pátek 1. listopadu 2019

Šlo o podvod už od začátku?


     Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1. ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu, které bude vždy mezi třemi nejvyššími ze všech bank v České republice. V reklamách se pořád opakovala slova "navždy", "napořád"", "trvale" a podobně.

     V článku nazvaném „Příběh Air Bank. Bývalý ředitel vyprávěl o jejím vzniku“ zmínil Erich Čomor, první ředitel Air banky, že  „TOP3 garanci“ převzali podle obdobné garance TOP5 německé Norisbank. Hledal jsem, zda tato banka také slibovala TOP5 garanci „napořád“. Pravděpodobně bylo míněno TOP3-Zinskonto, které Norisbank nabízela od září 2007 do března 2009 (?, přesné datum ukončení neznám). Ukázka webových stránek Norisbank z 9-2007:

Norisbank - TOP3-Zinskonto
Kopie starých stránek z


     Jak vidíte, je zde napsáno „Immer top verzinst – garantiert bis zum 31.03.2019“. Německy moc neumím, takže jsem použil překladač od Googlu a v angličtině to znamená „Always top interest - guaranteed until 31.03.2009“ (překlad do ČJ Google moc neumí).  Česky je to jednoznačně „Vždy nejvyšší úroky – zaručeno do 31.3.2009.“ Tedy podobný slib napořád jako Air banka, ale s časovým omezením.

     Air banka spolupracovala s konzultační firmou McKinsey, předpokládám, že tam bylo zmíněno toto časové omezení, v době přípravy Air banky už TOP3-Zinskonto nebylo poskytováno. Při projednávání tohoto nápadu musel Erich Čomor vědět, že slib TOP3 garance byl časově omezen. Proč Air banka přidala slova „navždy", „napořád", „trvale"? Patrně šlo o to, že vlastnost TOP3 garance "napořád" lze vtipně ztvárnit v reklamě a banka se tím bude odlišovat. O budoucnosti buď neuvažovali a nebo si řekli, že se to potom „nějak" udělá. No, alespoň jsou druhou bankou v ČR, která porušila Etický kodex České bankovní asociace.

Přehled příspěvků:

TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) ČNB a vyšetřování ombudsmanem Co zjistil ombudsman o postupu ČNB
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
5) Česká bankovní asociace ČBA - usnesení Etického výboru
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.
Plánovala Air banka už od začátku TOP3 garanci zrušit? Jaká banka byla inspirací pro TOP3 garanci

4) Kopie rozhodnutí ČNB

4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.12.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 26.2.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 4.3.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 29.6.2018

sobota 20. dubna 2019

4 ČNB a vyšetřování ombudsmanem


     Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1. ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu, které bude vždy mezi třemi nejvyššími ze všech bank v České republice. V reklamách se pořád opakovala slova "vždy", "napořád"", "trvale" a podobně.
 
     ČNB reklamu prošetřovala a vypadá to, že se spíše snaží bránit Air banku místo nestranného vyšetřování. Rozhodl jsem se požádat o pomoc úřad ombudsmana (veřejný ochránce práv). Ombudsman může šetřit postup státních orgánů, na Air banku nemá žádné pravomoci, ale může prověřit, zda ČNB při posuzování TOP3 garance nepostupovala liknavě. Ombudsman našel některé nedostatky v práci ČNB, ovšem ČNB k odpovědi nepřinutil. Čekám ještě na finální odpověď od ombudsmana, a protože se dlouho nevyjadřuje, uvádím aspoň poslední známý stav. Je tam jen část, celá zpráva je celkem dlouhá a předcházelo ji několik podobných zpráv.

     Co ombudsman ČNB vytýká? Nepostoupili můj podnět dalším odpovědným úřadům, což je základní povinnost úřadů. Pokud úřad není k přijatému podnětu kompetentní, je úřad povinen podnět předat příslušnému úřadu. Občan nemusí zjišťovat, který to je, to si musí zjistit úřad, který podnět obdržel. ČNB neposláním Radě pro televizní a rozhlasové vysílání umožnila promeškat 5 letou promlčecí dobu od posledního televizního vysílání reklamy na TOP3 garanci. Podobně neuvědomili živnostenský odbor v Praze, což jsem udělal až já, když jsem si závěry ombudsmana přečetl. Úřad ještě šetření nedokončil.

    Ve zprávě se objevil dosud neznámý názor ČNB, že TOP3 garance měla být poskytována těm klientům, kteří se ji stihli sjednat v době její platnosti. Pokud tuto službu Air banka neposkytuje, doporučuje soukromoprávní vymáhání této garance. ČNB Air bance doporučila, aby se příště vyhýbala sporným reklamním sdělením. I ombudsmanovi připadala tato reakce přiměřená, správní řízení a případně pokuta není podle ČNB jediným možným řešením. 

     Jinými slovy, ČNB Air bance pouze doporučila, aby příště podobnou nejasnou reklamu nepoužívala, Air banka za to nebyla nijak jinak postižena. Podvedeným klientům doporučuje obrátit se na soud. ČNB také přislíbila, že příště předá podněty týkající se nekalé reklamy příslušným úřadům (RRTV, živnostenský úřad). Tedy ČNB slibuje, že už bude dodržovat povinnost uloženou ve Správním zákoně 500/2004 §12. Dva roky si s nimi dopisuji a nikdo z ČNB neuvědomil ani RRTV, ani živnostenský úřad. O RRTV si "mysleli", že už to projednávali a nechtěli jim proto psát. Důvod neinformování živnostenského úřadu ČNB neuvedla.

     Zpráva o činnosti ombudsmana k tomuto případu byla zveřejněna. Air banka není jmenována, je označena jako společnost B, ale lze ji identifikovat např. podle textu "že úroková sazba bude vždy nejhůře třetí nejvyšší sazbou na trhu".

     Stanovisko ombudsmana - https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/6870.
     Závěrečné stanovisko -  https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ESO/7585-17-JHO-ZSO-8.pdf.
Zpráva ochránce práv ze dne 18. prosince 2018:


Vážený pane guvernére,
dne 28. srpna 2018 jsem vydal zprávu o šetření podnětu XXX (dále jako „stěžovatel“). Šetřil jsem postup České národní banky (dále jen „ČNB“) při šetření podnětu stěžovatele týkajícího se nekalých obchodních praktik společnosti Air Bank, a. s. Ve zprávě o šetření jsem shledal tato pochybení ČNB:
  • podnět stěžovatele v části, která nespadala do její působnosti, tedy co se týká reklamy jako nekalé praktiky, nepostoupila věcně příslušnému orgánu;
  • nesprávně právně ohodnotila skutkový stav tím, jak vyložila „TOP3 garanci“ v přehledu úrokových sazeb;
  • vyrozumění stěžovatele nebylo v souladu s § 42 správního řádu a principy dobré správy, neboť v některých bodech nebylo přiléhavé obsahu jeho podnětu.
     Své závěrečné stanovisko pro přehlednost člením podle shledaných pochybení:
(1) ČNB pochybila, neboť podnět stěžovatele v té části, která nespadá do působnosti ČNB, nepostoupila k vyřízení věcně příslušnému orgánu.
     Uznal jste pochybení ČNB spočívající v tom, že podnět stěžovatele nepostoupila Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (dále také „Rada“). Uvedl jste, že k tomuto pochybení došlo předjímáním možného budoucího rozhodnutí Rady ve věci dotčené reklamy. Příčinou tohoto předjímání byla dosavadní spolupráce mezi ČNB a Radou nastavená tak, že Rada zasílá ČNB upozornění na reklamy, které podle Rady nejsou v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele a které se současně mohou týkat osob podléhajících dohledu ČNB. Z absence takového upozornění ve věci reklamy „TOP3 garance“ ČNB usoudila, že Rada v případě této reklamy neshledala porušení zákona o ochraně spotřebitele spočívající v porušení zákazu nekalých praktik.
     Na Radu se obrátil sám stěžovatel v prosinci 2017. Ta mu mj. sdělila, že z důvodu uplynutí promlčení doby přestupku, pokud byl spáchán, zanikla případná odpovědnost banky, proto se danou věcí již nemohla zabývat (reklama v televizi byla naposledy vysílána dne 31. března 2012). Musím však konstatovat, že kdyby ČNB postoupila podnět Radě bezodkladně po jeho obdržení, promlčecí doba přestupku by pravděpodobně ještě neuplynula a Rada mohla reklamu posoudit věcně a přijmout patřičná opatření.
     Jak jsem uvedl ve zprávě o šetření, pokud není reklama šířena v elektronických médiích, je orgánem dozoru krajský živnostenský úřad. Jelikož stěžovatel v podnětech ČNB upozorňoval i na takovou reklamu (reklama na serveru YouTube a na internetových stránkách banky), měla ČNB část podnětu postoupit také příslušnému krajskému úřadu. Během mého šetření se na krajský úřad rovněž obrátil sám stěžovatel.

     Jako opatření k nápravě tohoto pochybení navrhuji, aby do budoucna ČNB Radě, resp. krajskému úřadu, postoupila podněty, které nespadají do působnosti ČNB, ale spadají do působnosti Rady, resp. krajského úřadu.


(2) ČNB nesprávně vyhodnotila skutkový stav tím, jak vyložila „TOP3 garanci“ v přehledu úrokových sazeb.

     K tomuto bodu jste zpřesnil své vyjádření z března 20182, které jste myslel tak, že „produkt
banky ‚TOP3 garance‘ může být Bankou nabízen jen po určitou dobu, zřejmě pak po dobu vysílání dotčené reklamy (tj. období od 22. listopadu 2011 do 31. prosince 2016), tedy produkt sám může být v nabídce Banky pro další klienty po 31. prosinci 2016 již nedostupný, a výhody produktu ‚TOP3 garance´ tak budou požívat pouze klienti Banky, které dotčenou garanci ve vymezeném časovém intervalu akceptovali, a to ‚napořád‘. ‚Věčnost‘ garance tak zřejmě měla spočívat v tom, že Banka ‚napořád‘ bude garantovat to, že Bankou nabízená úroková sazba bude vždy mezi třemi nejvyššími sazbami na peněžním trhu (to však jen těm klientům, kteří tuto nabídku využili), a nikoli to, že produkt ‚TOP3 garance‘ bude Bankou nabízen navždy všem, tedy i budoucím klientům, a to i po uplynutí onoho časového intervalu […] Pokud by Banka […] přestala […] shora vymezené množině klientů garantovat, že úroková sazba bude vždy nejhůře třetí nejvyšší sazbou na trhu, bylo by namístě uvažovat o případném právním vymáhání této garance...“

     S tímto hodnocením skutkového stavu se již ztotožňuji. Podotýkám však, že z Vašeho původního vyjádření (ani z vyjádření adresovaných stěžovateli) toto hodnocení nebylo možné interpretovat.

     Jak jsem uvedl ve zprávě o šetření, zahájení správního řízení je pouze jedním možným postupem ČNB v případě zjištění porušení právních předpisů některým z dohlížených subjektů (např. vedle seznámení se zjištěními ČNB a výzvy k opatření k nápravě). Považuji proto, co se týče hodnocení, zda přehled úrokových sazeb byl nekalou praktikou, za dostatečné, že ČNB již bance sdělila, že do budoucna by měla při propagaci svých produktů postupovat s odbornou péčí a měla by předcházet situacím, kdy může být nejasné nebo přinejmenším sporné, zda je dané reklamní sdělení přípustné a zda jím ve spotřebitelích nevyvolává mylnou představu o povaze a vlastnostech propagovaného
produktu.


     Případné soukromoprávní vymáhání garance „TOP3 garance“ je již v rukou stěžovatele.


(3) Vyrozumění stěžovatele nebylo v souladu s § 42 správního řádu, neboť v některých bodech nebylo přiléhavé obsahu podnětu stěžovatele.


     Sdělil jste, že v konečném vyřízení věci ČNB dopisem samostatného odboru interního auditu ze dne 12. května 2017, č. j. 2017/XXX/CNB/130, adresovaným stěžovateli, konstatuje, že podnět stěžovatele nespadá do působnosti ČNB, ale do působnosti Rady. Proto považujete na nadbytečné, aby vyjádření obsahovalo informaci o tom, že ČNB nezahájila s bankou správní řízení. V dalším textu odpovědi ČNB uvedla důvody, pro které by zřejmě nebylo zahájeno správní řízení ani v případě, že by věc spadala do působnosti ČNB.

     Dílčí pochybení jsem shledal v předchozí korespondenci ČNB se stěžovatelem. Zejména v první reakci ČNB ze dne 11. ledna 2017 (či alespoň v některé z dalších časově nejbližších) postrádám vysvětlení působnosti ČNB ve vztahu k reklamě (několik prvních odpovědí ČNB se věnovalo pouze změně úrokových sazeb, ačkoliv stěžovatel upozorňoval na nekalou reklamu). Dále v odpovědize dne 1. února 2017 ČNB uvedla, že šetření podnětu neprokázalo pochybení banky, a konstatovala, že tímto přípisem má podání za vyřízené (bez jakékoli zmínky o nekalé reklamě). Stěžovatel se tak domníval, že ČNB se úmyslně vyhýbá věcnému posouzení. Navíc vzhledem k výše nastíněnému pohledu ČNB na „TOP3 garanci“ (obsažené i v přehledu úrokových sazeb, který může ČNB z pohledu nekalé praktiky hodnotit) nelze zdůvodnění nezahájení správního řízení považovat za přiléhavé, a tedy ani souladné s § 42 správního řádu.

     Jelikož stěžovatel se o hodnocení postupu dozvěděl již z mého šetření, nepožaduji opatření k nápravě v jeho záležitosti (v tomto bodě). Navrhuji však, aby ČNB v budoucnu dbala na správné vyřízení podnětů k zahájení správního řízení, zejména v odpovědi na podněty řádně vyjasnila svou působnosti k namítané problematice, věnovala se všem zásadním námitkám podatele podnětu (zejména těm, které spadají do její působnosti) a své vysvětlení nezahájení správního řízení podávala srozumitelně, a to již v prvních reakcích na podněty stěžovatelů.

     Vážený pane guvernére, v souladu s § 20 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv, si Vás dovoluji vyzvat, abyste mi do 30 dnů ode dne doručení tohoto dopisu sdělil, zda ČNB přijme navržená opatření.

S pozdravem
JUDr. Stanislav Křeček v. r.
zástupce veřejné ochránkyně práv
Přehled příspěvků:

TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.12.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 26.2.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 4.3.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 29.6.2018
4 ČNB a vyšetřování ombudsmanem Co zjistil ombudsman o postupu ČNB
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
5) Česká bankovní asociace ČBA - usnesení Etického výboru
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.

pondělí 4. března 2019

4 ČNB – kopie rozhodnutí – 2018-06-29


     Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1. ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu, které bude vždy mezi třemi nejvyššími ze všech bank v České republice. V reklamách se pořád opakovala slova "vždy", "napořád"", "trvale" a podobně.
 
     ČNB v poslední odpovědi z dubna 2018 některé otázky ignorovala a neodpověděla na ně. Vyhrožovali, že už mně toho psali dost a že už na další žádost nebudou odpovídat. 29.6.2018 jsem jim poslal tyto výhrady. V tomto příspěvku je vidět obsah mé stížnosti poslané do ČNB, odpověď ČNB není, protože nic neposlali. Úředníkům se už nechce pracovat.

     Rozhodl jsem se požádat o pomoc úřad ombudsmana (veřejný ochránce práv). Ombudsman může šetřit postup státních orgánů, na Air banku nemá žádné pravomoci, ale může prověřit, zda ČNB při posuzování TOP3 garance nepostupovala liknavě. Ombudsman našel některé nedostatky v práci ČNB, ovšem ČNB k odpovědi nepřinutil. Čekám ještě na finální odpověď od ombudsmana.
Moje podání přes webový formulář ČNB (odpověď ČNB není):

V odpovědi z 3.4.2018 jste použili nesprávná tvrzení a dosud jste se nevyjádřili k mému argumentu o TOP3 garanci jako součásti smluvního vztahu. Podrobný text podání je uveden v příloze.

Příloha:
1. Závazek TOP3 garance byl součástí smluvní dokumentace
     Vaše odpověď ze dne 3.4.2018 neobsahuje vyjádření k mému argumentu, že závazek TOP3 garance byl součástí smluvní dokumentace. Tato argumentace ukazuje, že Přehled úrokových sazeb, kde byla TOP3 garance popsána, je součástí smluvní dokumentace. Banka tedy zrušením TOP3 garance porušila smluvní podmínky všech svých klientů. V přiloženém souboru je moje argumentace rozepsána.

2. Majetková újma spotřebitelů není rozhodující pro posouzení klamavého konání.
     Popis nulové majetkové újmy spotřebitelů při zrušení TOP3 garance – ani ve zmíněné směrnici 2005/29/ES, ani v Zákoně o ochraně spotřebitele se pojem „majetková újma“ nevyskytuje. Rozhodující je, zda klamavá praktika mohla změnit rozhodnutí spotřebitele nebo ne, jak je definováno v paragrafu § 5 odst. 3 písm. c). Zda zrušením TOP3 garance vznikla nebo nevznikla nějaká škoda nemá žádný vliv na posouzení praktiky jako klamavé. Žádné poplatky se neplatily ani při TOP3 garanci, ani po jejím zrušení.

3. TOP3 garance vedla spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil.
V odpovědi ze dne 3.4.2018 píšete:
"Česká národní banka se domnívá, že spotřebitelé si sjednali spořicí účet zejména s ohledem na výši jeho úročení a celkovou výhodnost produktu, nikoliv pouze a jenom v kontextu toho, že bylo v reklamě na spořicí účet použito s nadsázkou slovo „napořád“ v souvislosti s poskytováním „TOP3 garance“. Z reklamy je zřejmé, že slovo „napořád“ je užíváno ve vtipu ve smyslu časově neomezeného závazku, v doslovném kontextu reklamy „delšího než týden“.
lze zároveň pochybovat o tom, zda to byla jen sama reklama, která skutečně vedla spotřebitele
ke sjednání spořicího účtu, ke kterému by jinak nepřistoupil
; jednalo se (tehdy) o nejvýhodnější spořící produkt s nulovou mírou rizika, u kterého nebyly peněžní prostředky vázány žádnými podmínkami
."

     Není pravda, že spořicí účet měl vždy nejvýhodnější úrok. Například v roce 2013, tedy dva roky od založení banky, se sama Air bank a.s. chlubí, že nejvyšší úrok držela 11 měsíců z 21, tj. asi polovinu sledované doby (https://www.airbank.cz/novinky/otevrene-o-urocich-na-sporicim-uctu-na-co-senas-casto-ptate). V roce 2015, 4 roky po založení, byl zaveden vyšší úrok pro klienty, kteří provedli nejméně 5 plateb měsíčně, tedy úrok dodržující TOP3 garanci se snížil. TOP3 garance byla pro mnohé spotřebitele důvodem ke zřízení služby, protože měli jistotu nejhůře třetího nejvyššího úroku. Pokud by si spotřebitelé spořicí účet zřizovali jen u banky s aktuálně nejvyšším úrokem, tak by Banka v době, kdy jejich výše úroku nebyla nejvyšší, nezískala skoro žádné zákazníky.

     Většina bank nabízela spořicí účty za podobných podmínek – bez výpovědní doby, bez poplatků a bez nutnosti plnit nějaké podmínky. Spořicí účet Banky neměl nějakou výhodnost oproti konkurenčním spořicím účtům, jedinými odlišnostmi byly spořicí obálky a právě TOP3 garance. Vlastnost TOP3 garance vedla některé spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinili, a proto se zrušením TOP3 garance Banka dopustila klamavého konání.

4. ČNB uvádí nesprávný výklad slova „vždy“ z popisu TOP3 garance.
    Pro spotřebitele byla nabídka výhodná v tom smyslu, že budou mít v každém okamžiku, kdy bude „TOP3 garance“ Bankou poskytována, úročeny vložené prostředky z pohledu trhu výhodnou sazbou, a nebudou muset nutně sledovat vývoj úrokových sazeb u spořicích účtů, protože při porovnání s ostatními budou mít nejhůře třetí nejlepší úrokovou sazbu na trhu.

     Toto tvrzení je nesprávné, protože odporuje běžně používaným pojmům v českém jazyce. Zvláštní vlastnosti uváděné u nějaké služby platí po dobu platnosti této služby automaticky a
spotřebitelé to tak vnímají. Není třeba tam přidávat slovo „vždy". Slovo „vždy“, které ČNB chápe jako „v každém okamžiku poskytování služby“, se v tomto významu vůbec nepoužívá. Nenašel jsem jediný výskyt slova „vždy“ v popisech spoření nebo otevřených podílových fondů od České spořitelny, Komerční banky nebo ČSOB na jejich webových stránkách. Také samotná Banka tento význam slova „vždy“ nepoužila u žádné své další služby, pouze u TOP3 garance. Ani v současném Přehledu úrokových sazeb se v tomto významu slovo „vždy“ nepoužilo.

     Výklad ČNB znamená, že u prakticky každé vlastnosti služby musí být slovo vždy, jinak by tato vlastnost platila jen někdy. Nenašel jsem jediný příklad, že by někdo slovo „vždy“ v tomto spojení použil. Slovy vždy podle Slovníku spisovného jazyka českého znamená: za každých okolností, trvale, stále, bez přestání, v každém případě.


Přehled příspěvků:

TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.12.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 26.2.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 4.3.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 29.6.2018
4 ČNB a vyšetřování ombudsmanem Co zjistil ombudsman o postupu ČNB
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
5) Česká bankovní asociace ČBA - usnesení Etického výboru
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.