pondělí 15. ledna 2018

4 - ČNB - kopie rozhodnuti - 2017-12-20

Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1. ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu, které bude vždy mezi třemi nejvyššími ze všech bank v České republice. V reklamách se pořád opakovala slova "vždy", "napořád"", "trvale" a podobně.
 
V tomto příspěvku je vidět obsah mé stížnosti poslané do ČNB a odpověď ČNB. Můžete se přesvědčit, jak úředníci placení z našich daní pracují.

V podání jsem upozornil na to, že ČNB chybně tvrdila, že v popisu TOP3 garance na webu Air banky nebylo slovo napořád. V popisu TOP3 garance toto slovo zmizelo v červenci 2016. Dále jsem uvedl, že Air banka porušil dva kodexy chování, což je jeden ze způsobů klamavého konání podle Zákona o ochraně spotřebitele. ČNB odpověděla, že obchodní podmínky dovolují změnu úroků s informováním zákazníků jeden den předem. Co je o úrocích napsáno v reklamě, tiskové zprávě apod. není rozhodující, stačí dodržet obchodní podmínky. Dále že je třeba dokázat, že porušení kodexů mohlo ovlivnit spotřebitele. Kromě podání přes web jsem poslal eskalační mail na Jiřího Rusnoka, aby dohlédl na své podřízené. První eskalaci jsem poslal 21.8.2017..Popis TOP3 garance v Přehledu úrokových sazeb


Televizní reklama TOP3 garance napořád
Úrok vždy mezi třemi nejvyššími (2011-2016)
TOP3 garanci zrušíme od 1.1.2017 (11-2016)

Vážený pane XXXXX,
Česká národní banka obdržela dne 13. 12. 2017 Vaše další podání týkající se jednání společnosti Air Bank a.s., IČO: 29045371, se sídlem Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6 (dále jen „Banka“), v souvislosti s údajnou klamavou reklamou týkající se „TOP3 garance“, která spočívala v záruce, že úrok na spořicím účtu nabízeného Bankou bude mezi třemi nejvyššími v porovnání se spořicími účty nabízenými jinými bankami.

Česká národní banka Vám opakovaně sděluje, že se Vašimi podáními i namítaným jednáním Banky důkladně zabývala. Jak Vám bylo opakovaně sděleno, Česká národní banka nezahájila řízení z moci úřední v dané věci. Nad rámec svých zákonných povinností Vám Česká národní banka svůj postup důkladně odůvodnila.

K prvnímu bodu Vašeho opakovaného podání Vám Česká národní banka opakovaně sděluje, že jednání Banky v souvislosti s propagací služby „TOP3 garance“ by mohlo představovat nekalou obchodní praktiku ve smyslu § 4 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Česká národní banka Vás ujišťuje, že se tímto aspektem při posouzení jednání Banky zabývala. S ohledem na použití slova „napořád“ Česká národní banka v obecné rovině uvádí, že reklama nepředstavuje závaznou obchodní nabídku ani ji nelze považovat za návrh na uzavření smlouvy. Primárním účelem reklamy je vzbudit pozornost a zaujmout její adresáty. S ohledem na uvedené je proto reklamní sdělení potřeba brát s potřebnou mírou nadsázky. Lze předpokládat, že spotřebitel, který je finančně gramotný a přiměřeně obezřetný, nebude brát doslova a vážně reklamní sdělení Banky v podobě poskytování „TOP3 garance“ napořád, zvláště s ohledem na skutečnost, že zákon o platebním styku umožňuje Bance rámcové smlouvy o platebních službách libovolně měnit (při splnění zákonem stanovených podmínek) nebo dokonce bez uvedení důvodu vypovědět. Poskytování „TOP3 garance napořád“ by proto mělo být spotřebitelem posuzováno v kontextu smluvního vztahu, respektive v kontextu skutečnosti, že Banka může při splnění podmínek smlouvu libovolně měnit nebo dokonce ukončit bez souhlasu příslušného klienta. Na tomto místě je třeba znovu zdůraznit, že závazek poskytovat „TOP3 garanci napořád“ nebyl zakotven ve smlouvách s klienty. Lze se domnívat, že spotřebitel, který si sjednal v reakci na reklamu Banky spořicí účet a očekával, že „TOP3 garance“ mu bude u účtu poskytována Bankou „napořád“, bude dostatečně obezřetný a ověří si, že tato vlastnost, pro kterou si danou službu sjednává je zakotvena v příslušné smlouvě.

V rámci druhého bodu uvádíte, že se Banka dopustila klamavého konání ve smyslu § 5 odst. 3 písm. c), tedy že jednání Banky vedlo nebo mohlo vést ve věcných souvislostech, s přihlédnutím ke všem jejím rysům a okolnostem, k tomu, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil, a zároveň zahrnovalo nedodržení jednoznačného závazku obsaženého v kodexu chování, k jehož dodržování se prodávající prokazatelně zavázal. K první části hypotézy daného ustanovení Česká národní banka uvádí, že není přesvědčena o tom, že uvedené jednání Banky mohlo vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil. „TOP3 garance“ byla klientům Banky poskytována v období od 22. 11. 2011 do 31. 12. 2016. Televizní reklama propagující „TOP3 garanci“ byla vysílána od ledna do března 2012. Z předložených podkladů vyplývá, že Banka po odvysílání reklamy a propagace „TOP3 garance“ značnou dobu poskytovala svým klientům úročení jejich spořicích účtů ve smyslu „TOP3 garance“. Zároveň ze srovnání spořicích účtů poskytovaných bankami vykonávajícím činnost v České republice vyplývá (např. https://www.mesec.cz/produkty/sporici-ucty/), že úroková sazba spořicího účtu nabízeného Bankou je stále mezi třemi nejvyššími ve smyslu „TOP3 garance“ při splnění smluvních podmínek. Česká národní banka dále uvádí, že v souvislosti se spořicími účty nebyly Bankou účtovány žádné poplatky. K druhé části hypotézy daného ustanovení Česká národní banka uvádí, že jste nedoložil, jaké jednoznačné závazky definované v kodexech chování, k jehož dodržování se Banka prokazatelně zavázala, měla Banka svým jednáním porušit. Česká národní banka i bez ohledu na doložení případného porušení kodexů chování sděluje, že nedodržení jednoznačného závazku obsaženého v kodexu chování, k jehož dodržování se Banka prokazatelně zavázala, není možné samo o sobě kvalifikovat jako klamavé konání ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele, ale musí být splněna i první část hypotézy, tedy že dané jednání vedlo nebo mohlo vést ve věcných souvislostech, s přihlédnutím ke všem jejím rysům a okolnostem, k tomu, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil.

K Vašemu třetímu bodu, ve kterém odkazujete na internetové stránky Banky, konkrétně na
stránku znázorňující „Přehled úrokových sazeb“, ve které je uvedeno, že úroková sazba na spořicím „účtu bude vždy mezi třemi nejvyššími na bankovním trhu“, Česká národní banka uvádí, že ve smyslu ustanovení § 94 odst. 5 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších přepisů, může Banka, bylo-li to dohodnuto, kdykoli jednostranně a bez předchozího oznámení změnit dohodu mezi Bankou a klientem o úrokových sazbách. Obchodní podmínky Banky, které jsou nedílnou součástí rámcové smlouvy o platebních službách, v ujednání bodu 11 části nadepsané jako Úrokové sazby stanovily, že se příslušný klient a Banka dohodli, že přehled úrokových sazeb může Banka měnit, přičemž o každé změně úrokových sazeb na běžném nebo spořicím účtu Banka příslušného klienta informuje 1 den předem. Z předložených podkladů vyplývá, že před zrušením „TOP3 garance“ Banka informovala klienty v souladu s Obchodními podmínkami, když dne 22. 11. 2016 oznámila ukončení poskytování „TOP3 garance“ prostřednictvím svých internetových stránek, e-mailu a tiskové zprávy, a zároveň dne 28. 12. 2016 byla klientům formou zprávy do mobilního bankovnictví, zprávy do internetového bankovnictví a do klienty uvedených e-mailových schránek oznámena změna Přehledu úrokových sazeb. V rámci příloh zároveň odkazujete mimo jiné na tisková sdělení Banky, ve kterých Banka používá slova „doživotní“ (z března 2012) a že TOP3 garance „se nemění a měnit nebude“ (z února 2014) Česká národní banka uvádí, že uvedená sdělení byla předmětem dohledu České národní banky a byla s Bankou komunikována.

Pokud se cítíte jednáním Banky zkrácen na svých právech či se domníváte, že Vám byla Bankou způsobena finanční újma (například v důsledku tvrzeného klamavého jednání Banky) můžete se domáhat ochrany svých práv soudní cestou.

V případě zjištění protiprávního jednání bank může Česká národní banka ukládat nápravná opatření směřující k odstranění zjištěných nedostatků nebo pokuty. Česká národní banka Vám sděluje, že na základě Vašeho podání nebylo zahájeno řízení z moci úřední. Případné zahájení správního řízení představuje pouze jeden z možných postupů České národní banky v případě zjištění porušení  právních předpisů některým z dohlížených subjektů. Další možnost, při níž je Banka seznámena se zjištěními České národní banky a vyzvána k přijetí opatření k nápravě, pak vychází z jednoho z hlavních statutárních cílů České národní banky při výkonu dohledu nad finančním trhem, kterým je přispívat k ochraně účastníků finančního trhu a jeho rozvoji. Tyto cíle lze účinně naplňovat i usměrňováním bank k dobrovolnému přijetí takových pravidel a postupů, které sníží pravděpodobnost výskytu obdobných pochybení v budoucnosti.

Přitom je však nezbytné konstatovat, že ani případná zjištění České národní banky ohledně porušení právních předpisů Bankou nemají sama o sobě vliv na soukromoprávní vztahy mezi Bankou a jejími klienty.

Česká národní banka Vám děkuje za Vaše podání, které v rámci svých kompetencí využila při výkonu dohledu nad finančním trhem v České republice.
---------------------------------------------------------------------------
Výše uvedená odpověď na Vaše podání byla zpracována příslušným odborným útvarem ČNB, případně byly k její přípravě využity podklady zpracované příslušným odborným útvarem ČNB. Odeslání standardně vyřizuje odbor komunikace sekce kancelář.

S pozdravem
Marek Zeman
ředitel odboru komunikace
sekce kancelář
Česká národní bankaMoje podání (ČNB odpověděla viz výše):

Ve vaší poslední odpovědi uvádíte, že moje podání neobsahuje „soustavně nové relevantní skutečnosti“. Nové skutečnosti obsahují a vy na ně soustavně neodpovídáte.

1. Upozorňuji opakovaně na klamavé konání (definice ze Zákona o ochraně spotřebitele) a přesto v odpovědích používáte pojem „klamavá reklama“ (odkazující na Zákon o reklamě). Tím se vyhýbáte Zákonu o ochraně spotřebitele, kde je jasně definována ČNB jako orgán dozoru – viz § 23 Dozor
nad ochranou spotřebitele (8).

2. Zákon o ochraně spotřebitele jako jeden ze způsobů klamavého konání uvádí zcela explicitně „nedodržení jednoznačného závazku obsaženého v kodexu chování“ – viz § 5 Klamavá konání c). Banka porušila hned dva etické kodexy a tím se dopustila klamavého konání.

3. V odpovědi ze dne 7.9.2017 vycházíte z chybného předpokladu a to, že Banka v popisu TOP3 garance nikde nezmiňovala ono klíčové slovo „napořád“ nebo „vždy“. Ale až do července 2016 byl na webových stránkách Banky popsán spořicí účet s právě touto vlastností. Banka v červenci 2016 slovo „vždy“ vypustila a v listopadu 2017 oznámila zrušení TOP3 garance. Předpokládám, že jste vycházeli z informací, které vám Banka předala. Zeptejte se jich znovu, kdy byl popis spořicího účtu upravován a jak vypadal například v květnu 2016. V příloze můžete vidět, jak byl tehdy spořicí účet popisován. Také připojuji soubor Důkazy klamavé reklamy, kde je bohatě dokumentováno klamavé označení spořicího účtu.

Z odpovědi ČNB ze dne 7.9.2017:
Z dostupných podkladů zároveň vyplynulo, že poskytování „TOP3 garance napořád“ nebylo smluvně s klienty ujednáno. Z vyjádření Banky v dané věci i z dostupných podkladů bylo zřejmé, že „TOP3 garance“ byla zmíněna Bankou v Přehledu úrokových sazeb, ve které bylo pouze uvedeno, že „Jako jediná banka Vám ručíme za to, že úroková sazba na Vašem spořicím účtu bude mezi třemi
nejvyššími na bankovním trhu. Říkáme tomu TOP3 garance.“

Eskalace na Jiřího Rusnoka (už druhá, první byla 21.8.2017). Samostatná odpověď není:


Vážený pane guvernére,
jsem nucen se na Vás znovu obrátit, protože na moje opakovaná podání týkající se klamavého konání Air bank a.s. dostávám stále vyhýbavé nebo žádné odpovědi. Údajně neobsahují nové relevantní skutečnosti. Není to pravda.

1. Upozorňuji opakovaně na klamavé konání (definice ze Zákona o ochraně spotřebitele) a Vaši podřízení v odpovědích stále používají pojem „klamavá reklama“ (odkazující na Zákon o reklamě). Tím se vyhýbají Zákonu o ochraně spotřebitele, kde je jasně definována ČNB jako orgán dozoru – viz § 23 Dozor nad ochranou spotřebitele (8).

2. Zákon o ochraně spotřebitele jako jeden ze způsobů klamavého konání uvádí „nedodržení jednoznačného závazku obsaženého v kodexu chování“ – viz § 5 Klamavá konání c). Banka porušila hned dva etické kodexy a tím se dopustila klamavého konání.

3. V odpovědi ze dne 7.9.2017 vychází Vaši podřízení  z chybného předpokladu a to, že Banka v popisu TOP3 garance nikde nezmiňovala stěžejní slovo „napořád“ nebo „vždy“.  Ale až do července 2016 byl na webových stránkách Banky popsán spořicí účet s právě touto vlastností. Banka v červenci 2016 slovo „vždy“ vypustila a v listopadu 2017 oznámila zrušení TOP3 garance. Předpokládám, že jste vycházeli z informací, které vám Banka předala. Zeptejte se jich znovu, kdy byl popis spořicího účtu upravován a jak vypadal například v květnu 2016. V příloze můžete vidět, jak byl tehdy spořicí účet popisován. Také připojuji soubor Důkazy klamavé reklamy, kde je bohatě dokumentováno klamavé označení spořicího účtu.

Z odpovědi ČNB ze dne 7.9.2017:
Z dostupných podkladů zároveň vyplynulo, že poskytování „TOP3 garance napořád“ nebylo smluvně s klienty ujednáno. Z vyjádření Banky v dané věci i z dostupných podkladů bylo zřejmé, že „TOP3 garance“ byla zmíněna Bankou v Přehledu úrokových sazeb, ve které bylo pouze uvedeno, že „Jako jediná banka Vám ručíme za to, že úroková sazba na Vašem spořicím účtu bude mezi třemi nejvyššími na bankovním trhu. Říkáme tomu TOP3 garance.


Přehled příspěvků:
TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.12.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 26.2.2018
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
5) Česká bankovní asociace ČBA - usnesení Etického výboru
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.

1 komentář:

  1. Docela koukám na to, co se v na první pohled jednoduché kauze může všechno stát. Chtěli jsme u AirBnb udělat zpětný leasing nemovitostí, ale nakonec nejspíš půjdeme někam jinam. Ty kauzy a kauzičky, někdy i pseudokauzy, mě přesvědčují o tom, že na mě tenhle banka fakt nepůsobí důvěryhodně ani přes všechny možné marketingové pobídky v reklamách. ;-)

    OdpovědětVymazat