středa 13. prosince 2017

4 ČNB – kopie rozhodnutí - 2017-10-24

Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1. ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu, které bude vždy mezi třemi nejvyššími ze všech bank v České republice. V reklamách se pořád opakovala slova "vždy", "napořád"", "trvale" a podobně.
 
V tomto příspěvku je vidět obsah mé stížnosti poslané do ČNB a odpověď ČNB. Můžete se přesvědčit, jak úředníci placení z našich daní pracují.

ČNB se už neobtěžuje odpovídat. Myslím, že přesun argumentační roviny z televizní reklamy na popis spořicího účtu a důsledné používání pojmu "klamavé konání" je správné, podle ČNB ale moje podání neobsahuje nové skutečnosti. Argument o reklamní nadsázce by měl malou argumentační sílu, proto ho asi v odpovědi nepoužili, protože kde jinde by si měl zákazník ověřovat parametry dodávané služby než podle oficiálního popisu na webu banky. Letáčky se už moc nepoužívají a na spořicí účet možná ani nebyly žádné vydány. A v obchodních podmínkách nemůže být všechno. V přehledu úrokových sazeb není místo na nějakou nadsázku.
.Popis TOP3 garance v Přehledu úrokových sazeb


Televizní reklama TOP3 garance napořád
Úrok vždy mezi třemi nejvyššími (2011-2016)
TOP3 garanci zrušíme od 1.1.2017 (11-2016)


Vážený pane XXXXX,
Česká národní banka obdržela dne 3. 10. 2017 Vaše další podání týkající se jednání společnosti Air Bank a.s., IČO: 29045371, se sídlem Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6 (dále jen „Banka“), v souvislosti s údajnou klamavou reklamou týkající se „TOP3 garance“, která spočívala v záruce, že úrok na spořicím účtu nabízeného Bankou bude mezi třemi nejvyššími v porovnání se spořicími účty nabízenými jinými bankami.
Česká národní banka Vám opakovaně sděluje, že se Vašimi podáními i namítaným jednáním Banky důkladně zabývala. Jak Vám bylo opakovaně sděleno, Česká národní banka nezahájila řízení z moci úřední v dané věci. Nad rámec svých zákonných povinností Vám Česká národní banka svůj postup důkladně odůvodnila.
Česká národní banka Vás ve svých odpovědích zároveň poučila, že své případné nároky vyplývající z Vámi tvrzeného protiprávního jednání Banky můžete uplatnit soudní cestou.
Vzhledem ke skutečnosti, že Vaše opakovaná podání soustavně neobsahují nové relevantní skutečnosti, Česká národní banka považuje tuto odpověď za konečnou.
---------------------------------------------------------------------------
Výše uvedená odpověď na Vaše podání byla zpracována příslušným odborným útvarem ČNB, případně byly k její přípravě využity podklady zpracované příslušným odborným útvarem ČNB. Odeslání standardně vyřizuje odbor komunikace sekce kancelář.

S pozdravem

Marek Zeman
ředitel odboru komunikace
sekce kancelář

Česká národní bankaMoje podání (ČNB odpověděla viz výše):

Dobrý den,
podávám podnět k prošetření klamavého konání ze strany Air Bank a.s. Její spořicí účet byl popisován s vlastností tzv. „TOP3 garance“, kdy se jeho úročení mělo pohybovat vždy mezi třemi nejvyššími úroky ze všech spořicích účtů poskytovaných bankami v České republiky. Spořicí účet byl na webu Banky popisován takto:

• „Jako jediná banka vám ručíme za to, že úroková sazba na vašem spořicím účtu v korunách bude vždy mezi třemi nejvyššími na bankovním trhu.“

V červenci 2016 bylo slovo „vždy“ z popisu vypuštěno. V listopadu 2016 Banka oznámila, že TOP3 garanci ruší a spořicí účet nebude úročen vůbec.

TOP3 garance byla skoro vždy součástí popisu spořicího účtu a tento popis obsahoval časové vymezení výhodných úroků pomocí slov „napořád“, „vždy“, „vždycky“, „doživotní“ apod. Ve smluvních podmínkách nebyla výše úroku definována a tím spíše klienti vnímali popis spořicího účtu se slibem „TOP3 garance“ jako závazný. Smluvní podmínky obvykle neobsahují kompletní popis nabízených služeb, je zvykem je řádně popsat na webových stránkách dodavatele/výrobce, je zde na to dostatek prostoru. Jak můžete vidět v příloze, spořicí účet obsahoval výše zmíněný popis. Spořicí účet byl doplněn podnadpisem „Úrok vždy mezi třemi nejvyššími“ a bylo použito velké písmo. Banka se prezentuje jako jiná, vstřícná ke klientům. O trvání závazku výhodných úroků byli klienti ujišťováni v posílaných zprávách a byl součástí tiskových zpráv, některé jsou stále k dohledání na webových stránkách www.airbank.cz. Slib úroku „napořád“ vypadal věrohodně a nebyl důvod mu nevěřit.

Banka se zavázala dodržovat nejméně dva etické kodexy a zrušením slibu „TOP3 garance“ je porušila, jak konstatovala Rada pro reklamu (viz přiložený dopis) a Česká bankovní asociace (viz článek v Hospodářských novinách „Když napořád není navždy. Air Bank slibovala klientům trvale výhodné podmínky, garanci pak zrušila“ http://archiv.ihned.cz/c1-65795390-kdyz-naporad-neni-navzdy-air-bank-slibovala-klientum-trvale-vyhodne-podminky-ted-garanci-zrusila).
Podnět k prošetření reklamy Banky jsem dával již dříve, ale protože nemůžeme najít společnou řeč, doporučuji začít znovu, z čistého stolu. Vyhneme se tak odkazování se na předchozí dopisy a staré formulace, které ztěžují řešení tohoto případu.

Závěrem bych chtěl připomenout vybrané části Zákona o ochraně spotřebitele, kde jsou popsané nekalá obchodní praktiky a jednou z těchto praktik je nedodržení kodexu chování, ke kterému se prodávající zavázal. Ty, jak jsem popsal výše, byly porušeny.

Zákon o ochraně spotřebitele 634/1992 Sb.:
§ 4 Nekalá obchodní praktika
(1) Obchodní praktika je nekalá, je-li v rozporu s požadavky odborné péče a podstatně narušuje nebo je způsobilá podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele, kterému je určena, nebo který je jejímu působení vystaven, ve vztahu k výrobku nebo službě. Je-li obchodní praktika zaměřena na určitou skupinu spotřebitelů, posuzuje se podle průměrného člena této skupiny.
(3) Nekalou obchodní praktikou se rozumí zejména klamavé konání podle § 5 nebo klamavé opomenutí podle § 5a a …
(4) Užívání nekalé obchodní praktiky před rozhodnutím ohledně koupě, v průběhu rozhodování a po učinění rozhodnutí se zakazuje.

§ 5 Klamavá konání
(3) Obchodní praktika se rovněž považuje za klamavou, pokud ve věcných souvislostech, s přihlédnutím ke všem jejím rysům a okolnostem, vede nebo může vést k tomu, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil, a pokud zahrnuje

c) nedodržení jednoznačného závazku obsaženého v kodexu chování, k jehož dodržování se prodávající prokazatelně zavázal.
..
§ 5a Klamavá opomenutí

§ 23 Dozor nad ochranou spotřebitele
(8) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 4 až 5b, § 6, 12 a 14 vykonává Česká národní banka u osob podléhajících jejímu dohledu podle zákona upravujícího postavení a působnost České národní banky při výkonu činnosti, kterou tyto osoby vykonávají na základě povolení, licence nebo registrace České národní banky.

Přehled příspěvků:

TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.12.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 26.2.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 4.3.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 29.6.2018
4 ČNB a vyšetřování ombudsmanem Co zjistil ombudsman o postupu ČNB
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
5) Česká bankovní asociace ČBA - usnesení Etického výboru
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.

Žádné komentáře:

Okomentovat