úterý 24. října 2017

4 ČNB – kopie rozhodnutí - 2017-09-07

Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1. ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu, které bude vždy mezi třemi nejvyššími ze všech bank v České republice. V reklamách se pořád opakovala slova "vždy", "napořád"", "trvale" a podobně.
 
V tomto příspěvku je vidět obsah mé stížnosti poslané do ČNB a odpověď ČNB. Můžete se přesvědčit, jak úředníci placení z našich daní pracují.


Tentokrát jsem kromě podání přes webový formulář poslal eskalační mail na guvernéra ČNB pana Jiřího Rusnoka, kde jsem upozornil na to, že moje argumenty o odpovědnosti ČNB byly ignorovány. Odpovědi byly sloučeny do jednoho mailu. Je tam vysvětlována právnická klička, proč reklamu šířenou v televizi řeší RRTV a ne ČNB, což je moje chápání zákona o reklamě já. ČNB se dále domnívá, že obezřetný spotřebitel měl prozkoumat obchodní podmínky, zda je v nich zakotven slib úroků z reklamy. Dále mi radí, že se můžu obrátit na soud. V podání jsem totiž použil pojem "klamavá reklama", který používá Občanský zákoník. Ten přenáší dozor nad jejím porušením na občana a soudy. Zákon o ochraně spotřebitele hovoří o "klamavém konání" a jako dozor určuje ČNB.

V popisu spořicího účtu je nepřesnost - ČNB uvádí text bez slova "vždy". Ten zmizel až v červenci 2016, do té doby tam slovo napořád bylo, jak si povšimli na Finparada.cz. Kopie některých starších stránek je dostupná na http://web.archive.org/. Air banka asi poslala do ČNB verzi stránek po 7-2016, kdy už věděli, že TOP3 garanci zruší, a v tichosti smazali slovo "vždy". Původní popis spořicího účtu:Rozhodl jsem se změnit strategii a dále jen upozorňovat na popis spořicího účtu na webu Air banky, kde až do července 2016 byl popis „úroková sazba na vašem spořicím účtu v korunách bude vždy mezi třemi nejvyššími na bankovním trhu“, aby nemohli použít výmluvu na reklamní nadsázku jako u televizní reklamy.

Pro jistotu jsem poslal i mail na RRTV, odpověděli, že jsou kompetentní posuzovat klamavou reklamu šířenou v televizním vysílání, ale že reklama byla naposled vysílána v březnu 2012 a uplynula již doba promlčení případného přestupku.


TOP3 garance naporad
Úrok vždy mezi třemi nejvyššími (2011-2016)
TOP3 garanci zrušíme od 1.1.2017 (11-2016)


Vážený pane XXXX,

dne 21. 8. 2017 obdržel guvernér Jiří Rusnok Váš podnět k prověření šetření České národní banky, které se mělo týkat Vašich opakovaných podání ve věci jednání společnosti Air Bank a.s., IČO: 29045371, se sídlem Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6 (dále jen „Banka“) a údajné „klamavé reklamy“ na produkt Banky „TOP3 garance“. Zároveň jste dne 21. 8. 2017 zaslal České národní bance Vaši reakci k poslední Vám adresované odpovědi České národní banky v dané věci ze dne 7. 8. 2017, ve které mimo jiné žádáte o poskytnutí odpovědí na Vaše dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). Vážený pane XXXX, vzhledem k tomu, že se obě Vaše podání týkají skutkově stejné věci, vyjádřím se s pověřením pana guvernéra v této odpovědi souhrnně na Vaše dotazy a námitky v obou podáních.

Úvodem si dovolím krátce zrekapitulovat obsah Vašich předchozích podání a jednání Banky. Povaha produktu „TOP3 garance“ nabízeného Bankou spočívala v tom, že úrok na spořicím účtu Banky bude mezi třemi nejvyššími v porovnání se spořicími účty nabízenými jinými bankami. Při propagaci „TOP3 garance“ v roce 2012 využila Banka i televizní reklamy, ve které se uvádělo, že službu „TOP3 garance“ bude u spořicích účtů poskytovat „napořád“. Banka však od 1. 1. 2017 službu „TOP3 garance“ poskytovat přestala, přičemž v dané souvislosti změnila smluvní podmínky vztahující se na spořicí účty a odstranila zmínku o „TOP3 garanci“. Z Vašich opakovaných podnětů, které se týkají popsaného jednání Banky, vyplývá, že se domníváte, že porušení příslibu poskytovat „TOP3 garanci“ napořád učiněnému v televizní reklamě považujete za klamavé a nepravdivé a že se Banka dopustila nekalé obchodní praktiky.

Ve svých podáních uvádíte, že se Vám ve vyjádřeních České národní banky nedostalo odpovědi na Vaše dotazy. Dovolte mi proto, prosím, zopakovat informace, které Vám byly Českou národní bankou v souvislosti s šetřením jednání Banky poskytnuty.

Podle dostupných podkladů jste ve svých prvotních podáních uváděl, že považujete televizní reklamu Banky propagující „TOP3 garanci“ za „klamavou reklamu“.

Termín „klamavá reklama“, který jste uvedl ve svých podáních, používá zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), který v ustanovení § 2977 odst. 1 stanoví, že klamavá reklama je taková reklama, která souvisí s podnikáním nebo povoláním, sleduje podpořit odbyt movitých nebo nemovitých věcí nebo poskytování služeb, včetně práv a povinností, klame nebo je způsobilá klamat podáním nebo jakýmkoli jiným způsobem osoby, jimž je určena nebo k nimž dospěje, a tím i zřejmě způsobilá ovlivnit hospodářské chování takových osob. Podle ustanovení § 2988 OZ se může osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží, tedy i klamavou reklamou, ohroženo nebo porušeno, proti rušiteli požadovat, aby se nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav. Dále může požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení. O těchto nárocích rozhoduje soud.

V odpovědích České národní banky jste byl dále poučen, že v případě, že by televizní reklama Banky propagující „TOP3 garanci“ naplňovala znaky „zakázané reklamy“ ve smyslu č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „reklamní zákon“) můžete se obrátit na Radu pro televizní a rozhlasové vysílání, která je podle ustanovení § 7 odst. 1 reklamního zákona orgánem dozoru pro reklamu šířenou v rozhlasovém a televizním vysílání. Ustanovení § 7b odst. 1 reklamního zákona, na které jste opakovaně poukázal, výslovně stanoví, že při posuzování, zda je reklama nekalou obchodní praktikou, postupuje orgán dozoru podle zvláštního právního předpisu (kterým je zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“)). Podle ustanovení § 7 reklamního zákona není Česká národní banka orgánem, kterému by byly dány dozorové pravomoci podle reklamního zákona, respektive Česká národní banka není orgánem dozoru ve smyslu reklamního zákona. Ustanovení § 7b odst. 1 reklamního zákona nestanoví, jak se podle Vašich opakovaných podání zřejmě domníváte, že se při posuzování, zda je reklama nekalou obchodní praktikou, postupuje podle zvláštního právního předpisu, konkrétně zákona o ochraně spotřebitele, ale postupuje tak orgán, který podle reklamního zákona vykonává dozor.

Vážený pane XXXX, i přes tuto legislativní nejasnost o působnosti dozorových orgánů Vás mohu ujistit, že se Česká národní banka důkladně zabývala otázkou, zda reklama Banky propagující „TOP3 garanci“ představuje nekalou obchodní praktiku ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele, jak poukazujete ve svých podáních.

Jak Vám již bylo v minulých odpovědích České národní banky sděleno, z podkladů a informací předložených Bankou vyplynulo, že od ledna do března 2012 byla Bankou prostřednictvím reklamy v televizním vysílání propagována „TOP 3 garance“ u Bankou vedených spořicích účtů. V reklamě bylo uváděno, že úrok na spořicím účtu vedeného Bankou vždy patří mezi tři nejvyšší, přičemž následně bylo reklamou sdělováno, že Banka bude „držet“ úrok mezi třemi nejvyššími „napořád“. S ohledem na použití slova „napořád“ Vám Česká národní banka sdělila, že reklama nepředstavuje obchodní nabídku a jejím primárním účelem je vzbudit pozornost a zaujmout její adresáty. S ohledem na uvedené je proto reklamní sdělení potřeba brát s potřebnou mírou nadsázky a je třeba zohlednit skutečnost, že v rámci reklamy jsou používána zveličená prohlášení nebo prohlášení, která nejsou míněna doslovně. Lze předpokládat, že průměrný spotřebitel, který je finančně gramotný a přiměřeně obezřetný, nebude brát doslova reklamní sdělení Banky v podobě poskytování „TOP3 garance“ napořád.

Z dostupných podkladů zároveň vyplynulo, že poskytování „TOP3 garance napořád“ nebylo smluvně s klienty ujednáno. Z vyjádření Banky v dané věci i z dostupných podkladů bylo zřejmé, že „TOP3 garance“ byla zmíněna Bankou v Přehledu úrokových sazeb, ve které bylo pouze uvedeno, že „Jako jediná banka Vám ručíme za to, že úroková sazba na Vašem spořicím účtu bude mezi třemi nejvyššími na bankovním trhu. Říkáme tomu TOP3 garance.“

Česká národní banka Vám dále sdělila, že ve smyslu ustanovení § 94 odst. 5 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o platebním styku“), může Banka, bylo-li to dohodnuto, kdykoli jednostranně a bez předchozího oznámení změnit dohodu mezi Bankou a klientem o úrokových sazbách. Obchodní podmínky Banky, které jsou nedílnou součástí rámcové smlouvy o platebních službách, v ujednání bodu 11 části nadepsané jako Úrokové sazby stanovily, že se příslušný klient a Banka dohodli, že přehled úrokových sazeb může Banka měnit, přičemž o každé změně úrokových sazeb na běžném nebo spořicím účtu Banka příslušného klienta informuje 1 den předem. Z dostupných podkladů bylo zřejmé, že před zrušením „TOP3 garance“ Banka informovala klienty v souladu s Obchodními podmínkami, když dne 22. 11. 2016 oznámila ukončení poskytování „TOP3 garance“ prostřednictvím svých internetových stránek, e-mailu a tiskové zprávy, a zároveň dne 28. 12. 2016 byla klientům formou zprávy do mobilního bankovnictví, zprávy do internetového bankovnictví a do klienty uvedených e-mailových schránek oznámena změna Přehledu úrokových sazeb.

Lze předpokládat, že průměrně finančně gramotnému spotřebiteli je známo, že smlouvy o účtu lze jednostranně měnit za předpokladu, že je dodržen postup stanovený zákonem o platebním styku a příslušnou smlouvou. Dále je spotřebitelům bezpochyby známo, že banky mohou smlouvy o účtech bez uvedení důvodu vypovídat. Poskytování „TOP3 garance napořád“ by proto mělo být spotřebitelem posuzováno v kontextu smluvního vztahu, respektive v kontextu skutečnosti, že Banka může při splnění podmínek smlouvu libovolně měnit nebo dokonce ukončit bez souhlasu příslušného klienta. Na tomto místě je třeba znovu zdůraznit, že závazek poskytovat „TOP3 garanci napořád“ nebyl zakotven ve smlouvách s klienty. Lze se domnívat, že spotřebitel, který si sjednal v reakci na reklamu Banky spořicí účet a očekával, že „TOP3 garance“ mu bude u účtu poskytována Bankou „napořád“, bude dostatečně obezřetný a ověří si, že tato vlastnost, pro kterou si danou službu sjednává je zakotvena v příslušné smlouvě.

Jak Vám již Česká národní banka sdělila, cítíte-li se jednáním Banky zkrácen na svých právech nebo se domníváte, že Vám byla Bankou způsobena finanční újma (například zrušením „TOP3 garance“ navzdory reklamnímu sdělení, že bude klientům Banky poskytována napořád) můžete se domáhat ochrany svých práv soudní cestou.

K části Vašeho dopisu formulované jako žádost o poskytnutí informací s odkazem na zákon o svobodném přístupu k informacím sděluji, že Česká národní banka obdržela od České obchodní inspekce Váš podnět dne 20. 1. 2017 a jeho vyřízením se zabývali zaměstnanci z příslušného odborného útvaru. Odpověď na Váš původní podnět ze dne 20. 12. 2016 i na podnět předaný od České obchodní inspekce Vám byla Českou národní bankou odeslána dne 1. 2. 2017. Podle ustanovení § 23 odst. 8 zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká národní banka dozor nad dodržováním povinností stanovených v ustanovení § 4 až § 5b, § 6, § 12 a § 14 zákona o ochraně spotřebitele u osob podléhajících jejímu dohledu. Z uvedeného vyplývá, že Česká národní banka vykonává dozor i nad používáním nekalých obchodních praktik Bankou. K Vašim otázkám směřujícím na rozdělení dozorové působnosti správních orgánů a použití ustanovení § 7b odst. 1 reklamního zákona, který stanoví, že orgán dozoru postupuje při posuzování, zda je reklama nekalou obchodní praktikou, podle zákona o ochraně spotřebitele, jsem se vyjádřil již výše v této odpovědi. K organizačním otázkám uvádím, že aktuální přehled působností jednotlivých sekcí můžete nalézt na webu ČNB.

Vážený pane XXXX, věřím, že jsem odpověděl na Vaše dotazy ve Vašich podáních. Dovoluji si Vás opakovaně ujistit, že se příslušné útvary České národní banky Vaším podnětem a jednáním Banky důkladně zabývaly. Zároveň je nezbytné poznamenat, že případné zahájení správního řízení představuje pouze jeden z možných postupů České národní banky v případě zjištění porušení právních předpisů některým z dohlížených subjektů. Další možnost, při níž jsou dohlížené subjekty seznámeny se zjištěními České národní banky a vyzvány k přijetí opatření k nápravě, pak vychází z jednoho z hlavních statutárních cílů České národní banky při výkonu dohledu nad finančním trhem, kterým je přispívat k ochraně účastníků finančního trhu a jeho rozvoji. Tyto cíle lze účinně naplňovat i usměrňováním dohlížených subjektů k dobrovolnému přijetí takových pravidel a postupů, které sníží pravděpodobnost výskytu obdobných pochybení v budoucnosti.

S pozdravem

Marek Zeman
ředitel odboru komunikace
sekce kancelář

Česká národní banka
www.cnb.cz
www.penizenauteku.cz – nový web zaměřený na finanční vzdělávání

ČNB je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. ČNB jako nezávislá instituce pečuje o cenovou stabilitu, dohlíží na finanční systém, podporuje jeho vyvážený rozvoj a zajišťuje hladký oběh peněz a plynulý platební styk.Moje podání (ČNB odpověděla viz výše):

Musím znovu reagovat na vaši poslední odpověď ohledně klamavé reklamy na TOP3 garanci (přijatá 7. 8. 2017, 13:00, číslo dopisu neuvedeno).

Uvádíte, že podle zákona č. 40/1995 Sb. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) je odpovědným orgánem pro zakázanou reklamu šířenou v televizním vysílání. Jak jsem uváděl již minule, tento váš názor neber v úvahu zpřesňující paragraf 7b (1). Zde je řečeno, že při posuzování, zda jde o nekalou obchodní praktiku, se postupuje podle Zákona o ochraně spotřebitele. Klamavá reklama je jednou z nekalých obchodních praktik. V Zákoně 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele je v § 23 (8) jasně deklarováno, že dozor nad nekalými obchodními praktikami vykonává ČNB. Tedy i Zákon č. 40/1995 odkazuje na Zákon o ochraně spotřebitele, je třeba číst všechny paragrafy. Vaše základní argumentace, že ČNB klamavou reklamu šířenou v televizním vysílání neřeší, je chybná.

Opusťme nyní debatu o reklamě šířenou prostřednictvím televizního vysílání. Stejná reklama byla šířena prostřednictvím Internetu pomocí služby Youtube. Podobně s použitím sítě Internet byly posílány zprávy klientům a vydávány tiskové zprávy, kde také bylo zdůrazňováno, že TOP3 garance je napořád. Zde rozhodně není zodpovědným orgánem RRTV, protože nejde ani o televizní, ani o rádiové vysílání.

ČNB je orgán dozoru nad dodržováním povinností stanovených v ustanovení § 4 až 5b, § 6, 12 a 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jak jste sami potvrdili v poslední odpovědi. Do nekalých obchodních praktik spadá i klamavé konání spočívající v nedodržení jednoznačného závazku obsaženého v kodexu chování. Tedy přesně to, čeho se Air bank zrušením TOP3 garance dopustila.

Dále podle Zákona o svobodném přístupu k informacím požaduji tyto informace:
- Došel vám dopis čj.  XXXX od České obchodní inspekce, která postoupila můj podnět do ČNB? Dopis od ČOI je přiložen.
- Pokud došel, zabývali jste se tímto podnětem?
- Jaký byl výsledek vašeho šetření?
- Je vaše první odpověď (došla 11. ledna 2017, vyřizuje: Ing. Božena Melicharová, Č. j.: XXXXX) pravdivá, tj. pracovala tato osoba v ČNB a byla ředitelkou odboru ochrany spotřebitele?
- Pracuje stále v ČNB na stejné pozici?
- Je povinností ČNB dohled nad dodržováním zákazu klamavých praktik, jak je zde napsáno? (K Vašemu podání uvádíme, že Česká národní banka vykonává v oblasti ochrany spotřebitele dohled nad vybranými subjekty finančního trhu podle zákona č. 6/1993 Sb.,… se při výkonu tohoto dohledu zaměřuje na dodržování zákazu nekalých obchodních praktik,)
- Přečetl (a) si osoba (y) vypracovávající odpověď z 7. 8. 2017 v zákoně č.40/1995 Sb. odstavec 7b (1)? Tento paragraf je důležitý pro posouzení kompetentnosti ČNB a uváděl jsem ho v mé žádosti z 5.7.2017.
- Pokud ano, proč obsah tohoto paragrafu nebyl využit při sestavení odpovědi?
- Pokud ne, proč byl tento paragraf vynechán?


Zde uvádím znění zákonů dokazující, že ČNB je odpovědná za dozor nad klamavou reklamou bank, jak jsem tvrdil už od začátku.

Zákon o ochraně spotřebitele:
§ 4 Nekalá obchodní praktika
(1) Obchodní praktika je nekalá, je-li v rozporu s požadavky odborné péče a podstatně narušuje nebo je způsobilá podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele, kterému je určena, nebo který je jejímu působení vystaven, ve vztahu k výrobku nebo službě. Je-li obchodní praktika zaměřena na určitou skupinu spotřebitelů, posuzuje se podle průměrného člena této skupiny.
(4) Užívání nekalé obchodní praktiky před rozhodnutím ohledně koupě, v průběhu rozhodování a po učinění rozhodnutí se zakazuje.

§ 5 Klamavá konání
(3) Obchodní praktika se rovněž považuje za klamavou, pokud ve věcných souvislostech, s přihlédnutím ke všem jejím rysům a okolnostem, vede nebo může vést k tomu, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil, a pokud zahrnuje
c) nedodržení jednoznačného závazku obsaženého v kodexu chování, k jehož dodržování se prodávající prokazatelně zavázal.

§ 23 Dozor nad ochranou spotřebitele
(8) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 4 až 5b, § 6, 12 a 14 vykonává Česká národní banka u osob podléhajících jejímu dohledu podle zákona upravujícího postavení a působnost České národní banky při výkonu činnosti, kterou tyto osoby vykonávají na základě povolení, licence nebo registrace České národní banky.


Můj mail Jiřímu Rusnokovi (ČNB odpověděla viz výše):


Vážený pane guvernére,

chtěl bych Vás požádat o prověření případu šetření mého podnětu klamavé reklamy Air bank a.s., který jsem poslal poprvé v prosinci 2016 a který ČNB stále odmítá prověřit.

Tvrdí, že kompetentním orgánem je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, protože jedna z reklam běžela v televizním vysílání a určuje to § 7 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Několikrát jsem upozorňoval na následující zpřesňující odstavec § 7b (1) stejného zákona, kde je řečeno, že při posuzování, zda jde o nekalou obchodní praktiku, se postupuje podle Zákona o ochraně spotřebitele. A tento zákon určuje ČNB jako dozor pro banky.

V příloze posílám moje podání z 5.7.2017 a odpověď, co jsem dostal. Jak se můžete přesvědčit sám, prakticky na žádnou otázku jsem nedostal odpověď, jen se znovu uvádí nepřesný argument o RRTV podle § 7.

V reklamě Air bank a.s. slibovala garanci výhodných úroků „napořád“. Od letošního ledna ji zrušila. O případu jednala Rada pro reklamu a Česká bankovní asociace a obě konstatovaly, že došlo k porušení jejich etických kodexů. Zmiňovanou televizní reklamu můžete stále vidět na serveru Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=L09lSJT0aM8. O případu psaly i Hospodářské noviny - http://archiv.ihned.cz/c1-65795390-kdyz-naporad-neni-navzdy-air-bank-slibovala-klientum-trvale-vyhodne-podminky-ted-garanci-zrusila.

Pouze ČNB se brání jakkoliv rozhodnout.  Dělá to na mě dojem, že vliv skupiny Home Credit / PPF sahá až do ČNB.  Doufám, že nesahá až k Vám.

S pozdravem

XXXXX


Přehled příspěvků:

TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.12.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 26.2.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 4.3.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 29.6.2018
4 ČNB a vyšetřování ombudsmanem Co zjistil ombudsman o postupu ČNB
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
5) Česká bankovní asociace ČBA - usnesení Etického výboru
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.

Žádné komentáře:

Okomentovat