středa 23. srpna 2017

4 ČNB – kopie rozhodnutí - 2017-04-28Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1. ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu, které bude vždy mezi třemi nejvyššími ze všech bank v České republice. V reklamách se pořád opakovala slova "vždy", "napořád"", "trvale" a podobně.

V tomto příspěvku je vidět obsah mé stížnosti poslané do ČNB a odpověď ČNB. Můžete se přesvědčit, jak úředníci placení z našich daní pracují.

Odmítli vydat kopii korespondence s Air bankou se zdůvodněním, že by šlo o nahlížení do spisu a to je zakázáno. Dále jsem požadoval kopii analýzy klamavé reklamy, která by normálně měla existovat, ovšem ČNB si žádnou takovou analýzu nedělala a bez vypracovávání nějakých podkladů řekli, že o klamavou reklamu nejde.

V argumentaci jsem měl chybu, na kterou jsem přišel až dodatečně. Nekalé obchodní praktiky vyjmenované v příloze 1 a 2 jsou myšleny tak, že prodávající prohlásí, že se zavázal dodržovat určitý kodex chování, i když tomu tak není. Air banka se zavázala dodržovat Kodex reklamy a kodex ČBA, to je pravda, jsou členem Rady pro reklamy a ČBA. Ale nedodrželi ho, což je definováno v jiném paragrafu. Ovšem na výsledek odpovědi to ČNB to nemělo vliv, Kodexy vůbec nezmiňovali.


Popis TOP3 garance v Přehledu úrokových sazeb

Televizní reklama TOP3 garance napořád
Úrok vždy mezi třemi nejvyššími (2011-2016)
TOP3 garanci zrušíme od 1.1.2017 (11-2016)

Česká národní banka
NA PŘÍKOPĚ 28
115 03 PRAHA 1
Sekce licenčních a sankčních řízení
V Praze dne 28. dubna 2017
Č.j. XXXXX
Ke sp. zn. XXXX
Počet listů: 4

Vážený pan XXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
E-mail: XXXXXXX

Věc: Vyřízení žádosti podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též „Informační zákon“)

Vážený pane XXXXX,

Česká národní banka obdržela dne 5.4.2017 Vaši žádost, kterou vyřizujeme v režimu Informačního zákona.

Touto žádostí navazujete na odpověď České národní banky ze dne 20.2.2017 č.j. XXXXXX k Vaší předchozí žádosti podle informačního zákona, kterou jste podal 6.2.2017. Obě žádosti spolu bezprostředně souvisí a rovněž jsou úzce provázány s Vašimi dalšími podáními vůči České národní bance, které vyřizují i jiné její útvary.

Rekapitulace:

Váš původní podnět vůči České národní bance týkající se prošetření postupu ze strany Air Bank a.s. ve věci změny úročení u spořicích účtů, prošetřil jako věcně příslušný útvar odbor ochrany spotřebitele ČNB, který Vám k němu poskytl dne 1.2.2017 vysvětlení dopisem č.j.: XXXXXX. Z uvedeného dopisu vyplynul závěr, že šetření Vašeho podání neprokázalo, že by na straně Air Bank a.s. v oblastech dohledu, který je ČNB oprávněna vykonávat dle stanovených norem veřejného práva, došlo k pochybení.

Na výše citované vyjádření České národní banky jste navázal jednak žádostí podle Informačního zákona dne 6.2.2017 a rovněž samostatně podanou „stížností na odbor ochrany spotřebitele a jejich neřešení mého podnětu na klamavou reklamu“ ze dne 7.2.2017.

Obě tato podání byla Českou národní bankou řádně vyřízena a obdržel jste odpověď odboru sankčních řízení podle Informačního zákona (ze dne 20.2.2017 č.j. XXXXXX) a odpověď samostatného odboru interního auditu (ze dne 15.3.2017 č.j. XXXXXXXXXXX).

Na oba uvedené dopisy ČNB jste opět reagoval, a to jednak předmětnou žádostí z 5.4.2017 podanou v režimu Informačního zákona a předtím dne 30.3.2017 dopisem reagujícím na odpověď samostatného odboru interního auditu.

V podání adresovaném samostatnému odboru interního auditu ze dne 30.3.2017 je předmětem vaše žádost „o řádné prošetření mého podnětu na klamavou reklamu Banky. Jak dokazuje Zákon o ochraně spotřebitele, dohled nad dodržováním Nekalých obchodních praktik vykonává ČNB. Ještě bych chtěl zdůraznit, že slib TOP3 garance napořád neprobíhal jen po dobu relativně krátké reklamní kampaně v televizním vysílání, ale byl zdůrazňován ve všech materiálech banky, v jejich tiskových zprávách, o výhodách Banky s TOP3 garancí napořád informoval denní tisk, byla mnohokrát zmíněna na Internetu na serverech, které se zabývají bankovním trhem a aktuálním úročení bank v České republice. Banka se nikdy neohradila proti uvádění TOP3 garance jako trvalé, napořád.“

Vedle této své žádosti o „řádné prošetření“ pak v předmětné nové žádosti o informace ze dne 5.4.20107 požadujete dokumenty a informace, kdy rozsah požadované dokumentace se částečně překrývá s vaší první žádostí. Předmětem žádosti jsou:

 - kopie veškerých podkladů, které byly použity k tomuto případu (např. vaše analýza mého podnětu o klamavé reklamě)
 - kopie veškeré korespondence, která s Air Bank a.s. probíhala (se smazáním jmen, abych nemohl identifikovat konkrétní osoby)

Odpověď:

K prvním dvěma bodům Vaší žádosti je třeba opakovaně uvést, že není povinností povinných subjektů podle Informačního zákona poskytovat vysvětlení postupů svých pracovníků, poskytovat právní analýzy a názory ani vytvářet nové informace (§ 2 odst. 4 Informačního zákona). Pokud jde o podklady a korespondenci s dohlíženým subjektem, jedná se navíc o situaci, kdy povinné subjekty podle Informačního zákona nemohou poskytovat informace s ohledem na povinnost mlčenlivosti upravenou ve zvláštních právních předpisech, neboť se jedná o informace získané od třetí osoby při plnění úkolů v rámci dohledové činnosti na základě zvláštního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti (§ 50 zákona o České národní bance). Za výsledek vlastní činnosti ve smyslu § 11 odst. 3 Informačního zákona nelze přitom považovat případné úvahy povinného subjektu či odůvodňování závěrů, které Vám byly sděleny jako výsledek prošetření Vašeho podnětu v souladu se správním řádem. Ve světle výše uvedeného proto k požadavku na „analýzu vašeho podnětu o klamavé reklamě“ sdělujeme, že takový dokument neexistuje a ani existovat nemusí. Závěry šetření jsou výsledkem volní analytické úvahy, jejíž závěr byl uvedený v reakci na Váš podnět. Do značné míry se jedná o Vaši polemiku či snahu posuzovat správnost výkonu dohledu vykonávaného Českou národní bankou ve vztahu 3 k Vašemu smluvnímu vztahu s Air Bank a.s. a v tomto smyslu ji lze považovat za žádost o informace, kterých se informační povinnost dle Informačního zákona netýká. Navíc, jak vyplývá ze shora uvedené rekapitulace, z věcného hlediska je vaše opakovaná stížnost stále ještě předmětem šetření a můžete očekávat její zodpovězení v řádné lhůtě.

S přihlédnutím ke skutečnosti, že Vašimi podáními se věcně zabývá vícero útvarů České národní banky a vzhledem k tomu, že věcnému prošetření Vašeho podnětu Česká národní banka věnovala náležitou pozornost, uvádíme závěrem, že je třeba respektovat všechna zákonná omezení týkající se ochrany určeného okruhu informací. S tím pak souvisí i ustanovení § 45 odst. 1 věty druhé zákona o ČNB stanovící, že „Nahlížení do spisu vedeného při výkonu dohledu podle § 44 odst. 2 písm. b) až d) je vyloučeno.“. Na základě citovaného ustanovení je vyloučeno nahlížení kohokoliv do spisu vedeného ze strany ČNB při výkonu dohledu, ať již v režimu kontrolního řádu, správního řádu (kterým se výkon kontroly podpůrně řídí) nebo zákona o svobodném přístupu k informacím. Informace ze spisů vedených v rámci výkonu dohledu tedy nelze poskytovat ani na bázi možnosti nahlížení do spisů, a to ani samotným účastníkům řízení. Tím spíše jsou z nahlížení a poskytování těchto informací vyloučeny třetí osoby. To na druhou stranu nic nemění na použitelnosti právní úpravy nahlížení do správního spisu, a pokud by na základě výsledků šetření bylo zahájeno správní řízení, byly by relevantní dokumenty, které by se měly stát podkladem pro správní rozhodnutí, zahrnuty do spisu ke správnímu řízení, do nějž by bylo možné nahlížet za podmínek správního řádu. Tak tomu ovšem v případě Vaší žádosti není.

S pozdravem
otisk úředního razítka

Mgr. et Mgr. Petra Chroustovská         Mgr. Jana Havlová
ředitelka odboru sankčních řízení        referát poskytování informací
podepsáno elektronicky             podepsáno elektronicky

Moje podání (ČNB odpověděla viz výše):

Dobrý den,

v dopise odbor interního auditu z 15.3.2017 Č. j.: XXX, Sp. zn.: XXXXX uvádíte:

„Co se týče šetření a vyjádření ke skutečnostem týkajícím se samotného reklamního spotu vysílaného v televizním vysílání2 , není zde ve vztahu ke klamavé reklamě ČNB příslušným orgánem, nelze proto shledat jako pochybení, pokud se v této věci k Vašemu podání nevyjádřila. V souladu s ustanovením § 7 zákona č. 40/1995 o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, je tímto orgánem Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.“

„Co se týče případného vyhodnocení reklamního spotu, popř. celé kampaně jako veřejného příslibu musíme konstatovat, že se jedná o institut práva soukromého, který není předmětem dohledu ČNB.“

Já se domnívám, že reklamní kampaň s veřejným příslibem, kterou Air bank a.s. (Banka) provozovala, spadá do kompetencí ČNB. Vycházím ze Zákona o ochraně spotřebitele 634/1992 Sb. V § 4 jsou definovány Nekalé obchodní praktiky. V odstavci  (8) je jasně řečeno, že dohled nad většinou definovaných praktik vykonává Česká národní banka.  Nedodržením závazku trvalé TOP3 garance úroků se Banka dle mého názoru Klamavé obchodní praktiky nejméně v tomto případě:

1.    Porušení kodexu chování, ke kterému se Banka zavázala – viz Příloha 1 bod a)

Banka je členem České bankovní asociace a její členové mají dodržovat Etický kodex ČBA. Banky mají uvádět při propagaci svých služeb jen pravdivé informace – TOP3 garance byla slibována na pořád, zrušena byla asi po 4 letech. Tím se ze slibu TOP3 garance stala lež.

Dále členové nesmí nabízet výhody, které nemohou zaručit. Zaručit nějakou výhodu pro klienty se zdůrazňováním trvání této výhody „napořád“ je z principu konečnosti veškerého lidského jednání velmi obtížné, ne-li nemožné. Bance mělo být jasné, že při nějaké změně tržních podmínek už nebude schopna tento závazek dodržet. I ve svém oficiálním zdůvodňování zrušení TOP3 garance uvádí, že se situace změnila a zdá se jí lepší dávat klientům o něco vyšší úrok, pokud splní další podmínky, než vyplácet úroky všem bez dalších podmínek, jako to dělala u TOP3 garance.

Banka na svých webových stránkách stále uvádí, že se k zákazníkům chová pravdivě (https://www.airbank.cz/o-air-bank/). Zrušení TOP3 garance lze označit za nepravdivé chování k zákazníkům -  Banka lhala o svém slibu trvání TOP3 napořád. Tím porušuje svůj veřejný závazek chovat se k zákazníkům pravdivě.

Etický kodex ČBA (https://www.czech-ba.cz/cs/o-cba/eticky-kodex-cba)
I. Obecné zásady chování bank
5. Při propagaci svých služeb a reklamní činnosti banka uvádí pravdivé informace, bez prvků klamavé reklamy, nezamlčuje důležité skutečnosti a nenabízí výhody, které nemůže zaručit. Dodržuje principy serióznosti reklamy, což platí i pro srovnávání vlastní služby se službami konkurence.
Vlastní tvrzení Banky o pravdivém vztahy k zákazníkům:
https://www.airbank.cz/o-air-bank/
 (je potřeba kliknout na odkaz Více o bance) Naše banka je pro všechny, kteří využívají běžné bankovnictví a chtějí mít banku, která se k nim bude chovat otevřeně, pravdivě a bude je považovat za zákazníky, ne za čísla. Banka je podle nás služba a jako taková by měla být srozumitelná, přehledná a přístupná.)Zákon o ochraně spotřebitele:
§ 4
Nekalá obchodní praktika
(1) Obchodní praktika je nekalá, je-li v rozporu s požadavky odborné péče a podstatně narušuje nebo je způsobilá podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele, kterému je určena, nebo který je jejímu působení vystaven, ve vztahu k výrobku nebo službě. Je-li obchodní praktika zaměřena na určitou skupinu spotřebitelů, posuzuje se podle průměrného člena této skupiny.
(4) Užívání nekalé obchodní praktiky před rozhodnutím ohledně koupě, v průběhu rozhodování a po učinění rozhodnutí se zakazuje.

(8) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 4 až 5b, § 6, 12 a 14 vykonává Česká národní banka u osob podléhajících jejímu dohledu podle zákona upravujícího postavení a působnost České národní banky při výkonu činnosti, kterou tyto osoby vykonávají na základě povolení, licence nebo registrace České národní banky.

(3) Nekalou obchodní praktikou se rozumí zejména klamavé konání podle § 5 nebo klamavé opomenutí podle § 5a a agresivní obchodní praktika podle § 5b. Obchodní praktiky, které se považují za nekalé za všech okolností, jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2 tohoto zákona.
Příloha 1
Klamavé obchodní praktiky
Obchodní praktiky jsou vždy považovány za klamavé, pokud prodávající
a) prohlašuje, že se zavázal dodržovat určitá pravidla chování (kodex chování) nebo že tato pravidla chování byla schválena určitým subjektem, ačkoli tomu tak není,


    Proto žádám o řádné prošetření mého podnětu na klamavou reklamu Banky. Jak dokazuje Zákon o ochraně spotřebitele, dohled nad dodržováním Nekalých obchodních praktik vykonáváte vy. Ještě bych chtěl zdůraznit, že slib TOP3 garance napořád neprobíhal jen po dobu relativně krátké reklamní kampaně v televizním vysílání, ale byl zdůrazňován ve všech materiálech banky, v jejich tiskových zprávách, o výhodách Banky s TOP3 garancí napořád informoval denní tisk, byla mnohokrát zmíněna na Internetu na serverech, které se zabývají bankovním trhem a aktuálním úročení bank v České republice. Banka se nikdy neohradila proti uvádění TOP3 garance jako trvalé, napořád.

S pozdravem
XXXXX

Přehled příspěvků:

TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.12.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 26.2.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 4.3.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 29.6.2018
4 ČNB a vyšetřování ombudsmanem Co zjistil ombudsman o postupu ČNB
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
5) Česká bankovní asociace ČBA - usnesení Etického výboru
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.

Žádné komentáře:

Okomentovat