neděle 4. března 2018

4 ČNB – kopie rozhodnutí – 2018-02-26

Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1. ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu, které bude vždy mezi třemi nejvyššími ze všech bank v České republice. V reklamách se pořád opakovala slova "vždy", "napořád"", "trvale" a podobně.
 
     V tomto příspěvku je vidět obsah mé stížnosti poslané do ČNB a odpověď ČNB. Můžete se přesvědčit, jak úředníci placení z našich daní pracují.


     V podání jsem podle minulé výtky ČNB popsal, jaké závazky chování Air banka porušila, a jak tzv. „obezřetný spotřebitel“, kterým minule argumentovali, předpokládá platnost těchto závazků, protože zná Zákon o ochraně spotřebitele. „Obezřetný spotřebitel“ totiž podle ČNB sliby z reklamy vždy ověřuje v obchodních podmínkách, pokud tam nejsou výslovně napsané, tak takovým reklamám nevěří. Takový důsledný spotřebitel jistě zná i Zákon o ochraně spotřebitele. ČNB na mé skvělé argumenty neodpověděla, použila podobnou odmítací odpověď jako byla 24.10.2017 – že už vše dříve prošetřili. Sami požadovali údaje o porušení kodexů a když jim je pošlu, ignorují je.Popis TOP3 garance v Přehledu úrokových sazeb


Televizní reklama TOP3 garance napořád
Úrok vždy mezi třemi nejvyššími (2011-2016)
TOP3 garanci zrušíme od 1.1.2017 (11-2016)


Vážený pane XXXXX,
     Česká národní banka obdržela dne 30. 1. 2018 Vaše další podání týkající se jednání společnosti Air Bank a.s., IČO: 29045371, se sídlem Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6 (dále jen „Banka“), v souvislosti s propagací a následným zrušením služby „TOP3 garance“, která spočívala v záruce, že úrok na spořicím účtu nabízeného Bankou bude mezi třemi nejvyššími v porovnání se spořicími účty nabízenými jinými bankami.

     Česká národní banka Vám opakovaně sděluje, že se Vašimi podáními i namítaným jednáním Banky důkladně zabývala. Jak Vám bylo opakovaně sděleno, Česká národní banka nezahájila řízení z moci úřední v dané věci. Nad rámec svých zákonných povinností Vám Česká národní banka svůj postup důkladně odůvodnila.

     S ohledem na povinnost mlčenlivosti, kterou je vázána Česká národní banka a její zaměstnanci při výkonu dohledu podle § 25a odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, Vám Česká národní banka sděluje, že Vám nemůže poskytnout bližší informace o komunikaci s Bankou nebo o jednotlivých krocích České národní banky v dané věci.

     Česká národní banka Vám děkuje za Vaše podání.
 ---------------------------------------------------------------------------
     Výše uvedená odpověď na Vaše podání byla zpracována příslušným odborným útvarem ČNB, případně byly k její přípravě využity podklady zpracované příslušným odborným útvarem ČNB. Odeslání standardně vyřizuje odbor komunikace sekce kancelář.

     S pozdravem

Marek Zeman
ředitel odboru komunikace
sekce kancelář
Česká národní banka
www.cnb.cz
Moje podání (ČNB odpověděla viz výše):

Chtěl bych reagovat na stanovisko ČNB týkající se TOP3 garance ze dne 20. 12. 2017.

1. TOP3 garance byla součástí obchodních podmínek

     Vy tvrdíte, že „je třeba znovu zdůraznit, že závazek poskytovat „TOP3 garanci napořád“ nebyl zakotven ve smlouvách s klienty“. Já se domnívám, že byl. V Obchodních podmínkách je výše úroků stanovena odkazem na „Přehled úrokových sazeb“ a v tomto Přehledu bylo jasně stanoveno, že TOP3 garance platí napořád. Tento přehled je nedílnou součástí obchodních podmínek. Smluvní podmínky obsahují paragraf o možnosti změny výše úroku, kdy Air bance stačí změny oznámit 1 den předem. Tyto změny chápu jako nezbytnost k dodržení závazku TOP3 garance, banka musí sledovat bankovní trh a měnit vlastní úrokovou sazbu tak, aby TOP3 byla dodržena. Zákon 284/2009 §94 (1) o platebním styku nařizuje informovat uživatele o změně Rámcové smlouvy nejméně dva měsíce předem. Je jasné, že pro dodržení TOP3 garance je potřeba provádět změny úroku častěji než jednou za dva měsíce a logické místo je uvedení TOP3 garance v Přehledu úrokových sazeb. Navíc řada zákazníků Obchodní podmínky nečte a z hlediska banky je proto výhodnější definici uvádět v Přehledu. Dát definici do obou dokumentů by mohlo vést ke zmatkům, jaký popis je závazný v případě sporů.

     Považuji tedy váš argument, že obezřetný spotřebitel měl hledat definici TOP3 garance v Obchodních podmínkách za nelogický a odporující běžné praxi v bankovnictví. Pokud jeden paragraf dovoluje změnu úroků s denním předstihem (11) a druhý odkazuje na definici aktuálního úroku v Přehledu (1), kde je TOP3 garance popsána, tak by měl platit výklad pro spotřebitele výhodnější, protože je tzv. „slabší stranou“. Definice slabší strany je například v Občanském zákoníku.
Dále můžeme vzít do úvahy pojmy „litera“ a „duch“ zákona, v tomto případě Obchodních podmínek. Podle „litery“ je možný výklad, že TOP3 garance mohla kdykoliv být zrušena, pokud byla oznámena 1 den předem (paragraf 11). „Duch“ Obchodních podmínek posílený principem spotřebitele jako „slabší“ strany vůči bankám takovýto výklad nedovoluje a naopak bere TOP3 garanci jako nezrušitelnou, protože tak byla jasně definována v paragrafu 1 (odkazujícím na Přehled, nedílnou součást Obchodních podmínek. Air bank při zrušení neuvedla nějaký právnicky přiměřený argument jako třeba vyšší moc apod. Uvedla pouze, že úroky podle TOP3 garance jsou vzhledem k obecnému poklesu úrokových sazeb velmi nízké a proto bude dávat vyšší úrok než by byl vypočten podle TOP3 garance, ovšem jen těm, kdo mají kromě Spořicího účtu zřízen i Běžný účet, mají platební kartu a provádí nejméně pět plateb měsíčně. Zásadní rozdíl oproti závazku TOP3 garance napořád, kdy stačilo si zřídit pouze Spořicí účet, běžný účet nebyl potřeba.


     Ze smluvní dokumentace (https://www.airbank.cz/file-download/obchodni-podminky-platne-od-1-4-2016.pdf):
Úrokové sazby
1. Zůstatek peněz na účtech úročíme roční úrokovou sazbou platnou pro jednotlivé typy účtů. Úrokové sazby a částky, pro které tyto sazby platí, uvádíme v přehledu úrokových sazeb, který najdete na www.airbank.cz a ve schránce dokumentů.

11. Dohodli jsme se, že přehled úrokových sazeb můžeme měnit. O každé změně úrokových sazeb na běžném nebo spořicím účtu Vám dáme vědět nejméně 1 den předem. Kromě toho, že změnu najdete na našich internetových stránkách, pošleme Vám o ní zprávu mailem a do internetového bankovnictví. Úrokové sazby měníme podle vývoje referenčních úrokových sazeb. To, jak jsou zrovna vysoké, závisí na ceně peněz na peněžním a finančním trhu, na našich nákladech a na naší obchodní politice. Úroková sazba Vašeho úvěru je součástí smlouvy, kterou se sjednává úvěr. Podmínky změny úrokové sazby Vašeho úvěru popisují podmínky pro poskytování úvěru. Úroková sazba Vaší hypotéky i to, jak se může změnit, je součástí smlouvy o hypotéce.

Přehled úrokových sazeb platný od 15.5.2016 (https://www.airbank.cz/file-download/318-prehled-urokovych-sazeb.pdf):
TOP3 garance
Jako jediná banka vám ručíme za to, že úroková sazba na vašem spořicím účtu v korunách bude vždy mezi třemi nejvyššími na bankovním trhu. Říkáme tomu TOP3 garance

2. Porušení kodexů chování – důvod pro klamavé konání podle § 5 odst. 3 písm. c),
Byly porušeny tři kodexy chování:
a) závazek chovat se pravdivě ke klientům (https://www.airbank.cz/o-air-bank/, kliknout na více o bance)
b) Etický kodex ČBA
c) Kodex reklamy rady pro reklamu

     Obezřetný spotřebitel, jak pořád uvádíte, by si nejspíše zjistil, že je Air bank členem ČBA (je tam většina bank v ČR). Takovýto obezřetný spotřebitel jistě zná, že Rada pro reklamu pokrývá většinu reklamy v ČR. Obezřetný spotřebitel si jistě projde webové stránky banky a přečte si, co o sobě banka prohlašuje. Na https://www.airbank.cz/o-air-bank/ je uvedeno, že banka se ke klientům bude chovat pravdivě. Proto předpokládá, že závazek „napořád“ je pravdivý a bude dodržen. A pokud ne, ví, že ČNB má zákonnou povinnost dohledu nad klamavým konáním na bankovním trhu a předpokládá, že takto jednoznačně vyhlášený závazek si žádná banka netroufne porušit. Proto se domnívám, že slib TOP3 garance a jeho porušení je klamavou praktikou, protože i nadmíru obezřetný zákazník předpokládal, že kodexy chování Air banky budou dodrženy, a proto si zřídil spořicí účet.
V příloze dokládám porušení Kodexů.

3. Uvedli jste důvody, proč nepovažujete zrušení TOP3 garance za klamavé konání. Pro přehled jsem tyto vaše důvody sepsal do bodů. Domnívám se, že vaše argumenty jsou nesprávné a nepovažuji je za vyvrácení klamavé konání Banky.:
a) „Televizní reklama propagující „TOP3 garanci“ byla vysílána od ledna do března 2012.“
b) „Banka po odvysílání reklamy a propagace „TOP3 garance“ značnou dobu poskytovala svým klientům úročení jejich spořicích účtů ve smyslu „TOP3 garance“.“
c) „úroková sazba spořicího účtu nabízeného Bankou je stále mezi třemi nejvyššími ve smyslu „TOP3 garance“ při splnění smluvních podmínek“
d) „v souvislosti se spořicími účty nebyly Bankou účtovány žádné poplatky“

ad a) Televizní reklama byla vysílána v omezeném časovém období v roce 2012, ale všemi ostatními komunikačními prostředky Air bank a.s. TOP3 garanci propagovala, viz například definice v Přehledu úrokových sazeb, tiskové zprávy, popis TOP3 garance na jejich webových stránkách, odpovědi zaměstnanců na Facebooku apod. V Přehledu úrokových sazeb platném od 15.5.2016 byla stále TOP3 garance propagována se slovem „vždy“ (https://www.airbank.cz/file-download/318-prehled-urokovych-sazeb.pdf). V dalším Přehledu platném od 1.7.2016 už toto slovo není (https://www.airbank.cz/file-download/315-prehled-urokovych-sazeb.pdf). Tedy zrušení TOP3 garance bylo oznámeno asi 6 měsíců potom, co si zájemci o Spořicí účet přečetli definici TOP3 garance v Přehledu se slovem „vždy“.

ad b) TOP3 garance byla sice poskytována značnou dobu, ale byla popisována jako „napořád“, „vždy“, “doživotně“, tedy slovy, která dle Slovníku spisovného jazyka českého jednoznačně znamenají napořád, nikoli na „značnou“ dobu, jak uvádíte vy na obranu Air bank a.s. jak jsem uvedl v předchozím bodu, zákazníkům zřizujícím si Spořicí účet v červnu 2016 bylo zrušení služby TOP3 garance oznámeno 6 měsíců po zřízení tohoto účtu. Chápat období 6 měsíců jak „značnou dobu“ v kontextu významu slova „vždy“ je velmi přehnané.

ad c) TOP3 garance srovnávala účty bez žádných dalších podmínek typu vysoké úroky je při příchozí měsíční platbě 15 000 Kč apod. Takovéto účty byly vždy ze srovnávání vyřazeny. Současný úrok 1%, co Air bank poskytuje, je vyplácen za podmínky provedení 5 plateb kartou měsíčně. U TOP3 garance nebylo ani potřeba mít zřízený běžný účet, natož platit kartou. Váš argument, že současné úrok je pořád vysoký, je nesprávný. Spořicí účet u Air bank a.s. má od 1.1.2017 úrok nula procent a současný úrok 1% není ekvivalentem úroku podle TOP3 garance.

Ad d) Poplatky za spořicí účet nebyly účtovány ani za doby trvání TOP3 garance, ani nejsou účtovány nyní. Nechápu, jak tento argument ospravedlňuje zrušení TOP3 garance.

4. Klamavé konání podle § 5 odst. (1) – obchodní praktika obsahuje věcně nesprávnou informaci a je tedy nepravdivá, což vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil.
     TOP3 garance vedla zákazníky k tomu, že si zřídili spořicí účet, protože uvěřili slibu výhodných úroků napořád. Určitě by si tento účet zřídilo méně zákazníků, kdyby výhody TOP3 garance nebyly slibovány napořád nebo byly použity se slovy „na dlouho“, „na značnou dobu“, případně nebyla specifikována doba, po kterou tyto výhodné úroky budou poskytovány apod. Nejsem sám, kdo očekával poskytování TOP3 napořád, když byla takto jednoznačně slibována. Váš názor, jak jsem pochopil z vašeho posledního dopisu, se dá shrnout tak, že Banka může svůj spořicí účet popisovat mimo Obchodní podmínky jakkoliv, například s TOP3 garancí napořád nebo se slibem vysokého úroku po dobu deseti let. Banka úroky dle vašeho výkladu může úrok kdykoliv změnit, stačí oznámit změnu 1 den předem, jak je definováno v Podmínkách. Tento váš názor je v hrubém rozporu s definicí klamavého jednání v . § 5 odst. (1). Závazek TOP3 garance považujete za pouhou „reklamní nadsázku“. Je tento váš názor podložen nějakými argumenty? Zákon o ochraně spotřebitele popis reklamní nadsázky neobsahuje.

5. V odpovědi uvádíte, že: „tisková sdělení Banky, ve kterých Banka používá slova „doživotní“ (z března 2012) a že TOP3 garance „se nemění a měnit nebude“ (z února 2014) Česká národní banka uvádí, že uvedená sdělení byla předmětem dohledu České národní banky a byla s Bankou komunikována“.

     Pokládám tyto tiskové zprávy za lživé. Jak jste s Bankou to nepravdivé prohlášení komunikovali? Spotřebitelé mohli učinit rozhodnutí o zřízení Spořicího účtu právě proto, že Banka takto výslovně deklarovala neměnnost TOP3 garance. Toto nepravdivé tvrzení pokládám za důkaz klamavého jednání ve smyslu § 5 odst. (1). Znamená to, že banky v ČR mohou uvádět nepravdivé informace ve svých tiskových zprávách? Hájila se Banka například vyšší mocí nebo nějakým jiným obecným právním instrumentem?

Přehled příspěvků:

TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.12.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 26.2.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 4.3.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 29.6.2018
4 ČNB a vyšetřování ombudsmanem Co zjistil ombudsman o postupu ČNB
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
5) Česká bankovní asociace ČBA - usnesení Etického výboru
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.

Žádné komentáře:

Okomentovat