středa 23. srpna 2017

4 ČNB – kopie rozhodnutí - 2017-08-07

Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1. ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu, které bude vždy mezi třemi nejvyššími ze všech bank v České republice. V reklamách se pořád opakovala slova "vždy", "napořád"", "trvale" a podobně.

V tomto příspěvku je vidět obsah mé stížnosti poslané do ČNB a odpověď ČNB. Můžete se přesvědčit, jak úředníci placení z našich daní pracují.

Znovu opakují, že případ má prošetřovat RRTV. K mým argumentům, že jiný paragraf určuje ČNB pro řešení klamavých praktik, nebo že v úplně první odpovědi bylo napsáno, že ČNB řeší klamavou reklamu, se vůbec nevyjádřili.

Dále je zajímavé, že všechny předchozí odpovědi byly vždy podepsané osobou z odboru, která odpověď vyřizovala. Zde tvrdí, že odpovědi standardně posílá odbor komunikace. Asi proto, že jsem se odvolával na jejich první odpověď, kde je uváděno, že ČNB  řeší nekalé obchodní praktiky a podepsána je ředitelka odboru ochrany spotřebitele. Takový argument se špatně vyvrací, kdo je kompetentnější pro ochranu spotřebitele než ředitelka tohoto odboru? Když tam bude obecně tiskový odbor, tak to má slabší argumentační sílu. Takže se asi jistí proti mým příštím podáním.


Popis TOP3 garance v Přehledu úrokových sazeb

Televizní reklama TOP3 garance napořád
Úrok vždy mezi třemi nejvyššími (2011-2016)
TOP3 garanci zrušíme od 1.1.2017 (11-2016)

Vážený pane XXXX,
Česká národní banka obdržela dne 8. 7. 2017 Vaše opakované podání týkající se jednání společnosti Air Bank a.s., IČO: 29045371, se sídlem Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6 (dále jen „Banka“), v souvislosti s údajnou klamavou reklamou týkající se „TOP3 garance“, která spočívala v záruce, že úrok na spořicím účtu nabízeného Bankou bude mezi třemi nejvyššími v porovnání se spořicími účty nabízenými jinými bankami. Z Vašich opakovaných podání adresovaných České národní bance vyplývá, že se domníváte, že Banka vytvořila klamavou reklamu, ve které prezentovala, že službu „TOP3 garance“ bude u spořicích účtů poskytovat „napořád“, nicméně k 1. 1. 2017 službu „TOP3 garance“ poskytovat přestala. Z Vašich opakovaných podání dále vyplývá, že se domníváte, že porušením příslibu Banky v podobě poskytování „TOP3 garance napořád“ učiněnému v příslušné reklamě považujete za klamavé, nepravdivé a v rozporu s kodexem chování Banky a v dané souvislosti jste proto České národní bance zaslal podnět k prošetření údajné klamavé reklamy ze strany Banky.

Česká národní banka jako správní orgán dohledu nad finančním trhem podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a orgán dohledu nad činností bank podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a orgán dozoru nad dodržováním povinností stanovených v ustanovení § 4 až 5b, § 6, 12 a 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), u osob podléhajících dohledu České národní banky, Vám sděluje, že Vás v odpovědích na Vaše předchozí podání informovala, že Česká národní banka není orgánem, kterému by byly dány dozorové pravomoci dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „reklamní zákon“). Orgánem příslušným k posouzení, zda se v případě reklamy Banky jednalo o zakázanou reklamu, je příslušná Rada pro televizní a rozhlasové vysílání.

Pro úplnost Česká národní banka dodává, že termín „klamavá reklama“, který jste uvedl ve svých podáních, používá zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), který v § 2977 odst. 1 stanoví, že klamavá reklama je taková reklama, která souvisí s podnikáním nebo povoláním, sleduje podpořit odbyt movitých nebo nemovitých věcí nebo poskytování služeb, včetně práv a povinností, klame nebo je způsobilá klamat podáním nebo jakýmkoli jiným způsobem osoby, jimž je určena nebo k nimž dospěje, a tím i zřejmě způsobilá ovlivnit hospodářské chování takových osob. Podle § 2988 OZ se může osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží, tedy i klamavou reklamou, ohroženo nebo porušeno, proti rušiteli požadovat, aby se nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav. Dále může požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení. O těchto nárocích rozhoduje soud.
Česká národní banka dále s odkazem na Vaše podání uvádí, že i přes výše uvedené by mohlo jednání Banky v souvislosti s propagací služby „TOP3 garance“ představovat nekalou obchodní praktiku ve smyslu § 4 zákona o ochraně spotřebitele. Česká národní banka Vás ujišťuje, že se i tímto aspektem při posouzení jednání Banky zabývala a vyzvala Banku k předložení podkladů a informací k posouzení jednání Banky, jak jste byl informován v předchozích odpovědích.
Česká národní banka Vám sděluje, že na základě Vašeho podání nebylo zahájeno řízení z moci úřední. Přitom je však nezbytné konstatovat, že ani případná zjištění České národní banky ohledně porušení právních předpisů Bankou nemají sama o sobě vliv na soukromoprávní vztahy mezi Bankou a jejími klienty. Pokud se cítíte jednáním Banky zkrácen na svých právech či se domníváte, že Vám byla Bankou způsobena finanční újma (například zrušením „TOP3 garance“ navzdory reklamnímu sdělení, že bude klientům Banky poskytována napořád) můžete se domáhat ochrany svých práv soudní cestou.
Česká národní banka Vám děkuje za Vaše opakovaná podání.
---------------------------------------------------------------------------

Výše uvedená odpověď na Vaše podání byla zpracována příslušným odborným útvarem ČNB, případně byly k její přípravě využity podklady zpracované příslušným odborným útvarem ČNB. Odeslání standardně vyřizuje odbor komunikace sekce kancelář.

S pozdravem

Marek Zeman
ředitel odboru komunikace
sekce kancelář

Česká národní banka
www.cnb.cz
ČNB je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. ČNB jako nezávislá instituce pečuje o cenovou stabilitu, dohlíží na finanční systém, podporuje jeho vyvážený rozvoj a zajišťuje hladký oběh peněz a plynulý platební styk.

Moje podání (ČNB odpověděla viz výše):


S vaší reakcí ze dne 12. května 2017 Č. j.: XXXXX, Sp. zn.: XXXX nemohu být spokojen. Neobsahuje vyjádření k mému argumentu, že podle Zákona o ochraně spotřebitele 634/1992 Sb. § 4 odstavci (8) je dohled nad většinou definovaných praktik vykonáván Českou národní bankou.

Uvádíte, že:
„V této souvislosti trváme na svém předchozím vyjádření, že příslušným orgánem dozoru ve věci reklamy šířené v rozhlasovém a televizním vysílání v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.“

V tomto Zákoně č. 40/1995 je v § 7 a) opravdu RRTV zmíněna jako orgán, který má vykonávat dohled nad dodržováním tohoto zákona. V dalším paragrafu § 7b (1), který už neuvádíte, je řečeno, že při posuzování, zda jde o nekalou obchodní praktiku, se postupuje podle Zákona o ochraně spotřebitele. Zde je v § 23 (8) jasně deklarováno, že dozor nad nekalými obchodními praktikami vykonává ČNB. Tedy i Zákon č. 40/1995 odkazuje na Zákon o ochraně spotřebitele, je třeba číst všechny paragrafy. Dohled ČNB nad nekalými obchodními praktikami, kam spadá i klamavá reklama, je tedy jasně definován v Zákoně o ochraně spotřebitele 634/1992 Sb. § 4 (8). Kromě tohoto jasného znění existují i další argumenty, že ČNB vykonává dohled nad dodržováním zákazu klamavé reklamy.

1. Zákon o ochraně spotřebitele 634/1992 Sb. § 4 (8), jak je uvedeno výše.

2. Vaše první odpověď na moje podání, která došla 11. ledna 2017 (Vyřizuje: Ing. Božena Melicharová, Č. j.: XXXXX) obsahuje text, že ČNB se při výkonu dohledu zaměřuje i na dodržování zákazu nekalých obchodních praktik. Dopis je podepsán paní Ing. Markétou Svatošovou, MSc., ředitelkou odboru ochrany spotřebitele. To je dle mého názoru dost kompetentní osoba. Nebo chcete říci, že to napsala špatně nebo to já chápu nějak špatně?
K Vašemu podání uvádíme, že Česká národní banka vykonává v oblasti ochrany spotřebitele dohled nad vybranými subjekty finančního trhu podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 40/1960 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, resp. také zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ), se při výkonu tohoto dohledu zaměřuje na dodržování zákazu nekalých obchodních praktik, zákazu diskriminace spotřebitele a řádné informování o cenách poskytovaných služeb a jejich stanovování a dále dodržování povinností při poskytování finančních služeb na dálku. V oblasti ochrany spotřebitele pak ČNB dohlíží také dodržování některých povinností podle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku a také povinnosti stanovené zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, resp. zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů.
• ČNB Vám k Vašemu podání sděluje, že v současné době komunikuje s dotčeným subjektem ohledně plnění jeho zákonných povinností. Pokud ČNB při tomto šetření zjistí, že Banka některé ze svých zákonných povinností porušila, může učinit kroky ve správním řízení, které jí právní předpisy umožňují. Je třeba však upozornit, že ČNB je oprávněna vykonávat veřejnoprávní dohled nad povinnostmi dohlížených subjektů, pokud jsou jim povinnosti stanoveny normou veřejného práva.

3. Také webové stránky ČNB udávají (https://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/), že ČNB vykonává dohled nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele, mimo jiné i nad dodržováním zákazu používání nekalých obchodních praktik. Proč to tam máte napsané, když podle vašich posledních odpovědí nejste v této oblasti kompetentní? Co je nepravdivá informace, to, co je na vašem webu nebo to, co jste mi poslali?
„ČNB vykonává dohled v oblasti ochrany spotřebitele nad dodržováním těchto pravidel: Dodržování zákazu používání nekalých obchodních praktik.“

4. Stížnost na klamavou reklamu jsem poslal i finančnímu arbitrovi a ten mi odpověděl, že v jeho pravomoci je řešit smluvní spory. Zákonnost postupu bank podle veřejnoprávních předpisů řeší ČNB. Je názor finančního arbitra nesprávný? Evidenční číslo: XXXX, v Praze dne 24. 1. 2017:
„Finanční arbitr je oprávněn spor rozhodovat pouze jako spor při vedení účtu, nikoli jako spor z klamavé reklamy. Finanční arbitr není oprávněn zkoumat zákonnost postupu banky podle veřejnoprávních předpisů, neboť není orgánem veřejnoprávního dohledu nad bankami, kterým je Česká národní banka.
S pozdravem XXXXXXX v. r. finanční arbitr“

5. Také Česká obchodní inspekce zastává názor, že v oblasti klamavé reklamy je ČNB kompetentní orgán a dokonce předali můj podnět do ČNB. Mýlí se Česká obchodní inspekce, zabývali jste se vůbec tímto přeposlaným podnětem? Jejich odpovědi jsou v příloze.

6. Reklama vysílaná v televizním vysílání byla šířena i na Internetu. Kromě toho Air Bank a.s. vydávala tiskové zprávy a posílala zprávy svým zákazníkům a tam také uváděla, že TOP3 garance je napořád. Poskytování služby TOP3 garance napořád bylo zmíněno i v popisu spořicího účtu na webových stránkách www.airbank.cz. Pro tyto druhy reklamy nelze tedy použít odkázání na zákon č.40/1995 § 7 a), jako to děláte u televizní reklamy. Odpovídajícím zákonem veřejného práva je pak již zmiňovaný Zákon o ochraně spotřebitele 634/1992 – viz bod 1.

Dále tvrdíte, že jde o soukromé právo, které rozhoduje soud, protože jde o veřejný příslib podle OZ. Tento veřejný příslib se týká jiných věcí než reklamy a nelze uplatnit pro klamavou reklamu. Viz např. https://cs.wikipedia.org/wiki/Ve%C5%99ejn%C3%BD_p%C5%99%C3%ADslib.

„ČNB rovněž trvá na svém předchozím stanovisku ve věci příslušnosti k vyhodnocení reklamní kampaně jako veřejného příslibu ve smyslu ustanovení § 2884 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tedy že se jedná o oblast práva soukromého a k jejímu rozhodnutí je příslušný soud.“

V duchu těchto argumentů vás žádám o vyjádření se ke všem bodům, které dokládají, že ČNB je kompetentní k posouzení klamavé reklamy Air Bank a.s.

Air Bank a.s. se zavázala dodržovat několik etických kodexů. Rada pro reklamu a České bankovní asociace shodně konstatovali, že došlo k porušení jejich kodexu, tj. Kodexu reklamy a Etického kodexu ČBA.Přehled příspěvků:

TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.12.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 26.2.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 4.3.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 29.6.2018
4 ČNB a vyšetřování ombudsmanem Co zjistil ombudsman o postupu ČNB
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
5) Česká bankovní asociace ČBA - usnesení Etického výboru
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.

1 komentář:

  1. Zajímavá čísla a informace. Jsou pro to někde skutečně relevantní zdroje nebo je to jen o tom sehnat leady na další business? Nechci se tu zastávat Air Bank. To vůbec ne. Nemám s nimi dobré zkušenosti. Ale tohle mi taky přijde trochu jako mlácení prázdné slámy. Ale rád se nechám vyvést z míry.

    OdpovědětVymazat