců, do tehdy a tehdy, maximálně na rok apod. Celý reklamní koncept byl tak postaven na karikování těchto zlozvyků. Proto byla propagace nabídky úročení postavena jako „napořád“ ve smyslu „bez předem určeného konce“. Slovo „napořád“ je třeba hodnotit tak, jak mu v kontextu celé reklamy rozumějí její adresáti. A ti v drtivé většině případů vnímali závazek v reklamě tak, že se nejedná o nějakou rychlou náborovou akci v řádu týdnů, ale že jde o dlouhodobou nabídku, která nicméně nevylučuje, aby ji banka při změně poměrů po několika letech změnila. Kdybychom slovo „napořád“ v jedné reklamě chápali absolutně, vedlo by to ke zcela absurdním závěrům, když bank aby například teoreticky nikdy nemohla ani ukončit činnost, aby „napořád“ neporušila.

     I dávná římská Clausula rebus sic stantibus (výhrada změny poměrů) je dle § 1765 Občanského zákoníku dnes zákonnou součástí každého právního vztahu. Právě změna poměrů na finančním trhu nás ke zrušení TOP 3 vedla. Z výše uvedeného tedy dle našeho názoru vyplývá, že rozhodnutí o stížnosti nebylo věcně správné, protože reklama, která u určité podmínky použije slovo „napořád“, není klamavá jen proto, že tuto podmínku po dlouhé době řádným a legálním postupem změní. Všichni majitelé spořicích účtů měli možnost v řádné výpovědní době zvolit -jiný produkt, úplně zrušit své spoření či se rozhodnout jakkoli jinak a k žádnému porušení jejich práv rozhodně nedošlo.

     Arbitrážní komise potvrdila své původní rozhodnutí. Napořád znamená bez předem určeného konce. Nelze uplatnit ani výhradu změny poměrů. Za předpokladu, že se zadavatel zasadí o stažené této reklamy ze sociálních sítí, kde je předmětná komerční komunikace stále dohledatelná, využije Rada pro reklamu možnosti nezveřejnit své rozhodnutí v této kauze. Protest se zamítá.

Celé rozhodnutí Rady pro reklamu:

5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí - prvotní rozhodnutí
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky - odvolání Air banky (+ definitivní rozhodnutí)
Napořád není navždy? Air Bank se chovala neeticky, když v reklamě slibovala, co pak zrušila
- článek v Hospodářských novinách a Aktualne.cz o etickém pochybení Air banky  

Přehled příspěvků:

TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.12.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 26.2.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 4.3.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 29.6.2018
4 ČNB a vyšetřování ombudsmanem Co zjistil ombudsman o postupu ČNB
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
5) Česká bankovní asociace ČBA - usnesení Etického výboru
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.