středa 23. srpna 2017

4 ČNB – kopie rozhodnutí - 2017-05-12


Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1. ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu, které bude vždy mezi třemi nejvyššími ze všech bank v České republice. V reklamách se pořád opakovala slova "vždy", "napořád"", "trvale" a podobně.

V tomto příspěvku je vidět obsah mé stížnosti poslané do ČNB a odpověď ČNB. Můžete se přesvědčit, jak úředníci placení z našich daní pracují.

Znovu opakují, že případ má prošetřovat RRTV. Ignorovali moji připomínku na jiný, zpřesňující paragraf, který stanoví, že nekalé obchodní praktiky se dozorují podle Zákona o ochraně spotřebitele. Dále je zajímavý popis TOP3 garance u spořicího účtu, jak ho podala Air banka. Schází tam slovo „napořád“, které vypustily v červenci 2016 (viz http://www.finparada.cz/3712-Zmeny-urokovych-sazeb-sporicich-produktu-na-zacatku-cervence.aspx). Toto bude asi manipulace z Air banky, poslali popis používaný od 7-2016, aby tím dokázali, že slovo „vždy“ tam nebylo.

Zajímavý je také názor ČNB, že spotřebitel měl být přiměřeně obezřetný a nepovažovat popis TOP3 garance za vážně míněný.Takže naše centrální banka doporučuje, abychom nevěřili žádné reklamě, protože je nelze chápat doslova.Popis TOP3 garance v Přehledu úrokových sazeb

Televizní reklama TOP3 garance napořád
Úrok vždy mezi třemi nejvyššími (2011-2016)
TOP3 garanci zrušíme od 1.1.2017 (11-2016)

Samostatný odbor interního auditu
vyřizuje: Mgr. Katarína Legemzová
V Praze 12. května 2017
Č. j.: XXXXXX
Sp. zn.: XXXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXX

Vyřízení podání

Vážený pane XXXXX,

Česká národní banka (dále jen ČNB“) dne 30. března 2017 obdržela Vaši reakci k dopisu Samostatného odboru interního auditu č.j. XXXX1 ze dne 15. března 2017. Vámi nově uváděné skutečnosti v tomto podání byly opětovně prověřovány odborným útvarem pověřeným dohledem nad bankami. ČNB se tak obecně zabývala poskytováním tzv. „TOP 3 garance“ dohlíženým subjektem Air Bank a.s., IČO: 29045371, se sídlem Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6 (dále jen „Banka“).

Z podkladů a informací předložených Bankou vyplývá, že počátkem roku 2012 byla Bankou prostřednictvím reklamy v televizním vysílání propagována „TOP 3 garance“ u Bankou vedených spořicích účtů. V reklamě bylo uváděno, že úrok na spořicím účtu vedeného Bankou vždy patří mezi tři nejvyšší, přičemž následně bylo reklamou sdělováno, že Banka bude „držet“ úrok mezi třemi nejvyššími „napořád“. V této souvislosti trváme na svém předchozím vyjádření, že příslušným orgánem dozoru ve věci reklamy šířené v rozhlasovém a televizním vysílání v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. S ohledem na použití slova „napořád“ Česká národní banka pouze v obecné rovině uvádí, že reklama nepředstavuje obchodní nabídku a jejím primárním účelem je vzbudit pozornost a zaujmout její adresáty. S ohledem na uvedené i v souladu s rozhodovací praxí soudů je proto reklamní sdělení potřeba brát s potřebnou mírou nadsázky. Lze předpokládat, že průměrný spotřebitel, který je finančně gramotný a přiměřeně obezřetný, nebude brát doslova a vážně reklamní sdělení Banky v podobě poskytování „TOP3 garance“ napořád. Česká národní banka však tímto nepředvídá případné rozhodnutí soudu nebo Rady pro rozhlasové a televizní vysílání v případě posouzení příslušné reklamy Banky.

ČNB rovněž trvá na svém předchozím stanovisku ve věci příslušnosti k vyhodnocení reklamní kampaně jako veřejného příslibu ve smyslu ustanovení § 2884 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tedy že se jedná o oblast práva soukromého a k jejímu rozhodnutí je příslušný soud.

Pro úplnost a s ohledem na Bankou předložené podklady Vám Česká národní banka sděluje, že „TOP3 garance“ byla klientům Banky poskytována do 31. 12. 2016. Televizní reklama propagující „TOP3 garanci“ byla vysílána počátkem roku 2012. Z předložených podkladů vyplývá, že Banka po odvysílání reklamy a propagace „TOP3 garance“ značnou dobu poskytovala svým klientům úročení jejich spořicích účtů ve smyslu „TOP3 garance“. Z předložených podkladů vyplývá, že poskytování „TOP3 garance napořád“ nebylo smluvně s klienty ujednáno. Z vyjádření Banky vyplývá, že „TOP3 garance“ byla zmíněna Bankou v Přehledu úrokových sazeb, ve které bylo uvedeno, že „Jako jediná banka Vám ručíme za to, že úroková sazba na Vašem spořicím účtu bude mezi třemi nejvyššími na bankovním trhu. Říkáme tomu TOP3 garance.“ Česká národní banka dále dodává, že ve smyslu ustanovení § 94 odst. 5 zákona o platebním styku může Banka, bylo-li to dohodnuto, kdykoli jednostranně a bez předchozího oznámení změnit dohodu mezi Bankou a klientem o úrokových sazbách. Obchodní podmínky Banky, které jsou nedílnou součástí rámcové smlouvy o platebních službách, v ujednání bodu 11 části nadepsané jako Úrokové sazby stanovily, že se příslušný klient a Banka dohodli, že přehled úrokových sazeb může Banka měnit, přičemž o každé změně úrokových sazeb na běžném nebo spořicím účtu Banka příslušného klienta informuje 1 den předem. Z podkladů, které má ČNB k dispozici vyplývá, že před zrušením „TOP3 garance“ Banka informovala klienty v souladu s Obchodními podmínkami, když dne 22. 11. 2016 oznámila ukončení poskytování „TOP3 garance“ prostřednictvím svých internetových stránek, e-mailu a tiskové zprávy, a zároveň dne 28. 12. 2016 byla klientům formou zprávy do mobilního bankovnictví, zprávy do internetového bankovnictví a do klienty uvedených e-mailových schránek oznámena změna Přehledu úrokových sazeb.

S ohledem na výše uvedené trvá interní audit na svém předchozím vyjádření a Vaši stížnost vyhodnotil jako nedůvodnou.

S pozdravem

Ing Josef Medek, CIA, CISA                    Mgr. Katarína Legemzová
ředitel samostatného odboru interního auditu
podepsáno elektronicky                    podepsáno elektronickyMoje podání (ČNB odpověděla viz výše):
Kopii mého podání jsem si neuložil. ČNB neposílá obsah podání mailem, žadatel si ho musí včas zkopírovat z webové stránky, kde se podněty zadávají.

Přehled příspěvků:

TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.12.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 26.2.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 4.3.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 29.6.2018
4 ČNB a vyšetřování ombudsmanem Co zjistil ombudsman o postupu ČNB
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
5) Česká bankovní asociace ČBA - usnesení Etického výboru
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.

Žádné komentáře:

Okomentovat