středa 4. ledna 2017

4) Stížnost na Air banku u ČNB

     Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1.ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu, který bude vždy bude vždy mezi třemi nejvyššími ze všech bank v České republice. V reklamách se pořád opakovala slova "navždy", "napořád"", "trvale" a podobně.

     Pokud si jako já myslíte, že jde o nesprávné chování, můžete poslat stížnost do České národní banky. Zde je návod, jak to provést, aby vám to nedalo moc práce.Popis TOP3 garance v Přehledu úrokových sazeb


Televizní reklama TOP3 garance napořád
Úrok vždy mezi třemi nejvyššími (2011-2016)
TOP3 garanci zrušíme od 1.1.2017 (11-2016)


Jak podat stížnost na Air Bank u ČNB:

 1. Spusťte internetový prohlížeč na adrese https://www.cnb.cz/cs/verejnost/kontakty/formular-podani-dotazu-podnetu-upozorneni/index.html.
 2. Vyplňte povinné údaje o sobě jako jméno, adresa bydliště, mailová adresa apod. 
  1. Typ subjektu* - klikněte na FO (fyzická osoba)
  2. Jméno* - napište svoje jméno
  3. Příjmení* - napište svoje příjmení
  4. E-mailová adresa* - napište svoji mailovou adresu, sem ČNB pošle svoji odpověď
  5. Předmět podání* - napište např. Stížnost na Air Bank a.s.- klamavé obchodní praktiky
  6. Text podání* - zde napište svůj vlastní obsah stížnosti, můžete jako inspiraci využít následující text nebo ho přímo zkopírovat a vložit. Případně napsat "Obsah podání je v příloženém souboru Klamave_konani_Air_bank_a.s.-podani_pro_CNB.pdf " a do příloh přidat tento soubor stažený z
   https://drive.google.com/open?id=1SYZyEqfqb0N9emDG-dy6ExPvTSNm5eQt.

  
  
     Podávám podnět k prošetření klamavé konání ze strany Air Bank a.s. Od zahájení své činnosti slibovala tzv. „TOP3 garanci“, kdy se úročení na spořicím účtu mělo pohybovat vždy mezi třemi nejvyššími úroky poskytovanými na bankovním trhu České republiky. Toto tvrzení bylo opakovaně sdělováno v dalších reklamních kampaních a bylo uváděno na webových stránkách banky.

     5 let od zahájení činnosti se Air Bank a.s. rozhodla tento svůj závazek svévolně zrušit a spořicí účet úročit nulovým úrokem, tj. je bez úroku. Spořicí účet jsem si sjednal mimo jiné kvůli této výhodné vlastnosti, neboť v té době docházelo i nadále dochází na bankovním trhu k častým změnám úročení. Pokud chce střadatel docílit vyššího úročení, musí neustále sledovat aktuální úrokové sazby u všech bank a porovnávat, která banka má zrovna nejvýhodnější úrok.

     Cítím se poškozen tímto klamavým konáním. Pokud by nezaručovali výhodnou sazbu úroku napořád, pravděpodobně bych se pro tento spořicí účet nerozhodl. Díky této nepravdivé reklamě (svévolné zrušení TOP3 garance slibované napořád) získali konkurenční výhodu, kdy část zákazníků si při rozhodování vybrala účet u Air banky právě kvůli TOP3 garanci. Domnívám se, že většina těchto klientů si účet i po zrušení TOP3 garance ponechala, přestože se zrušením TOP3 garance nesouhlasila. Díky lákavému slibu úroků se část spotřebitelů rozhodla pro Air bank a.s. a tím byly ostatní banky soutěžící na trhu poškozeny a došlo tak k narušení hospodářské soutěže:

1. Klamavé konání podle § 5 odst. 3 písm. c) Zákona o ochraně spotřebitele: 
„Obchodní praktika se rovněž považuje za klamavou, pokud ve věcných souvislostech, s přihlédnutím ke všem jejím rysům a okolnostem, vede nebo může vést k tomu, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil, a pokud zahrnuje nedodržení jednoznačného závazku obsaženého v kodexu chování, k jehož dodržování se prodávající prokazatelně zavázal.“

Air bank a.s. porušila tyto kodexy chování:
a) závazek chovat se pravdivě ke klientům (https://www.airbank.cz/o-air-bank/, kliknout na více o bance)
b) Etický kodex ČBA (reklama odporovala čl. 5 části I. Etického kodexu: Při propagaci svých služeb a reklamní činnosti banka uvádí pravdivé informace, bez prvků klamavé reklamy, nezamlčuje důležité skutečnosti a nenabízí výhody, které nemůže zaručit.)
c) Kodex reklamy rady pro reklamu (reklama odporuje článku 3.2 -  Část první, Kapitola 1 a článku 3.1 – Část první, Kapitola 2, tj. „reklama musí být slušná, čestná a pravdivá. Musí být vytvářena s vědomím odpovědnosti vůči spotřebiteli i společnosti“ a „reklama nesmí šířit klamavé údaje o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech. Klamavým údajem je i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, může uvést v omyl.“).

     Obezřetný spotřebitel si před rozhodnutím obvykle pročte webové stránky a tak se díky závazku chovat se pravdivě ujistí v tom, že reklamní slib bude dodržen. Navíc patrně ví o existenci Rady pro reklamu a o tom, že pokrývá většinu reklamy v ČR.  Dále zkušený a obezřetný spotřebitel ví o České bankovní asociaci a ví, že jejími členy jsou skoro všechny banky v ČR. Na základě těchto znalostí předpokládá, že slib TOP3 garance napořád bude dodržen mimo jiné kvůli těmto kodexům, které se Air bank a.s. zavázala dodržovat. Na bankovním trhu panuje konkurence a účet je možné si zřídit u více bank, pro Air bank a.s. se část spotřebitelů rozhodla právě kvůli slibu TOP3 garance.


     Spořicí účet od Air bank a.s. neměl vždy nejvyšší úrok ze všech bank. Například v roce 2013, tedy dva roky od založení banky, se sama Air bank a.s. chlubí, že nejvyšší úrok držela 11 měsíců z 21, tj. asi polovinu sledované doby (https://www.airbank.cz/novinky/otevrene-o-urocich-na-sporicim-uctu-naco-senas-casto-ptate). Pokud by si spotřebitelé spořicí účet zřizovali jen u banky s aktuálně nejvyšším úrokem, tak by Air bank a.s. v době, kdy jejich výše úroku nebyla nejvyšší, nezískala skoro žádné zákazníky.
2. Klamavé konání podle § 5 odst. (1) Zákona o ochraně spotřebitele:
obchodní praktika obsahuje věcně nesprávnou informaci a je tedy nepravdivá, což vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil“.

     V Obchodních podmínkách je výše úroků stanovena odkazem na „Přehled úrokových sazeb“ a v tomto Přehledu bylo jasně stanoveno, že TOP3 garance platí napořád. Tento přehled je nedílnou
součástí obchodních podmínek. Smluvní podmínky současně obsahují paragraf o možnosti změny výše úroku, kdy Air bance stačí změny oznámit 1 den předem. Tyto změny chápu jako nezbytnost k dodržení závazku TOP3 garance, banka musí sledovat bankovní trh a měnit vlastní úrokovou sazbu tak, aby TOP3 garance byla dodržena. Zákon 284/2009 §94 (1) o platebním styku nařizuje informovat uživatele o změně Rámcové smlouvy nejméně dva měsíce předem. Pro dodržení TOP3 garance je potřeba provádět změny úroku častěji než jednou za dva měsíce, proto není možné výši úroku specifikovat v Obchodních podmínkách. Logickým místem je uvedení TOP3 garance v Přehledu úrokových sazeb. Navíc řada zákazníků Obchodní podmínky nečte a z hlediska banky je proto výhodnější definici uvádět v Přehledu, aby ji měl spotřebitel snadno k nalezení. Dát definici do obou dokumentů (Obchodní podmínky, Přehled úrokových sazeb) by mohlo vést ke zmatkům, jaký popis je závazný, pokud by došlo k nějakému sporu.


     Způsob stanovení výše úroků je v Obchodních podmínkách zmiňován ve dvou paragrafech. Pokud jeden paragraf dovoluje změnu úroků s denním předstihem (11) a druhý odkazuje na definici aktuálního úroku v Přehledu (1), kde je úrok popsán s vlastností „vždy“ (TOP3 garance), tak podle § 1812 Občanského zákoníku platí u smlouvy výklad pro spotřebitele nejpříznivější, tedy stanovení výše úrokové sazby podle vlastností TOP3 garance. Výklad Banky, že pro zrušení TOP3 garance úroku stačí zrušení oznámit aspoň jeden den předem, protože jde o stejnou změnu, jakou je změna úroků podle paragrafu (11), je pro spotřebitele méně výhodný. Spotřebitelsky příznivější výklad je, že při zrušení TOP3 garance se postupuje podle odstavce (1) odkazující na Přehled, podle kterého je TOP3 garance závazek Banky poskytovat nepřetržitou nebo opakovanou činnost ve smyslu Občanského zákoníku § 1999. Závazek lze zrušit ke konci kalendářního čtvrtletí výpovědí podanou alespoň tři měsíce předem, což se nestalo.     


     ČNB je orgánem dozoru nad bankovním trhem. Domnívám se, že závazek výhodných úroků v
podobě slibu TOP3 garance napořád byl jasně společností Air bank a.s. deklarován a jeho svévolné zrušení porušilo práva spotřebitelů a vyslalo špatný signál, že velké společnosti mohou své sliby
porušovat ((hlavním vlastníkem Air bank a.s. je pan Kellner, podle dlouhodobých odhadů asi stý
nejbohatší člověk na světě)). Proto by měla ČNB zřetelně ukázat, že takové závažné porušení Zákona o ochraně spotřebitele a narušení bankovního trhu je nepřijatelné a že je schopna chránit spotřebitele i proti silným finančním skupinám. Nečinnost ČNB by narušila důvěru spotřebitelů ve volný trh.Citace některých částí smluvní dokumentace:
Obchodní podmínky (platné od 1.4.2016 - https://www.airbank.cz/file-download/obchodnipodminky-platne-od-1-4-2016.pdf):
Úrokové sazby
1. Zůstatek peněz na účtech úročíme roční úrokovou sazbou platnou pro jednotlivé typy účtů.
Úrokové sazby a částky, pro které tyto sazby platí, uvádíme v přehledu úrokových sazeb, který
najdete na www.airbank.cz a ve schránce dokumentů.

11. Dohodli jsme se, že přehled úrokových sazeb můžeme měnit. O každé změně úrokových sazeb na běžném nebo spořicím účtu Vám dáme vědět nejméně 1 den předem. Kromě toho, že změnu najdete na našich internetových stránkách, pošleme Vám o ní zprávu mailem a do internetového bankovnictví. Úrokové sazby měníme podle vývoje referenčních úrokových sazeb. To, jak jsou zrovna vysoké, závisí na ceně peněz na peněžním a finančním trhu, na našich nákladech a na naší obchodní politice. Úroková sazba Vašeho úvěru je součástí smlouvy, kterou se sjednává úvěr. Podmínky změny úrokové sazby Vašeho úvěru popisují podmínky pro poskytování úvěru. Úroková sazba Vaší hypotéky i to, jak se může změnit, je součástí smlouvy o hypotéce.
 

Přehled úrokových sazeb (z 21.11.2011):
Přehled úrokových sazeb
Pár slov na úvod
Úrok počítáme z denního zůstatku na Vašem účtu a připisujeme Vám jej vždy na konci měsíce. Běžné účty neúročíme, ale na spořicím účtu v korunách máme TOP3 garanci. To znamená, že jako jediná banka na trhu Vám dáváme garanci, že úroková sazba na Vašem spořicím účtu bude vždy mezi třemi nejvyššími na bankovním trhu. Vše o TOP3 garanci najdete na www.airbank.cz.
          

Spořicí účty v korunách         Roční úroková sazba          TOP3 garance                        2,50 %
 

Občanský zákoník 89/2012:
§ 1811
(1) Veškerá sdělení vůči spotřebiteli musí podnikatel učinit jasně a srozumitelně v jazyce, ve kterém se uzavírá smlouva.
§ 1812
(1) Lze-li obsah smlouvy vyložit různým způsobem, použije se výklad pro spotřebitele nejpříznivější.    3. Můžete přidat přílohy, klikněte na tlačítka:
        Příloha č. 1 - vyberte soubor AB-top_3_garance-důkazy_klamavé_reklamy.pdf, který si předem stáhnete z https://drive.google.com/open?id=0B6wk01Y0suUwb2I4SHpLSzN4SDg.
        Příloha č. 2 - vyberte soubor Klamave_konani_Air_bank_a.s.-podani_pro_CNB.pdf, který si předem stáhnete z https://drive.google.com/open?id=1SYZyEqfqb0N9emDG-dy6ExPvTSNm5eQt. Zde je formátovaný text podání, samotný webový formulář umí jen čistý text a není proto moc přehledný. Případně do textu podání jen napište "Obsah podání je v příloženém souboru Klamave_konani_Air_bank_a.s.-podani_pro_CNB.pdf " .
        Příloha č.3 - můžete řidat kopii souboru Přehled úrokových sazeb, z webi Air banky už je smazaný, kopie je na https://drive.google.com/open?id=1XhjrIeTWcfdsUki5Q1-9g266evYYyQd3.


    4. Klikněte na tlačítko Odeslat. Zobrazí se oznámení, že podnět byl přijat a do 30 dnů vám ČNB dá vědět. Možná budete muset ještě potvrdit souhlas s přečtením podmínek pro podávání podnětů, to už si přesně nepamatuji.


 

 Jaké předpisy Air Bank porušila?

      Kdybyste uvažovali, zda Air Bank tímto postupem vůbec porušila nějaký předpis, tak uvádím popis přímo ze stránek ČNB:

ČNB > Ochrana spotřebitele > Ochrana spotřebitele > Klamavá obchodní praktika
Poznámka 3-2021 - stránky byly změněny, nový odkaz je  https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/ochrana-spotrebitele/klamave-praktiky.

Klamavá obchodní praktika
Obchodní praktika je klamavá a tím pádem zakázaná,
 1. pokud je při ní užit nepravdivý údaj,
 2. je-li důležitý údaj sice sám o sobě pravdivý, ale vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl užit, může uvést spotřebitele v omyl; "důležitým údajem" je například název, cena a povaha finanční služby, její označení a zvláštní pravidla užívání, možnosti reklamace apod.,
 3. opomene-li podnikatel uvést důležitý údaj, jehož uvedení lze s přihlédnutím ke všem okolnostem (například s přihlédnutím k rozsahu dostupného reklamního prostoru či času) po podnikateli spravedlivě požadovat; za opomenutí se přitom považuje i to, je-li důležitý údaj uveden nesrozumitelně nebo nejednoznačně,
 4. vede-li způsob prezentace produktu k záměně s jinými produkty či podnikateli,
 5. jsou-li služby nabízeny způsobem porušujícím některá práva duševního vlastnictví,
 6. nedodržuje-li se jednoznačný závazek chování obsaženého v kodexu chování, k jehož dodržování se podnikatel zavázal.
Bod 1 - snad i bez znaleckého posudku je jasné, že pojmy "navždy", "napořád"", "trvale" používané v reklamě každý chápe doslova, tj. bez možnosti zrušení. Pokud TOP3 garanci Air Banka zrušila, lze s úspěchem označit tuto reklamu jako nepravdivou. Výjimkou je tzv. "reklamní nadsázka", kdy je průměrnému spotřebiteli jasné, že daná věc je jasně přehnaná, například mladý muž se stane po použití deodorantu atraktivním pro mladé dívky a všechny jdou k němu. Air banka ale chápe "napořád" jako "bez předem určeného konce" - viz vyjádření jejich mluvčího v Hospodářských novinách. Takto to chápou snad jen zaměstnanci Air banky po zrušení TOP3 garance, nikdo normální s takovým výkladem nemůže souhlasit.

Bod 6 - Air Banka se zavázala chovat pravdivě ke klientům. Zrušením svého dobrovolného závazku "navždy" porušila tento svůj závazek. Dále se zavázala dodržovat kodex Rady pro reklamu, viz jiný příspěvek, a kodex České bankovní asociace, zrušení TOP3 garance porušuje oba.
Naše banka je pro všechny, kteří využívají běžné bankovnictví a chtějí mít banku, která se k nim bude chovat otevřeně, pravdivě a bude je považovat za zákazníky, ne za čísla. Banka je podle nás služba a jako taková by měla být srozumitelná, přehledná a přístupná.Současný stav

1-2017

    ČNB odpověděla, že odbor ochrany spotřebitele obdržel moje podání na postup společnosti Air Bank a.s. ve věci změny úročení u spořicích účtů. ČNB v současné době komunikuje s Air bankou ohledně plnění jeho zákonných povinností. Správní řízení podle § 46 zákona č. 500/2004 Sb. nebylo zahájeno. ČNB nezasahuje do soukromoprávních vztahů, tj. individuálních sporů mezi klientem a dohlíženým subjektem. Tyto individuální nároky řeší soud nebo Kancelář finančního arbitra (www.finarbitr.cz), kam je potřeba se obrátit.

    Poslal jsem jim dotaz, jak dlouho bude toto šetření trvat a zda dají vědět, až skončí. Upozornil jsem je na podobný případ společnosti UPC, která propagovala některé své služby se slibem „jedinečná cena, která platí napořád“,  a kdy po roce tyto ceny zvýšili. Jejich kolegové z ČTÚ to posoudili jako porušení zákazu nekalých obchodních praktik.
http://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/clanky/tiskova-zprava/br-milionova-pokuta-upc-za-klamavou-obchodni-praktiku/soubory/tz9519122013.pdf.


2-2017

    ČNB poslala svoje vysvětlení, neobsahovalo ani slovo o klamavé reklamě. Air banka oznámila zrušení úroků v souladu s všeobecnými podmínkami a tedy ČNB nevidí žádný důvod v porušení povinností, jejichž dodržování kontroluje. Nechápu důvod tomuto vyhýbání se odpovědi. Pokud to není nějakým vlivem PPF /Air banky, tak se asi bojí projevit názor. Nejlepší strategií pro úředníka je raději nerozhodovat, kdyby to rozhodnutí někdo napadl.

    Poslal jsem odpověď, že chci podle Zákona o svobodném přístupu k informacím všechny podklady a komunikaci s Air bankou, co k tomuto mají. Dále že v jejich odpovědi vyjádření není žádné vyjádření ke klamavé reklamě. Předchozí odpovědi posílali v řádech týdnů, takže odpověď nečekám příliš brzy.

"Banka má ve svých obchodních podmínkách (dále jen „OP“) postup při změně úrokových sazeb upravený následujícím způsobem: „Dohodli jsme se, že přehled úrokových sazeb můžeme měnit. O každé změně úrokových sazeb na běžném nebo spořícím účtu Vám dáme vědět nejméně 1 den předem. Kromě toho, že změnu najdete na našich internetových stránkách, pošleme Vám o ní zprávu mailem a do internetového bankovnictví. Úrokové sazby měníme podle vývoje referenčních úrokových sazeb.“ (viz odkaz: https://www.airbank.cz/cs/vse-o-air-bank/dokumenty/pro-uzivatele/obchodni-podminky/Contents/0/E90B0B0E4A055F23B9EDA502837EFBD8/resource.pdf).

Výše uvedený postup Banky byl v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb. o platebním styku (dále jen „Zákon“), kde je v § 94 odst. 5 uvedeno: „Bylo-li to dohodnuto, je poskytovatel oprávněn kdykoliv jednostranně a bez předchozího oznámení změnit dohodu stran o úrokových sazbách a směnných kurzech, pokud je změna založena na změně referenčních sazeb nebo směnných kurzů podle § 82 písm.i.“ Dále je v § 82, písm. i uvedeno: „Uživateli musí být v souladu s § 80 odst. 1 poskytnuty tyto informace o poskytované platební službě: údaj o tom, že poskytovatel je oprávněn kdykoliv jednostranně a bez předchozího oznámení změnit dohodu stran o úrokových sazbách a směnných kurzech podle § 94 odst. 5, bylo-li to dohodnuto, a další údaje s tím související.“

Šetření Vašeho podání neprokázalo, že by na straně Banky v oblastech dohledu, který je ČNB oprávněna vykonávat dle stanovených norem veřejného práva, došlo k pochybení. ČNB Vám podává výše uvedené vysvětlení a považuje tímto přípisem Vaše podání za vyřízené."


 3-2017

  ČNB poslala odpověď, že podle zvláštních právních předpisů je vázána mlčenlivostí a žádné informace nepošle, nebylo podpořeno žádným odkazem na příslušný paragraf zákona. Dále že nejsou kompetentní k posouzení klamavé reklamy.

   Poslal jsem odpověď, že podle Zákona o bankách mají klamavou reklamu prošetřovat a poslal konkrétní čísla paragrafů. Také musí poskytované informace sdělovat tak, aby nešla identifikovat konkrétní banka nebo konkrétní zaměstnanci, takže mailovou komunikaci s Air bankou by měli poslat. Dále mají povinnost poskytnout informace, které při dozorové činnosti vznikly jejich činností. Teoreticky měli klamavou reklamu posoudit ve formě nějaké studie a tu mi musí poslat.

"není zde ve vztahu ke klamavé reklamě ČNB příslušným orgánem, nelze proto shledat jako pochybení, pokud se v této věci k Vašemu podání nevyjádřila. V souladu s ustanovením § 7 zákona č. 40/1995 o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, je tímto orgánem Rada pro rozhlasové a televizní vysílání."


  4-2017

  ČNB v odpovědi tvrdí, že žádná analýza nevznikla, vše řešili bez písemných podkladů, osoba zodpovědná za posouzení se prostě jen zamyslela a řekla: „Toto není klamavá reklama.“ Žádná složitá analýza nebyla potřeba, a proto mi nemá co poslat.

    "Ve světle výše uvedeného proto k požadavku na „analýzu vašeho podnětu o klamavé reklamě“ sdělujeme, že takový dokument neexistuje a ani existovat nemusí. Závěry šetření jsou výsledkem volní analytické úvahy, jejíž závěr byl uvedený v reakci na Váš podnět."

  ČNB dále odmítla poslat kopii komunikace s Air bankou, protože nahlížení do spisu není dovoleno. 

„S tím pak souvisí i ustanovení § 45 odst. 1 věty druhé zákona o ČNB stanovící, že „Nahlížení do spisu vedeného při výkonu dohledu podle § 44 odst. 2 písm. b) až d) je vyloučeno.“. Na základě citovaného ustanovení je vyloučeno nahlížení kohokoliv do spisu vedeného ze strany ČNB při výkonu dohledu, ať již v režimu kontrolního řádu, správního řádu (kterým se výkon kontroly podpůrně řídí) nebo zákona o svobodném přístupu k informacím.“ 

 Poslal jsem odpověď, že podle Zákona o ochraně spotřebitele 634/1992 Sb. § 4 odstavci  (8) je jasně řečeno, že dohled nad většinou definovaných praktik vykonává Česká národní banka. Dále že podle 21/1992 Sb. Zákon o bankách, § 25a (1) se u bankovního dohledu dodržuje mlčenlivost, ale třetím osobám lze poskytovat pouze informace v souhrnné podobě, u nichž nelze identifikovat, o kterou konkrétní banku či osobu se jedná. Takže bych měl dostat kopie mailů bez jmen osob.


5-6-2017

ČNB stále hledá výmluvy. Odvolává na to, že dohled nad reklamami v televizi provádí Rada pro rozhlasové a televizní vysílání podle 7§ zákona o regulaci reklamy. Dále, že reklama na TOP3 garanci je veřejný příslib podle nového OZ a tím jde o soukromé právo, které řeší soud. Kopie mailů komunikace s Air bankou odmítla poslat s odvoláním na jiné paragrafy, které naopak přikazují mlčenlivost při dohledu.

„V této souvislosti trváme na svém předchozím vyjádření, že příslušným orgánem dozoru ve věci reklamy šířené v rozhlasovém a televizním vysílání v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. …

ČNB rovněž trvá na svém předchozím stanovisku ve věci příslušnosti k vyhodnocení reklamní kampaně jako veřejného příslibu ve smyslu ustanovení § 2884 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tedy že se jedná o oblast práva soukromého a k jejímu rozhodnutí je příslušný soud."     Kopie mailů už nebudu vyžadovat, nejsou tak důležité. Můj argument o Zákoně o ochraně spotřebitele, kde je jasně řečeno, že klamavou reklamu řeší ČNB, ignorovali. Poslal jsem nový podnět, kde se odvolávám na ignorování tohoto argumentu. Navíc je v zákoně o regulaci reklamy v následujícím paragrafu §7b řečeno, že posuzování reklam, zda jsou klamavou obchodní praktikou nebo ne, probíhá podle Zákona o ochraně spotřebitele, tento paragraf ve zdůvodnění neuváděli, jakoby nebyl. Tedy reklamu podle 7§ dozoruje RRTV kromě klamavé reklamy, ta je podle 7§b definována v Zákoně o ochraně spotřebitele. Dále jsem se dotazoval, co se stalo s podnětem z ČOI, který jim přeposlali. Ještě jsem psal, že veřejný příslib se týká jiných záležitostí, viz např. popis na Wikipedii.

8-2017

     Znovu opakují, že případ má prošetřovat RRTV. Moje argumenty, že jiný paragraf určuje ČNB pro řešení klamavých praktik, nebo že v úplně první odpovědi bylo napsáno, že ČNB řeší klamavou reklamu, úplně ignorovali. Dále je zajímavé, že všechny předchozí odpovědi byly vždy podepsané osobou z odboru, která odpověď vyřizovala. Zde tvrdí, že odpovědi standardně posílá odbor komunikace. Asi proto, že jsem se odvolával na první dopis, kde je uváděno, že ČNB  řeší nekalé obchodní praktiky, a podepsána je ředitelka odboru ochrany spotřebitele. Takový argument se špatně vyvrací, kdo je kompetentnější než ředitelka tohoto odboru? Když tam bude obecně tiskový odbor, tak to má slabší argumentační sílu.

     V odpovědi jsem kladl důraz na reklamu šířenou na Internetu (video na Youtube), aby nemohli použít argument s Radou pro reklamu. Podle Zákona o svobodném přístupu k informacím jsem se zeptal, zda přijali podnět od ČOI a jako ho prošetřili.

9-2017

     Zkusil jsem eskalaci přes guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka. V odpovědi je vysvětlována právnická klička, proč reklamu šířenou v televizi řeší RRTV a ne ČNB, což je moje chápání zákona o reklamě. ČNB se dále domnívá, že obezřetný spotřebitel měl prozkoumat obchodní podmínky, zda je v nich zakotven slib úroků z reklamy. Dále mi radí, že se můžu obrátit na soud. V podání jsem totiž použil pojem "klamavá reklama", který používá Občanský zákoník. Ten přenáší dozor nad jejím porušením na občana. Zákon o ochraně spotřebitele hovoří o "klamavém konání" a jako dozor určuje ČNB. V dalších podáních musím důsledně používat "klamavé konání", aby se nemohli vymlouvat, že se mám obrátit na RRTV.

10-2017

     Odmítli odpovědět, údajně moje podání neobsahuje nové skutečnosti. Použil jsem znovu kromě běžného podání i eskalaci na Jiřího Rusnoka.

12-2017

     Odpověděli, že Obchodní podmínky dovolují změnu úroků a stačí ji oznámit den předem. Obezřetný spotřebitel si ověřuje sliby z reklamy v obchodních podmínkách. Nevadí ani, že slib „doživotní“ TOP3 garance byl v tiskové zprávě. Nebo že princip TOP3 garance byl popsán v Přehledu úrokových sazeb, což je dokument, kde Air banka definuje výši úroků. Upozornil jsem na porušení dvou kodexů chování, to ale ČNB nestačí. Musím dokázat, že toto porušení kodexu vedlo zákazníka k rozhodnutí, které by jinak neučinil.
     Tento měsíc je to jeden rok od poslání prvního podnětu do ČNB a stále nerozhodli. Pomalu a vyhýbavě, to je jejich slogan.

2-2018

     V podání jsem podle minulé výtky ČNB popsal, jaké závazky chování Air banka porušila, a jak tzv. „obezřetný spotřebitel“, kterým minule argumentovali, předpokládá platnost těchto závazků, protože zná Zákon o ochraně spotřebitele. „Obezřetný spotřebitel“ totiž podle ČNB sliby z reklamy vždy ověřuje v obchodních podmínkách, pokud tam nejsou výslovně napsané, tak takovým reklamám nevěří. Takový důsledný spotřebitel jistě zná i Zákon o ochraně spotřebitele. ČNB na mé skvělé argumenty neodpověděla, použila podobnou odmítací odpověď jako byla 24.10.2017 – že už vše dříve prošetřili. Sami požadovali údaje o porušení kodexů a když jim je pošlu, ignorují je.
     Přepracoval jsem text podání pro ČNB uvedený na začátku tohoto příspěvku, aby zde byly zmíněny konkrétní paragrafy Zákona o ochraně spotřebitele a jak se konkrétně Air banka dopustila klamavého konání. Jinak by ČNB zase došla k závěru, že vše důkladně vyšetřila a žádné porušení předpisů nenašla.

3-2018

     ČNB částečně odpověděla. Vedení spořicího účtu nic nestojí, takže ČNB si myslí, že zrušením TOP3 garance nedošlo k žádné majetkové újmě spotřebitelů a tím k nekalé soutěži. Také si podle názoru ČNB lidé spořicí účet zřizovali zejména kvůli vysokému úročení, nikoli kvůli slovu "napořád" v popisu TOP3 garance.  Toto slovo je užíváno ve vtipu ve smyslu časově neomezeného závazku, v doslovném kontextu reklamy „delšího než týden“. Tím nelze tuto reklamu nazvat klamavým konáním, protože neovlivnila rozhodování spotřebitelů, zda si účet zřídit či ne. V jiném odstavci popisuje TOP3 garanci trochu jinak - spořicí účet bude výhodně úročen v každém okamžiku, kdy bude TOP3 garance poskytována. Obě definice významu slova "napořád" si trochu odporují - v prvním významu je to trvání služby TOP3 garance ve významu zažitého termínu "na dobu neurčitou", v druhém to znamená, že "napořád" znamená po dobu platnosti TOP3 garance.
     ČNB upustila od argumentace tzv. "obezřetným spotřebitelem", který si sliby z reklamy prověřuje v obchodních podmínkách. Raději teď tvrdí, že zákazníci se podle reklamy neřídili. Tím odpadá jedna z podmínek klamavého konání, tj. to, že klamavé konání ovlivnilo chování spotřebitele a pořídil si službu, kterou by si jinak nesjednal.

6-2018

     ČNB v předchozí odpovědi z dubna 2018 některé otázky ignorovala a neodpověděla na ně. Vyhrožovali, že už mně toho psali dost a že už na další žádost nebudou odpovídat. Požádal jsem je o zodpovězení dotazů, které v jejich odpovědi nebyly. Výhružku splnili a nic neposlali.
     Rozhodl jsem se požádat o pomoc úřad ombudsmana (veřejný ochránce práv). Ombudsman může šetřit postup státních orgánů, na Air banku nemá žádné pravomoci, ale může prověřit, zda ČNB při posuzování TOP3 garance nepostupovala liknavě. Ombudsman našel některé nedostatky v práci ČNB, ovšem ČNB k odpovědi na moje dotazy nepřinutil. Čekám ještě na finální odpověď od ombudsmana.

12-2018

      Ombudsman vydal svoji zprávu o šetření ČNB a shledal v ní několik nedostatků. Zejména ČNB nepředala moje podněty na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání (nekalá reklama šířená v televizi) a na Živnostenský úřad (nekalá reklama obecně). Povinností úřadů je přeposlat podněty, ke kterým nejsou kompetentní, na úřady, které dané věci prošetřují. Občan tak nemusí zjišťovat, který úřad to má vlastně má na starosti. Po tolika podnětech, reklamacích a eskalacích je až zarážející, proč to tam neposlali. Je to náhoda, neschopnost nebo úplatek? Vypršela tak 5 letá lhůta na potrestání za televizní reklamu, takže za to už pokutu Air banka nedostane.Asi má PPF dobré vazby na ČNB.


Air banka a ČNB argumentují, že reklama v televizi probíhala jen 3 měsíce v roce 2012. Služba http://web.archive.org uchovává kopie některých stránek, ještě verze z dubna 2016 ukazuje, že spořicí účet byl propagován s TOP3 garancí a slovem "vždy". Můžete se sami podívat na https://web.archive.org/web/20160316115100/https://www.airbank.cz/cs/sporici-ucet/proc-sporici-ucet. Nebo si porovnejte Přehled úrokových sazeb přímo ze stránek Air banky - platný od 15.5.2016 a tento platný od 1.7.2016. Pro jistotu jsem uložil kopie - 15.5.2016, 1.7.2016.
    Přehled příspěvků:

TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.12.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 26.2.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 4.3.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 29.6.2018
4 ČNB a vyšetřování ombudsmanem Co zjistil ombudsman o postupu ČNB
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
5) Česká bankovní asociace ČBA - usnesení Etického výboru
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.

Žádné komentáře:

Okomentovat