pondělí 29. května 2017

5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí

     Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1. ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu, které bude vždy mezi třemi nejvyššími ze všech bank v České republice. V reklamách se pořád opakovala slova "vždy", "napořád"", "trvale" a podobně.

     Arbitrážní komise Rady pro reklamu prohlásila reklamu na TOP3 garanci za závadnou, protože porušuje Kodex reklamy. Air banka se odvolala a Komise svoje původní rozhodnutí potvrdila. Air banka tvrdí, že zrušení TOP3 garance představuje běžnou změnu nabídky.  V odvolání zavádí nový argument, že slovo "napořád" nelze chápat doslova a v této reklamě znamená "na neurčito".

TOP3 garance naporad
Úrok vždy mezi třemi nejvyššími (2011-2016)
TOP3 garanci zrušíme od 1.1.2017 (11-2016)

ROZHODNUTÍ ARBITRÁŽNÍ KOMISE RPR

 (Čj. 007/2017/STÍŽ)

Zadavatel: AirBank a.s., Hráského 2231/25, 148 00 Praha 4

Stěžovatel: soukromá osoba

Médium:


Stížnost:

Stížnost směřuje proti reklamě Air Banka.s. Stěžovatel považuje reklamu za klamavou. V podnětu uvádí: „Při zahájení činnosti slibovala tzv. „TOP3 garanci“, kdy úročení na spořicím účtu se mělo pohybovat vždy mezi třemi nejvyššími úroky poskytovanými na bankovním trhu České republiky. Toto tvrzení bylo opakovaně sdělováno v dalších reklamních kampaních a bylo uváděno na webových stránkách banky. 5 let od zahájení činnosti se Air Bank a.s. rozhodla tento svůj závazek zrušit. Spořicí účet jsem si sjednal mimo jiné kvůli této výhodné vlastnosti, neboť v té době docházelo i nadále dochází na bankovním trhu k častým změnám úročení a pokud chce střadatel docílit vyššího úročení, musí neustále sledovat aktuální úrokové sazby. Slovo „vždy“ znamená stále, neustále, ustavičně. Rozhodně neznamená nějakou časově omezenou dobu, jak si představuje Air Bank a.s. Na svých webových stránkách Air bank a.s. smazala prakticky všechny výskyty spojení „TOP3 garance“ a přestala TOP3 garanci propagovat. Na službě Youtube je stále k dispozici video, kde jejich bankéř propaguje TOP3 garanci a několikrát zdůrazňuje, že jde o garanci „navždy“ a „napořád“ - https://www.youtube.com/watch?v=L09lSJT0aM8. Cítím se být poškozen touto klamavou reklamou. Pokud by nezaručovali výhodnou sazbu úroku napořád, pravděpodobně bych se pro tento spořicí účet nerozhodl.


Rozhodnutí: stížnosti bylo vyhověno – reklama je závadná

Odůvodnění:

Členové nezávislé Arbitrážní komise se seznámili s obsahem stížnosti, s vizuálem předmětné reklamy a se stanoviskem zadavatele. Ten ve svém vyjádření mj. uvádí:

 "Naše společnost je přesvědčena, že reklama „TOP3 Garance“ byla zcela etická a neodporovala v žádném bodě Etickému kodexu Rady pro reklamu. K tomuto přesvědčení nás vedou především tyto skutečnosti:

1. TOP3 Garance byla v době šíření reklamy a ještě značnou dobu poté řádně plněna a zákazníkům poskytována

2. Skutečnost, že uvedená nabídka či záruka byla po značné době zrušena, představuje běžnou změnu nabídky a komunikace, která není nijak neobvyklou v žádné obchodní oblasti bankovnictví nevyjímaje. Ke změně nás bohužel přivedl vývoj na bankovním trhu, zejména pak propad jakýchkoliv úroků, včetně úroků na spořících účtech. 

3. Dostupnost staršího reklamního spotu na YouTube je motivována pouze tím, že naše spoty jsou oblíbené pro své vtipné zpracování a žádané v rovině „fanouškovské“. Proto jsou, jak je v praxi většiny firem obvyklé, všechny přístupné v „archivu reklam“. U spotu s TOP3 Garancí je zřetelně uvedeno, že byl nahrán 9. ledna 2012 a vysílán od ledna do března 2012, tedy před více než pěti roky, a každý soudný návštěvník této stránky tak jistě chápe, že se jedná pouze o historický artefakt, nikoliv o aktuální nabídku či aktuální reklamu.“ Potud citace z vyjádření zadavatele. Zadavatel závěrem usuzuje, že vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem je jeho reklama etická, protože neobsahuje žádný prvek, který by byl v rozporu s duchem či literou Etického kodexu nebo zákona. Zadavatel proto navrhuje, aby Arbitrážní komise uvedenou stížnost zamítla jako nedůvodnou. 


Členové Arbitrážní komise označili tuto reklamu za klamavou. Arbitrážní komise vnímá argument zadavatele, že jde o reklamu, která již neodráží současnou nabídku jeho produktů. Zadavatel však formuloval svou nabídku produktu mimořádně kategoricky - za použití tvrzení „napořád“. Stěžovatel vzal zadavatele za slovo a stěžuje si na to, že jeho slib nebyl dodržen. Že předmětná reklama se v současné době nevysílá, na věci nic nemění. Stále je dostupná a to i díky - jak sám zadavatel uvádí - svému vtipnému zpracování. Arbitrážní komise se také nedomnívá, že šlo o použití přijatelné nadsázky. Členové Arbitrážní komise posoudili předmětnou reklamu za použití ustanovení článku 3.2 (základní požadavky na reklamu), Části první, Kapitoly 1., který stanoví, že „reklama musí být slušná, čestná a pravdivá. Musí být vytvářena s vědomím odpovědnosti vůči spotřebiteli i společnosti“ a článku 3.1 (pravdivost reklamy), Části první, Kapitoly 2, který stanoví, že „reklama nesmí šířit klamavé údaje o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech. Klamavým údajem je i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, může uvést v omyl.“ Arbitrážní komise rozhodla, že předmětná reklama obě citované ustanovení porušuje a je tedy z pohledu etického Kodexu reklamy závadná.

Ve smyslu článku 12 Jednacího řádu RPR může zadavatel, resp. reklamní agentura ve lhůtě 7 dnů od doručení rozhodnutí podat prostřednictvím sekretariátu RPR protest, kterým se bude zabývat Arbitrážní komise. Podání protestu nemá odkladný účinek.

V Praze dne 16. března 2017

Za správnost: XXXXXXX výkonný ředitel RPR

Adresáti:
1. zadavatel reklamy
2. stěžovatel


Poznámky:
Žlutě podbarvené písmo -  moje zvýraznění
XXXX - cenzurované jméno

Přehled příspěvků:

TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.12.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 26.2.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 4.3.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 29.6.2018
4 ČNB a vyšetřování ombudsmanem Co zjistil ombudsman o postupu ČNB
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
5) Česká bankovní asociace ČBA - usnesení Etického výboru
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.

Žádné komentáře:

Okomentovat